Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr II/10/14 Rady Gminy Boćki

z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, poz. 645, poz. 1318 z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w kwocie 14.260.696 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 12.197.156 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 2.063.540 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w kwocie 15.273.540 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 12.262.838 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 3.010.702 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dochody budżetowe w kwocie 232.926 zł, pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania na realizację zadań "Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Jakubowskie", "Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Boćki", " Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Nurzec" - przeznacza się na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie zaciągniętych na te zadania, zgodnie z Umową.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 1.245.770 zł, zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwę:

1. ogólną w wysokości 69.000 zł,

2. celową w wysokości 31.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości 3.282.370 zł, rozchody w wysokości 2.269.526 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 7. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z Załacznikiem nr 5.

§ 8. 1 Ustala się dochody w kwocie 50.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 45.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 2.000 zł i wydatki w kwocie 2.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami i przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami, określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 10. Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych w łącznej kwocie (zbiorczo): dochody - 210.000 zł; wydatki - 210.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 11. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 339.958 zł, do dyspozycji Sołectw, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 12. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 370.000 zł,

2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 1.429.600 zł,

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 370.000 zł,

b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 1.429.600 zł,

2) zaciagania zobowiązań:

a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) na sfinansowanie wydatków na programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w Załączniku Nr 4 i Nr 5,

c) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, w ramach działu,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Rzepniewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/10/14
Rady Gminy Boćki
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/10/14
Rady Gminy Boćki
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2015 ROK


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/10/14
Rady Gminy Boćki
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2015 ROK


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/10/14
Rady Gminy Boćki
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2015 ROKU


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/10/14
Rady Gminy Boćki
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2015 ROKU


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/10/14
Rady Gminy Boćki
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr II/10/14
Rady Gminy Boćki
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2015 ROK


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr II/10/14
Rady Gminy Boćki
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik8.pdf

WYKAZ SOŁECTW DO DYSPONOWANIA FUNDUSZEM SOŁECKIM W ROKU 2015

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe