Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku; Wojewody Podlaskiego

z dnia 4 grudnia 2014r.

w sprawie powierzenia prowadzenia zadania dotyczącego dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 92, poz. 529, Nr 163, poz. 981 i Nr 185, poz. 1092) oraz w związku z art. 70b ust. 8, 9, 10 i 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 109, poz. 1161, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, Nr 137, poz. 1304, Nr 167, poz. 1400, Nr 94, poz. 788, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 115, poz. 791, Nr 80, poz. 542, Nr 181, poz. 1292, Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 145, poz. 917, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 145, poz. 917, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1317 i poz. 1650, z 2014 r. poz.7, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811 i poz. 1146) i art. 10 ust. 1 pkt 3 i art. 109c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1645 i poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 567, 598 i poz. 1146) zostaje zawarte porozumienie o następującej treści:

§ 1. 1. Wojewoda powierza a Kurator przyjmuje do prowadzenia zadanie w zakresie przekazywania i rozliczania środków Funduszu Pracy przeznaczonych dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

2. Kurator, działając z upoważnienia Wojewody zobowiązany jest do zawarcia umów z gminami.

§ 2. 1. Kurator, w danym roku kalendarzowym otrzyma środki Funduszu Pracy w wysokości określonej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, zostaną przekazane Kuratorowi przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w zakresie i na zasadach określonych w przepisach ustawy o systemie oświaty.

3. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 2, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).

§ 3. Kurator zobowiązuje się do:

1) wykorzystania przekazanych środków Funduszu Pracy wyłącznie na realizację zadania, o którym mowa w §2 ust. 2 niniejszego porozumienia;

2) przekazywania gminom na wyodrębniony rachunek środków niezbędnych do realizacji zadania,
o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszego porozumienia;

3) zwrotu niewykorzystanych w danym roku kalendarzowym środków, o których mowa w § 2, do dnia 15 stycznia następnego roku na rachunek bankowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej;

4) zwrotu, do dnia 15 stycznia następnego roku, na rachunek Ministra Pracy i Polityki Społecznej odsetek od środków Funduszu Pracy przekazanych w roku poprzednim na realizację zadań, o których mowa w § 2 ust. 2;

5) dokonywania rozliczenia otrzymanych środków Funduszu Pracy, w terminie 20 dni po upływie miesiąca, w którym przekazano środki na realizację zadania, o którym mowa w § 2 ust. 2;

6) przedłożenia Wojewodzie sprawozdania z realizacji zadania będącego przedmiotem niniejszego porozumienia w terminie do 15 dni po zakończeniu realizacji zadania, nie później jednak niż do dnia 31 stycznia roku następnego;

7) przedstawienia wykazu oszczędności środków Funduszu Pracy, o których mowa w § 2, i przewidywanego zapotrzebowania do końca danego roku kalendarzowego, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 listopada danego roku kalendarzowego.

§ 4. Wojewoda zobowiązuje Kuratora do sprawowania nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez gminy w zakresie przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy w przedmiocie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

§ 5. 1. Wojewodzie przysługuje prawo kontrolowania przestrzegania postanowień niniejszego porozumienia w zakresie przekazywania i wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych środków Funduszu Pracy, w tym możliwość żądania w dowolnym czasie informacji o stanie wykonania zadania.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, polega na przeprowadzeniu przez upoważnionego pracownika Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w każdym czasie i miejscu, kontroli dokumentacji związanej
z realizacją zadania, dostarczonej lub udostępnionej przez Kuratora.

§ 6. 1. Porozumienie niniejsze zostaje zawarte na czas nieokreślony.

2. Dokumenty i upoważnienia wydawane w związku z realizacją powierzonych zadań, określonych w § 3 Porozumienia, powinny być oznaczone pieczęcią do podpisu w brzmieniu: "z up. Wojewody Podlaskiego" z imieniem i nazwiskiem oraz stanowiskiem służbowym Przyjmującego.

§ 7. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - dwa dla Wojewody
i jeden dla Kuratora.

§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

wz. WOJEWODY PODLASKIEGO
WICEWOJEWODAWojciech Dzierzgowski

PODLASKI KURATOR OŚWIATY
Jerzy Kiszkiel

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe