Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 28.2015 Wójta Gminy Szudziałowo

z dnia 29 kwietnia 2015r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1626, 1877), w związku z § 11 ust. 3 Uchwały Nr III.14.2014 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok - zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę - 384.923,30 zł

2. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę- 424.902,74 zł

3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę- 39.979,44 zł

4. Powyższych zmian budżetu dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 wraz z uzasadnieniem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) Plan dochodów ogółem- 12.017.043,08 zł

- z tego: bieżące 11.358.036,08 zł, majątkowe 659.007 zł

2) Plan wydatków ogółem- 11.267.043,08 zł

- z tego: bieżące 10.608.035,08 zł, majątkowe 659.008 zł

2. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 750.000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT


Tadeusz Tokarewicz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28.2015
Wójta Gminy Szudziałowo
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 28.2015
Wójta Gminy Szudziałowo
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Uzasadnienie

do Zarządzenia Wójta Szudziałowa w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.

1. Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.138.2015.IS z dnia 24.04.2015r. zwiększa się dochody i wydatki w Rozdz. 01095 o kwotę 384.923,30 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

2. Przesunięć w ramach działu 801 Oświata i wychowanie dokonano na wniosek dyrektora szkoły, gdzie pozostały plan z wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego przenosi się na wynagrodzenia i zakup materiałów.

3. Pozostałe przesunięcia między paragrafami dotyczą również wykonania dodatkowego wynagrodzenia rocznego, z których pozostały plan przenosi się na inne wydatki bieżące, natomiast w rozdz. 85212 zwiększa się plan na ubezpieczenia społeczne osób pobierających świadczenia opiekuńcze.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe