reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 5.30.2015 Rady Gminy Czyże

z dnia 30 kwietnia 2015r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie gminy Czyże w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz.1399 i 1593; z 2015 r. poz.87 i 122) Rada Gminy Czyże uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie gminy Czyże w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady


Krystyna Gawryluk


Załącznik do Uchwały Nr 5.30.2015
Rady Gminy Czyże
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI, PROWADZENIA SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT ORAZ GRZEBOWISK I SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI.

§ 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Czyże powinien:

1) prowadzić działalność w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami zgodnie z wpisem w odpowiedniej ewidencji lub rejestrze;

2) posiadać dokument potwierdzający gotowość przyjęcia bezdomnych zwierząt z terenu gminy Czyże przez schronisko dla zwierząt;

3) w przypadku nie bezpośredniego przewozu odłowionych zwierząt do schroniska posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której będą przetrzymywane wyłapane zwierzęta przed przewiezieniem do miejsca bytowania;

4) zapewnić pomoc lekarsko-weterynaryjną;

5) posiadać specjalistyczne, atestowane urządzenia i środki przeznaczone do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt, nie stwarzające zagrożenia dla ich zdrowia i życia i zapewniające transport w bezpiecznych warunkach;

6) posiadać co najmniej jeden samochód przystosowany do transportu zwierząt, spełniający warunki określone w przepisach odrębnych;

7) posiadać odpowiednio wykształconą oraz przeszkoloną kadrę, w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług;

8) posiadać umowę z zarządzającym instalacją unieszkodliwiania zwłok zwierząt na gotowość przyjęcia zwłok zwierząt lub z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na zbieranie i transport zwłok zwierząt.

2. Wymagania określone w ust. l muszą być potwierdzone odpowiednimi dokumentami, w szczególności dokumentami potwierdzającymi prowadzenie działalności gospodarczej oraz stosownymi umowami.

§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie gminy Czyże powinien:

1) prowadzić działalność w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, zgodnie z wpisem do odpowiedniej ewidencji lub rejestrze;

2) posiadać oznakowany samochód, przystosowany do transportu zwierząt, spełniający wymogi określone w przepisach odrębnych;

3) posiadać urządzenia i środki techniczne umożliwiające prowadzenie działalności w powyższym zakresie;

4) dysponować prawem do nieruchomości, na której ma być prowadzona działalność związana z prowadzeniem schroniska;

5) posiadać tytuł prawny i pozwolenie na użytkowanie obiektów budowlanych przeznaczonych do prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, zgodnie z odrębnymi przepisami;

6) prowadzić działalność w miejscu ogrodzonym, zabezpieczającym przed wydostaniem się zwierząt poza nieruchomość;

7) posiadać zadaszony obiekt, przystosowany do przetrzymywania zwierząt, z odpowiednio wydzielonymi boksami, w których bezdomne zwierzęta mogą przebywać oraz niezbędnym zapleczem socjalno-technicznym zgodny z przepisami odrębnymi;

8) dysponować kadrą posiadającą kwalifikacje i przeszkolenie w zakresie opieki nad zwierzętami;

9) posiadać umowę o współpracy z lekarzem weterynarii obejmującej przedmiot prowadzonej działalności;

10) posiadać umowę z podmiotami uprawnionymi do przewozu zwłok zwierzęcych, utylizacji lub prowadzenia grzebowisk albo posiadać uprawnienia do wykonywania tych czynności.

2. Wymagania określone w ust. l muszą być potwierdzone odpowiednimi dokumentami, w szczególności dokumentami potwierdzającymi prowadzenie działalności gospodarczej oraz stosownymi umowami.

§ 3. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Czyże powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić działalność w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, zgodnie z wpisem do odpowiedniej ewidencji lub rejestrze;

2) posiadać tytuł prawny do dysponowania terenem i obiektami przeznaczonymi na ten cel zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) posiadać pozwolenie na użytkowanie obiektu lub inny stosowny dokument wymagany przepisami odrębnymi;

4) posiadać pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Powiatowego Lekarza Weterynarii zgodnie z odrębnymi przepisami;

5) prowadzić działalność w miejscu ogrodzonym, zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich;

6) posiadać stosowne decyzje wymagane przepisami ustawy o odpadach i prawa ochrony środowiska;

7) posiadać urządzenia i środki techniczne niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części (w przypadku ubiegania się o zezwolenie na prowadzenie grzebowisk), które muszą spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach w tym zakresie, znajdować się pod odpowiednim nadzorem technicznym oraz dotrzymywać standardów emisyjnych;

8) posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem;

9) posiadać pomieszczenie z urządzeniami chłodniczymi do przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części, gdy brak jest możliwości ich natychmiastowej utylizacji;

10) posiadać zatwierdzoną instrukcję eksploatacji instalacji spalania zwłok zwierzęcych i ich części (w przypadku ubiegania się o zezwolenie na spalanie zwłok zwierzęcych i ich części);

11) posiadać inne niezbędne zezwolenia wymagane przepisami sanitarnymi, budowlanymi oraz środowiskowymi.

2. Wymagania określone w ust. 1 muszą być potwierdzone odpowiednimi dokumentami, w szczególności dokumentami potwierdzającymi prowadzenie działalności gospodarczej oraz stosownymi umowami.

Przewodnicząca Rady


Krystyna Gawryluk

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paragona

europejski lider w dziedzinie rozwiązań kadrowych w sektorze medycznym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama