Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 8/II/14 Rady Gminy w Perlejewie

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Perlejewo na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 , zm. poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072 ), oraz art. 235 i art. 236, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r poz. 379, poz. 911, poz. 1146 ), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 283 668 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 283 668 zł zgodnie z załącznikem Nr 2.

§ 3. Dokonać aktualizacji załącznika Nr 3 do uchwały Nr 177/XXXV/14 z dnia 10.11.2014 r. "Limit wydatków na zadania inwestycyjne na 2014 rok " , stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać aktualizacji załącznika Nr 4 do uchwały Nr 177/XXXV/14 z dnia 10.11.2014 r. " Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności na 2014 rok " , stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonać przeniesienia w planie wydatków między rozdziałami, działami i paragrafami na kwotę 76 515 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6. Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 9 841 174 zł,

a) bieżące 9 062 168 zł,

b) majątkowe 779 006 zł,

2) wydatki ogółem 10 271 258 zł,

a) bieżące 9 491 875 zł,

b) majątkowe 779 383 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Stanisław Wojtkowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 8/II/14
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 30 grudnia 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 8/II/14
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 30 grudnia 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 8/II/14
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Limit wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2014 r.

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Wartość

Kosztorys.

zadania

Dotychczas poniesione

wydatki

Planowane wydatki

rok budżetowy

2014 (8+9+10)

z tego źródła finansowania

środki własne jst

środki unijne

środki krajowe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

600

60016

Projekt -"Przebudowa drogi w Moczydłach Dubinach"

193 767

0,00

193 767

106 878

0,00

86 889

3

720

72095

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II - zakup komputerów

193 150

0,00

186 119

27 918

158 201

0,00

4

720

72095

Projekty do budowy szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej ( inżynier kontraktu ,projekt )

3 867 249

0,00

24 667

3 700

20 967

0,00

5

750

75023

Rozbudowa Urzędu Gminy

685 654

500 015

185 639

185 639

0,00

0,00

6

900

90095

Projekt pn. "Zagospodarowanie Centrum miejscowości Granne"

137 243

0,00

137 243

47 736

89 507

0,00

7

900

90095

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Granne

26 333

0,00

26 333

9 085

17 248

0,00

8

801

80103

Projekt" Kolorowe Przedszkole" doposażenie oddziału przedszkolnego w środki trwałe

170 166

25 615

0,00

21 773

3 842

Ogółem

5 273 562

500 015

779 383

380 956

307 696

90 731


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 8/II/14
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2014 r.

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Wartość

Kosztorys.

zadania

Dotychczas poniesione

wydatki

Planowane wydatki

rok budżetowy

2014 (8+9+10)

z tego źródła finansowania

środki własne jst (9)

środki unijne (7)

Środki krajowe( 9 lub 0)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

720

72095

Elektroniczne usługi dla ludności etap II - szkolenia

193 150

0,00

193 150

28 973

164 177

0,00

2

750

75075

Projekt "Kultura i tradycja - festyn"

20 753

0,00

20 753

6 561

14 192

0,00

3

750

75075

Projekt "Wirtualna panorama gminy Perlejewo"

30 352

0,00

30 352

10 612

19 740

0,00

4

801

80104

Projekt "Akademia Przedszkolaka w Perlejewie"

373 167

268 190

104 977

10 720

89 227

5 030

5

600

60078

Remont drogi gminnej Kobyla granica gminy

88 489

0,00

88 489

23 000

0,00

65 489

6

801

80103

Projekt "Kolorowe Przedszkole" doposażenie oddziału przedszkolnego przy szkole podst.

170 166

0,00

170 166

0,00

144 641

25 525

7

630

63003

Projekt " Zakup sprzętu rekreacyjnego"

47 455

0,00

47 455

17 753

29 702

0,00

8

750

75075

Projekt "Ocalić od zapomnienia , stroje ludowe naszego regionu"

18 192

0,00

18 192

9 373

8 819

0,00

9

720

72095

Projekty do budowy szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej( inż. kontr. proj.)

3 867 249

0,00

24 667

3 700

20 967

0,00

10

900

90095

Projekt pn. Zagospodarowanie Centrum miejscowości Granne"

137 243

0,00

137 243

47 736

89 507

0,00

11

900

90095

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Granne

26 333

0,00

26 333

9 085

17 248

0,00

Ogółem

4 972 549

268 190

861 777

167 513

598 220

96 044


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 8/II/14
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie Gminy Perlejewo na 2014 rok

1. Zmniejszono plan dochodów ze sprzedaży nieruchomości o kwotę 241 042 zł. oraz plan dochodów na projekt " Zagospodarowanie centrum miejscowości Granne" o kwotę 42 626 zł. ogółem 283 668 zł. Zmniejszając plan wydatków na projekt pn. "Zagospodarowanie Centrum miejscowości Granne" o kwotę ogółem 82 757 zł. zmiana wartości inwestycji po przetargu oraz nie zrealizowana inwestycja " Odbudowa drogi gminnej w Głęboczku" kwota 200 911zł. ogółem zmniejszenie planu wydatków o kwotę 283 668 zł. ( zadania własne)

Zmian dokonano na wniosek Wójta.

2. Dokonano przeniesienia między rozdziałami i paragrafami w dziale oświata i wychowanie na kwotę łączną 58 900 zł oszczędności w rozdziałach szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne w szkołach , przedszkola, gimnazja, dowożenie oraz dokształcanie nauczycieli na braki w wynagrodzeniu oddziału przedszkolnego wystąpiła konieczność zatrudnienia nauczycielki, ponieważ jedna korzysta z płatnego urlopu dla poratowania zdrowia. W przedszkolu nie zaplanowano środków za urlop wypoczynkowy, w gimnazjum na zakup środków czystości i oleju do prawidłowego funkcjonowania sali gimnastycznej na łączna kwotę 58 900 zł. Zgodnie z danymi w załączniku Nr 2 ( zadania własne)

Zmian dokonano na wniosek dyrektora szkoły.

3. Na wniosek Wójta Gminy z rezerwy kwotę 15 841 zł. przeniesiono na równanie dróg gminnych kwotę 14 000 zł., oraz opłatę kosztów przedszkola za dziecko zameldowane na terenie naszej gminy , a uczęszczające do przedszkola w innej gminie kwota 1841 zł.(za 4 miesiące) ( zadania własne)

4. Dokonano przeniesienia w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 290 zł. z § 4210 na § 4300 zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego.

Zmian dokonano na wniosek Wójta. ( zadania własne)

5. Dokonano przeniesienia w dziale urzędy gmin na kwotę 10 zł. z § 4440 na § 3020

ekwiwalent za pranie odzieży (zadania własne)

Zmian dokonano na wniosek Wójta.

6. Dokonano przeniesienia w dziale Świadczenia rodzinne na kwotę 6 zł. z § 4210 na 4300 zakup usług ( zadanie własne)

Zmian dokonano na wniosek Kierownika OPS.

7. Dokonano przeniesienia oszczędności w dziale Ośrodki pomocy społecznej na kwotę

1 168 zł. w § 4010, 4110, 4120, na braki rozdział świadczenia rodzinne w tych samych

paragrafach ( zadania własne)

Zmian dokonano na wniosek Kierownika OPS.

8. Dokonano przeniesienia oszczędności w dziale Ośrodki pomocy społecznej na kwotę 300 zł. w § 4410 i § 4430 na braki w rozdziale świadczenia rodzinne w § 4350 i § 4370.

Zmian dokonano na wniosek Kierownika OPS. ( zadanie własne)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe