reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/18/15 Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 21 lutego 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 216,218, 220, 235, 236, 237, 242, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Jedwabnem uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2015 r. w następującym zakresie:
Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę- 430 000,00 zł;. - zgodnie z załącznikiem Nr 1 Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę - 430 000,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - 117 035,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę - 117 035,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1. Dochody budżetu gminy ogółem-15 016 332,42 zł, w tym:

1) dochody bieżące-14 586 661,42 zł;

2) dochody majątkowe-429 671,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy ogółem-15 306 332,42 zł, w tym:

1) wydatki bieżące-13 723 273,79 zł;

2) wydatki majątkowe-1 583 058,63 zł.

§ 3. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy na 2015 rok pozostaje bez zmian.

§ 4. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 rok, stanowiący załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/9/14 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedwabne na 2015 rok, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykaz dotacji z budżetu Gminy na 2015 rok, stanowiący załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/9/14 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedwabne na 2015 rok, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Mariusz Szmitko


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/18/15
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 21 lutego 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/18/15
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 21 lutego 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/18/15
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 21 lutego 2015 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok

Lp.

Dział

Rozdział

§

Nazwa zadania lub zakupu inwestycyjnego


Planowane wydatki na zadania


Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania


Wartość zadania ogółem

Środki wynikające z planów na 2015 rok

z tego: źródła finansowania

dochody własne jst

Środki z UE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

010

01010

6050
6057
6059

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Jedwabne oraz wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej do miejscowości Kucze Małe - Kuczewskie491 405,00

491 405,00

203 963,00

287 442,00

Urząd Miejski w Jedwabnem

2.

600

60016

6050

Przebudowa ulicy Polnej i Skłodowskiej w m. Jedwabne


740 000,00

40 000,00

40 000,00

-

Urząd Miejski w Jedwabnem

3.

900

90002

6050

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych


15 000,00

15 000,00

15 000,00

-

Urząd Miejski w Jedwabnem

4.

720

72095

6067
6069

Zakup sprzętu komputerowego w ramach Projektu pn.,, Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cześć II , administracja samorządowa ''


188 834,19

108 505,35

16 275,80

92 229,55

Urząd Miejski w Jedwabnem

5.

750

75023

6060

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego


6 600,00

6 600,00

6 600,00

Urząd Miejski w Jedwabnem

Ogółem:

1 441 839,19

661 510,35

281 838,80

379 671,55


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/18/15
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 21 lutego 2015 r.

WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY JEDWABNE DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2015 r.


Lp.


Dział


Rozdział


§


Kwota zł


Przeznaczenie

1.

921

92109

2480

229 000

Dotacja do działalności statutowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem

2.

921

92116

2480

146 000

Dotacja do działalności statutowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jedwabne
Razem:

375 000

WYKAZ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY JEDWABNE DLA KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W JEDWABNEM NA 2015 r.


Lp.


Dział


Rozdział


§


Kwota zł


Przeznaczenie

1.

900

90017

2650

90 000

Dopłata do1 m3 wody pobieranej z hydroforni w Orlikowie
Razem:

90 000

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU GMINY - JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2015 r.


Lp.


Dz.


Rozdz.


§


Nazwa podmiotu


Kwota zł


Przeznaczenie


1.


926


92605


2820

Wybór podmiotu zgodnie z ustawą


20 000

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU GMINY - JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH


Lp.


Dział


Rozdz.


§


Nazwa podmiotu


Kwota zł


Przeznaczenie1.2.3.600900600600149000260014630066106300


Powiat ŁomżyńskiMiasto Łomża


Powiat Łomżyński779 686,5271 861,7670 000,00

Dotacja na przebudowę drogi powiatowej :
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1966B Wizna- Sambory - Sieburczyn - Rutkowskie - Burzyn- Pluty na odcinku Mocarze - Chyliny o dł. 2 2271 km.

Dotacja na realizację zadania pn.,, Budowa systemu gospodarki odpadami dla miasta Łomży i okolicznych gmin - etap I ''

Dotacja na przebudowę drogi powiatowej :
-Przebudowa drogi powiatowej nr 1919B Orlikowo - Olszewo o długości ok. 1000 mb.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/18/15
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 21 lutego 2015 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2015 r.

W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonano zmian w planie dochodów budżetowych polegających na przeniesieniu planu dochodów budżetowych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami z rozdziału 75618 § 0490 - 430 000,00 zł. do rozdziału 90002 § 0490 - 430 000,00 zł. Powyższe zmiany przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 2 do uchwały dokonano przeniesienia planu wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w następującym zakresie:

W dziale 600 - Transport i łączność zmniejszono plan wydatków na zakup usług pozostałych - 10 435,00 zł oraz na różne opłaty i składki - 5 000,00 zł. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zmniejszono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 10 000,00 zł. Zmniejszono również plan wydatków budżetowych na zakup usług pozostałych w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 15 000,00 zł. W dziale 600 - Transport i łączność zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 40 435,00 z przeznaczeniem na sfinansowanie opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury podziemnej w pasie dróg powiatowych.

W rozdziale 90002 zmniejszono plan dotacji na realizację zadania pn. " Budowa systemu gospodarki odpadami dla miasta Łomży i okolicznych gmin - etap I" o kwotę 76 600,00 zł. W związku z podjętą uchwałą w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu w budżecie zabezpieczono kwotę 70 000,00 zł. na realizację zadania pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 1919B Orlikowo - Olszewo Góra o długości ok. 1000 mb.". W rozdziale 75023 zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 6 600,00 zł. z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki, niezbędnej do funkcjonowania Urzędu.

W załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok" wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne:" Zakup urządzenia wielofunkcyjnego" o wartości 6 600,00 zł.

W załączniku Nr 4 " Wykaz dotacji z budżetu Gminy na 2015 rok" wprowadzono następujące zmiany:

- zmniejszono plan dotacji na realizację zadania pn." Budowa systemu gospodarki odpadami dla miasta Łomży i okolicznych gmin - etap I" o kwotę 76 600,00 zł.;

- wprowadzono dotację celową z przeznaczeniem na pomoc finansową Powiatowi Łomżyńskiemu na realizację zadania pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 1919B Orlikowo - Olszewo Góra o długości ok. 1000 mb." Kwota dotacji wyniesie 70 000,00 zł.

Wprowadzone zmiany posłużą prawidłowej realizacji budżetu Gminy Jedwabne .

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama