reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/14/14 Rady Gminy Płaska

z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2014 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych - tabela, zgodnie z załącznikiem nr 1:

- zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 22.000,05 zł.;

- zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 0,05 zł.

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - tabela, zgodnie z załącznikiem nr 2:

- zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 65.500,00 zł.;

- zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 43.500,00 zł.

3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 3.062.353,00 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.475.250,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty 3.000.000,00 zł.,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, do kwoty 3.062.353,00 zł., wynikającego z zablokowanej przez Wojewodę Podlaskiego dotacji z umowy nr LT-PL/107/1VL-1489 z dnia 2010/05/06 pod nazwą "Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko-litewskim" z przeznaczeniem na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 2 475 250,00 zł.;

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 587.103,00 zł.

6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

7. Ustala się plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej zgodnie z załącznikiem nr 6.

8. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów własnych oświatowej jednostki budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 7.

9. Upoważnia się Wójta do :

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w § 1, ust. 5 niniejszej uchwały;

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3) dokonywania zmian w planie wydatków, również w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, -z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

10. Objaśnienia do zmian dokonanych w uchwale budżetowej stanowi załącznik Nr 8.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu w wysokości: 11.567.000,00 zł., w tym:

- bieżące w wysokości 8.751.343,00 zł.;

- majątkowe w wysokości 2.815.657,00 zł.

2. Wydatki budżetu w wysokości: 12.154.103,00 zł., w tym:

- bieżące w wysokości 8.740.700,00 zł.;

- majątkowe w wysokości 3.413.403,00 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości 587.103,00 zł. zostanie pokryty przychodami z kredytu w kwocie 587.103,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płaska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Alicja Polkowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/14/14
Rady Gminy Płaska
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2014 rok

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

630

Turystyka

45 000,00

- 0,05

44 999,95

63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

45 000,00

- 0,05

44 999,95

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

45 000,00

- 0,05

44 999,95

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

3 789 926,52

22 000,05

3 811 926,57

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1 562 926,95

22 000,05

1 584 927,00

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

1 400,00

22 000,05

23 400,05

Razem:

10 391 898,37

22 000,00

10 413 898,37

Razem własne dochody, z tego:

10 391 898,37

22 000,00

10 413 898,37

Własne dochody bieżące:

7.576.241,32

22.000,05

7.598.241,37

Własne dochody majątkowe:

2.815.657,05

-0,05

2.815.657,00

Porozumienia:

0,00

0,00

0,00

Zadania zlecone:

1.153.101,63

0,00

1.153.101,63

Razem:

11.545.000,00

22.000,00

11.567.000,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/14/14
Rady Gminy Płaska
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 rok

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

3 097 250,00

- 4 000,00

3 093 250,00

60016

Drogi publiczne gminne

3 097 250,00

- 4 000,00

3 093 250,00

4270

Zakup usług remontowych

21 000,00

- 4 000,00

17 000,00

750

Administracja publiczna

1 428 200,05

8 000,00

1 436 200,05

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

68 000,00

8 000,00

76 000,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

65 000,00

8 000,00

73 000,00

757

Obsługa długu publicznego

452 950,00

22 500,00

475 450,00

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

452 950,00

22 500,00

475 450,00

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

452 950,00

22 500,00

475 450,00

801

Oświata i wychowanie

2 999 130,00

- 15 000,00

2 984 130,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

246 400,00

- 15 000,00

231 400,00

4300

Zakup usług pozostałych

236 000,00

- 15 000,00

221 000,00

851

Ochrona zdrowia

40 403,00

23 000,00

63 403,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

40 403,00

23 000,00

63 403,00

4270

Zakup usług remontowych

0,00

23 000,00

23 000,00

852

Pomoc społeczna

706 924,00

- 7 500,00

699 424,00

85202

Domy pomocy społecznej

57 000,00

- 1 500,00

55 500,00

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

12 000,00

- 1 500,00

10 500,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

150 619,00

- 6 000,00

144 619,00

3110

Świadczenia społeczne

150 619,00

- 6 000,00

144 619,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

653 565,00

- 17 000,00

636 565,00

90002

Gospodarka odpadami

351 050,00

- 17 000,00

334 050,00

4300

Zakup usług pozostałych

317 000,00

- 17 000,00

300 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

585 400,00

12 000,00

597 400,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

476 000,00

12 000,00

488 000,00

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

386 000,00

12 000,00

398 000,00

Razem:

10 979 001,37

22 000,00

11 001 001,37

Razem własne wydatki, z tego:

10 979 001,37

22 000,00

11 001 001,37

Własne wydatki bieżące:

7.565.598,37

22.000,00

7.587.598,37

Własne wydatki majątkowe:

3.413.403,00

0,00

3.413.403,00

Porozumienia:

0,00

0,00

0,00

Zadania zlecone:

1.153.101,63

0,00

1.153.101,63

Razem:

12.132.103,00

22.000,00

12.154.103,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/14/14
Rady Gminy Płaska
z dnia 29 grudnia 2014 r.

ZAPLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2014

Lp.

Dział

Rozdz.
§

Nazwa zadania inwestycyjnego

Rok budżetowy 2015

1

2

3

4

5

6

1.

600

60016

Utwardzanie nawierzchni dróg gminnych - projekt pn. "Rozwój infrastruktury transportowej wokół kanału Augustowskiego", w tym:

2 950 000,00

6057

Dotacja z budżetu Unii Europejskiej

2 700 000,00

6059

Wkład własny

250 000,00

2.

801

80101

Nadzór inwestorski nad kotłownią przy ZSO

4 305,00

6050

Środki własne

4 305,00

3.

720

72095

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego w tym:

217 813,95

6067

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- środki z budżetu Unii Europejskiej

180 213,95

6069

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- wkład własny

37 600,00

4.

754

75412

Zakup motopomp na potrzeby OSP

8 912,00

6060

Motopompa do OSP Mołowiste

5 212,00

6060

Motopompa do OSP Gruszki

1 850,00

6060

Motopompa do OSP Dalny Las

1 850,00

5.

853

85395

"Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkole Podstawowej w Gminie Płaska do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym"

66 757,05

6067

Dotacja EFS

56 743,49

6069

Dotacja z budżetu państwa

10 013,56

6.

900

90001

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

44 000,00

6050

Wkład własny

44 000,00

7.

900

90001

Program "Rozwój Ekoturystyki na pograniczu Polsko-litewskim" -zakup infokiosku w kwocie 23 001,00 zł, zakup licencji na Koncepcje Projektową Platformy s@M w kwocie 8 490,00

31 615,00

6067

Dotacja z budżetu Unii Europejskiej

26 855,00

6069

Wkład własny

4 760,00

8.

921

92109

" Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Mołowiste"

90 000,00

6057

Dotacja z budżetu Unii Europejskiej

56 200,00

6059

Wkład własny

33 800,00

Razem zadania inwestycyjne

3 413 403,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/14/14
Rady Gminy Płaska
z dnia 29 grudnia 2014 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 ROKU

Lp.

Tre ść

Klasyfikacja
§

Kwota

1

2

3

4

Przychody ogó ł em:

3.062.353,00

1

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

952

3.062.353,00

Rozchody ogó ł em:

2 475 250,00

1

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

2 475 250,00


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/14/14
Rady Gminy Płaska
z dnia 29 grudnia 2014 r.

DOTACJE PODMIOTOWE, PRZEDMIOTOWE I CELOWE DLA PODMIOTÓW PUBLICZNYCH NA 2014 ROK

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa instytucji

Zakres dotacji

Kwota dotacji

1

2

3

4

5

6

1

921

92109

Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej


podmiotowa

398.000,00

2

921

92116

Gminna Biblioteka Publiczna w Płaskiej


podmiotowa

109 400,00

Ogó ł em

507.400,00


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/14/14
Rady Gminy Płaska
z dnia 29 grudnia 2014 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ NA 2014 ROK

Lp.

Wyszczególnienie

Stan środków obrotowych** na początek roku

Przychody

Koszty
ogółem

Stan środków obrotowych na koniec roku

Rozliczenia
z budżetem
z tytułu wpłat nadwyżek środków

1

2

3

4

5

6

7

I.

Zakłady budżetowe

3 000,00

422.500,00

422.500,00

3 000,00

x

z tego:

1.Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Płaskiej

3 000,00

422.500,00

422.500,00

3 000,00

X

Ogó ł em

3 000,00

422 500,00

422 500,00

3 000,00

Zaplanowano dochody ze sprzedaży wody w wysokości 176.000,00 zł. oraz z wykonania pozostałych usług 246.500,00 zł.


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/14/14
Rady Gminy Płaska
z dnia 29 grudnia 2014 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDZETOWYCH NA 2014 ROK

lp

Wyszczególnienie

Stan środków pieniężnych na początek roku

Dochody ogółem

Wydatki ogółem

Stan środków pieniężnych na koniec roku

1

Dochody z wynajmu sali gimnastycznej i szkoły na kolonie i obozy

0,00

99.900,00

99.900,00

0,00

2

Pozostałe odsetki

0,00

100,00

100,00

0,00

Razem

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/14/14
Rady Gminy Płaska
z dnia 29 grudnia 2014 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN

1. Zmiany w dochodach:

1) zwiększenie w rozdziale 75615 dotyczy wpływu odsetek od zaległego podatku od nieruchomości.

2. Zmiany w wydatkach:

1) zwiększenie w rozdziale 75022 dotyczy wydatków na diety sołtysów i radnych za odbyte sesje Rady Gminy Płaska;

2) zwiększenie w rozdziale 75702 dotyczy odsetek od zaciągniętych kredytów;

3) zwiększenie w rozdziale 85154 dotyczy wydatków z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

4) zwiększenie w rozdziale 92109 dotyczy zwiększenia dotacji dla GOK w Płaskiej.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy sp.k.

Obsługa prawna przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama