Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/20/14 Rady Gminy Czeremcha

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Czeremcha na rok 2014

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj Dz. U. z 2013 r. poz.594 ), oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 34 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 34 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi: plan dochodów 17 658 012,84 zł, Dochody bieżące 11 765 525,84 zł , Dochody majątkowe 5 892 487,00 zł, Plan wydatków 17 854 967,09 zł , Wydatki bieżące 9 968 655,35 zł, Wydatki majątkowe 7 886 311,74 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 196 954,25 zł będzie pokryty kredytem w kwocie 52 957,25 zł i wolnymi środkami w kwocie 143 997,00 zł.

§ 4. Wykaz dotacji udzielanych z budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Sergiusz Smyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/20/14
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/20/14
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

Zwiększono dochody z tytułu podatku od nieruchomości oraz odsetek od nieterminowych wpłat ponieważ wpłynęła kwota od ORANGE POLSKA SA tytułem zaległego podatku od nieruchomości za 2009 r. oraz odsetek od tej płatności . Uaktualniono plan podatku leśnego oraz zwiększono podatek od nieruchomości od osób fizycznych. Ogółem kwota 34 000,00 zł.

Zwiększono wydatki w dziale rolnictwo i łowiectwo, gospodarka mieszkaniowa w związku ze zwiększonymi wydatkami na zakup materiałów i zakup usług oraz zwiększono wydatki na obsługę długu publicznego na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek , zwiększono wydatki w dziale administracja na wypłatę odprawy dla poprzedniego wójta.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe