Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/68/2015 Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 12 maja 2015r.

w sprawie nadania nazwy ulicy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz.1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się ulicy położonej we wsi Klepacze gmina Choroszcz, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o numerach geodezyjnych 342/20, 342/21 i 331/30, przebiegającej od ulicy Stawowej w kierunku południowo - wschodnim, nazwę Studzienna.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy


mgr Beata Marlena Jeżerys

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe