reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/11/14 Rady Gminy Jaświły

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. art. 211, 212, 214-217, art. 220 i art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379) Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych gminy na rok 2014, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych gminy na rok 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku pn. "Wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy na rok 2014", zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie gminy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:

1. Dochody ogółem 18.527.595,71 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 15.954.850,99 zł

2) dochody majątkowe - 2.572.744,72 zł

2. Wydatki ogółem - 18.453.177,71 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 15.477.374,71

2) wydatki majątkowe - 2.975.803,00 zł

3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 74.418,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. Przychody ogółem w kwocie 379.626,00 zł z wolnych środków z lat ubiegłych wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek.

5. Rozchody ogółem w kwocie 454.044,00 zł, w tym:

1) spłata kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu - 395.260,00 zł,

2) spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 58.784,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Robert Wojtkielewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/11/14
Rady Gminy Jaświły
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/11/14
Rady Gminy Jaświły
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/11/14

Rady Gminy Jaświły z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy na rok 2014

D o t a c j e


Dla jednostek sektora finansów publicznych


Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p.

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

L.p.

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1.

Gminny Ośrodek Kultury
w Jaświłach


-


312.200,00


-


-


-


-


-


-

2.

Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły


-


170.000,00


-


-


-


-


-


-


3.


Powiat Moniecki


130.000,00


-


-


-


-


-


-


-


R a z e m


130.000,00


482.200,00


-


-


-


-


-


-

Przewodniczący Rady


Robert Wojtkielewicz


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/11/14
Rady Gminy Jaświły
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na rok 2014

Do załącznika nr 1:

Zmian dochodów dokonano w związku z już otrzymanymi wpływami na rachunek bieżący budżetu gminy, w tym:

- Zwiększono plan dochodów bieżącycho kwotę łączną 5.831 zł, z tego w :

1. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa. Wprowadzono wyższe wpływy z wynajmu lokali użytkowych w budynkach po zlikwidowanej szkole podstawowej i w starym budynku urzędu o 3.000 zł (rozdz. 70005 § 0750) oraz z odsetek za zwłokę w zapłacie czynszów w kwocie 121 zł (rozdz. 70005 § 0920).

2. Dz. 750 - Administracja publiczna. Wyższe wpływy wprowadzono z otrzymanych dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 10 zł oraz z uzyskanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy w kwocie 500 zł.

3. Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Uzyskano dodatkowe dochody z odpłatności członków OSP za wydane umundurowanie na kwotę 600 zł.

4. Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej. Zwiększono wpływy z podatków od środków transportowych od osób fizycznych o 1.600 zł.

- Zmniejszono plan dochodów bieżących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Dz. 756, rozdz. 75618 § 0490 o 100.000 zł. Zmniejszenie dochodów w tej podziałce wynika z obniżenia stawek na rok 2014. Plan był ujęty na podstawie projektu budżetu na rok 2014, opracowanego przed uchwaleniem niższych opłat na ten rok.

Powyższe zmiany w dochodach budżetu skutkują zmniejszeniem ogólnej kwoty dochodów o 94.169 zł.

Do załącznika nr 2:

Zmian wydatków na zadania własne dokonano stosownie do przewidywanego wykonania i potrzeb zgłoszonych przez Zespół Szkół w Jaświłach, Szkołę Podstawową w Dolistowie oraz Gminny Ośodek Pomocy Społecznej w Jaświłach, w tym:

1. Dz. 600 - Transport i łączność. Zmniejszono wydatki bieżące o 30.000 zł na odśnieżanie i równanie dróg. Na te zadania pozostaną jeszcze środki w wysokości 38.000 zł, co powinno zabezpieczyć ewentualne potrzeby do końca bieżącego roku.

2. Dz. 750 - Administracja publiczna. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej pracownikom odchodzącym na emeryturę w roku bieżącym - łącznie 30.000 zł (rozdz. 75023 § 4010). Środki te nie były planowane, a obowiązek wypłaty nagrody jubileuszowej musi być spełniony po dostarczeniu dokumentów uprawniających do tej nagrody, natomiast osobie przechodzącej na emeryturę, łącznie z odprawą emerytalną. Dodatkowe środki w rozdz. 75023 § 4210 w kwocie 25.000 zł będą przeznaczone na sfinansowanie zakupu oleju opałowego, sprzętu komputerowego, paliwa do samochodu służbowego oraz materiałów biurowych i środków czystości do urzędu.

3. Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Dodatkowe środki w kwocie 6.500 zł zostaną wykorzystane na sfinansowanie nagród jubileuszowych 2 kierowcom OSP w rozdz. 75412 § 4010. Środki na ten cel nie były planowane, a obowiązek wypłaty wynikał z przedłożenia dokumentów o dodatkowych okresach zatrudnienia pracowników. Plan w § 4210 został zwiększony o 3.500 zł w związku z koniecznością uzupełnienia stanów oleju napędowego w 6 samochodach OSP na terenie gminy.

4. Dz. 801 - Oświata i wychowanie. Zmniejszono środki o kwotę 7.600 zł w związku ze zgłoszonymi nadwyżkami w rozdz. 80110 § 4010 na płace nauczycieli Gimnazjum w Jaświłach. Ponadto w planie finansowym SP Dolistowo zmniejszono środki w rozdz. 80101 § 3020 o kwotę 5.000 zł przeznaczone na świadczenia wypłacane w ramach przepisów BHP, zapomogi zdrowotne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, stosownie do zgłoszonej nadwyżki.

5. Dz. 852 - Pomoc społeczna. Zwiększenia o kwotę 5.000 zł dokonano w rozdz. 85295 § 3110 z przezna-czeniem na zabezpieczenie udziału własnego gminy stosownie do zawartej w tym zakresie umowy na finansowanie programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

6. Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza. Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli świetlicy w Zespole Szkół Jaświły o kwotę 7.000 zł oraz na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne za pracowników świetlicy o 600 zł.

7. Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochreona środowiska. Zmniejszenia planu w rozdz. 90002 § 4300 na opłaty za usługi związane z odbiorem i wywozem odpadów komunalnych dokonano stosownie do zawartych umów z usługodawcami o 100.000 zł. Zwiększono środki na sfinansowanie umów dotyczących wyłapywania bezdomnych psów i ich utrzymania w schronisku oraz na odbiór odpadów pochodzenia zwierzęcego o łączną kwotę 10.000 zł. W rozdz. 90015 § 4270 dodatkowe środki 5.000 zł będą przeznaczone na opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego.

8. Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Zmniejszono plan dotacji podmiotowych na działalność Gminnego Ośrodka Kultury o 30.000 zł i Biblioteki Publicznej Gminy o 20.000 zł w związku z pozyskaniem dodatkowych środków na organizację imprez kulturalnych przez te jednostki. Wstępnie organizacja imprez była planowana do realizacji wyłącznie ze środków własnych instytucji kultury.

Ogółem zmiany wydatków powodują zmniejszenie ogólnej kwoty wydatków budżetowych o 94.169 zł, a więc w kwocie równej zmniejszonym dochodom. Nadal planowany wynik finansowy stanowić będzie nadwyżkę budżetu w kwocie 74.418 zł, którą w całości przeznaczono na spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

Przewodniczący Rady


Robert Wojtkielewicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Advicero Nexia

Doradztwo podatkowe, księgowość, corporate services, obsługa płacowo-kadrowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama