reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/33/2015 Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 29 stycznia 2015r.

w sprawie zmiany nazwy Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy i nadania statutu

Na podstawie art.7 ust.1 pkt. 9 i 10 i 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 404, z 2014 r. poz. 423) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nazwa Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy otrzymuje brzmienie "Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy".

§ 2. Statut Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIV/196/09 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 23 września 2009 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnemu Centrum Kultury w Choroszczy (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2009 r. Nr 207, poz. 2292, z 2012 r. poz. 907).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy


mgr Beata Marlena Jeżerys


Załącznik do Uchwały Nr IV/33/2015
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 29 stycznia 2015 r.

STATUT
MIEJSKO - GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU
W CHOROSZCZY

I. Nazwa, teren działania i siedziba

§ 1. Miejsko - Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy zwane dalej "Centrum" jest gminną, samorządową instytucją kultury.

§ 2. Centrum działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze zm.);

2) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 poz. 715);

3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 ze zm.);

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.);

5) uchwały Nr XVI/146/92 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 7 grudnia 1992 roku w sprawie powołania Miejsko - Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy;

6) niniejszego Statutu.

§ 3. 1. Organizatorem Centrum jest Gmina Choroszcz.

2. Centrum posiada osobowość prawną.

§ 4. 1. Siedzibą Centrum jest miasto Choroszcz.

2. Centrum działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, a także poza jej granicami.

3. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Centrum sprawuje Burmistrz Choroszczy

§ 5. Centrum otrzymuje dotacje z budżetu Gminy. Wysokość dotacji określa uchwała budżetowa Rady Miejskiej w Choroszczy.

II. Przedmiot i zakres działalności

§ 6. Do podstawowych zadań Centrum należy:

1) rozpoznawanie oraz pobudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych mieszkańców;

2) przygotowanie do tworzenia i odbioru wartości kulturalnych;

3) kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze;

4) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i folkloru;

5) kształtowanie poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego miasta, gminy, regionu, Polski i innych narodów.

6) edukacja kulturalna oraz popularyzacja wiedzy i sztuki;

7) rozwijanie i zaspakajanie potrzeb w zakresie rekreacji, sportu i turystyki;

8) inspirowanie działań artystycznych, kulturalnych, sportowych oraz różnorodnych form spędzania czasu wolnego we współpracy z organizacjami samorządowymi, pozarządowymi oraz innymi placówkami kultury;

9) działalność biblioteczna;

10) rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa.

§ 7. Realizując podstawowe zadania Centrum:

1) organizuje imprezy artystyczne i rozrywkowe;

2) inicjuje i udziela pomocy zespołowym formom twórczości i uczestnictwa w kulturze;

3) podejmuje przedsięwzięcia edukacyjne i oświatowe;

4) organizuje wystawy, przeglądy i inne przedsięwzięcia w zakresie popularyzacji dorobku kulturalnego;

5) inspiruje, promuje oraz wspiera działalność literacką, artystyczną i inne formy twórczości mieszkańców Gminy;

6) organizuje konferencje, seminaria, szkolenia, instruktarze, pomoc metodyczną i inne formy kształcenia pozaszkolnego w dziedzinie kultury i sztuki;

7) prowadzi działalność wydawniczą;

8) prowadzi galerię artystyczną;

9) prowadzi pracownie edukacji kulturalnej, zespoły i koła zainteresowań , w szczególności:

a) muzyczne i wokalno-muzyczne,

b) nauki gry na instrumentach muzycznych,

c) teatralne,

d) taneczne,

e) plastyczne,

f) filmowo-fotograficzne,

10) gromadzi, opracowuje i przechowuje materiały biblioteczne;

11) udostępnia zbiory biblioteczne na miejscu, wypożycza do domu oraz prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne;

12) prowadzi kronikę gminną;

13) wspiera i promuje rekreację, sport i turystykę.

14) organizuje wyjazdy na wydarzenia kulturalne i sportowe.

15) współpracuje z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami.

§ 8. Centrum prowadzi działalność gospodarczą, której celem jest wspieranie finansowe realizacji podstawowych zadań określonych w § 6, w zakresie, o którym mowa w § 9 ust.1 Statutu.

§ 9. 1. Działalność gospodarcza obejmuje:

1) usługi i zajęcia organizowane przez Centrum;

2) usługi plastyczne i reklamowe;

3) udostępnianie i wynajem pomieszczeń i obiektów, w tym obiektów sportowych;

4) wypożyczanie aparatury nagłaśniającej;

5) prowadzenie sprzedaży dzieł sztuki;

6) prowadzenie działalności wydawniczej;

7) usługi gastronomiczne;

8) pośrednictwo handlowe.

2. Ceny świadczonych usług przez Centrum ustala Dyrektor w drodze zarządzenia.

III. Organizacja i zarządzanie

§ 10. Dyrektor zarządza Centrum i reprezentuje je na zewnątrz.

§ 11. 1. Dyrektora Centrum powołuje Burmistrz Choroszczy.

2. Powołanie Dyrektora następuje na podstawie konkursu przeprowadzonego przez organizatora.

3. Odwołanie Dyrektora może nastąpić przez Burmistrza Choroszczy po zasięgnięciu opinii Komisji właściwej do spraw kultury Rady Miejskiej w Choroszczy.

4. Dyrektor może powołać, po uzyskaniu uprzedniej zgody Burmistrza Choroszczy, Zastępcę Dyrektora na okres pokrywający się z okresem zatrudnienia Dyrektora. Odwołanie Zastępcy Dyrektora następuje w tym samym trybie.

5. W razie niepowołania Zastępcy, Dyrektor Centrum wyznacza spośród pracowników Centrum osobę zastępującą go podczas jego nieobecności. Zastępstwa tego nie można powierzyć głównemu księgowemu.

6. Dyrektor Centrum może powierzyć prowadzenie określonych spraw upoważnionemu pracownikowi.

§ 12. Szczegółową organizację wewnętrzną Centrum określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora na zasadach u w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

§ 13. 1. Dyrektor Centrum jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

2. Wynagrodzenie Dyrektora Centrum ustala Burmistrz Choroszczy, a Zastępcy Dyrektora -Dyrektor .

IV. Gospodarka finansowa i majątkowa Centrum

§ 14. 1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i ustawie o sporcie

2. Centrum gospodaruje mieniem komunalnym przekazanym przez gminę, zarządza nim i ponosi odpowiedzialność za jego wykorzystanie do celów realizacji zadań statutowych.

3. Zakres samodzielności Dyrektora Centrum, w gospodarowaniu powierzonymi składnikami mienia komunalnego określają przepisy ustawowe oraz obowiązek jego efektywnego wykorzystania.

4. Dla skutecznego złożenia oświadczenia woli w sprawach mogących spowodować powstanie zobowiązań finansowych Centrum, konieczne jest współdziałania Dyrektora z zastrzeżeniem § 11 ust .4 z Głównym Księgowym lub osób przez nich upoważnionych.

§ 15. 1. Działalność Centrum jest finansowana ze środków własnych, z dotacji przyznanej z budżetu Gminy Choroszcz oraz darowizn, subwencji, zapisów i innych dochodów.

2. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan działalności, sporządzony przez Dyrektora i zatwierdzony przez Burmistrza Choroszczy, uwzględniający wysokość dotacji przyznanej z budżetu Gminy Choroszcz.

3. Dyrektor Centrum składa Burmistrzowi Choroszczy sprawozdanie finansowe półroczne i roczne w terminach i formach ustalonych przez Burmistrza, ze szczególnym uwzględnieniem tych elementów, które są konieczne dla prawidłowego wywiązania się przez Burmistrza Choroszczy z ustawowych obowiązków sprawozdawczych.

V. Postanowienia końcowe

§ 16. Zmian Statutu dokonuje Rada Miejska w Choroszczy w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

§ 17. Połączenie, podział lub likwidacja Centrum może nastąpić wyłącznie w trybie przewidzianym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Advicero Nexia

Doradztwo podatkowe, księgowość, corporate services, obsługa płacowo-kadrowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama