Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V.25.2015 Rady Gminy Szudziałowo

z dnia 27 maja 2015r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645,1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379,911, 1146, 1626) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę- 232.300 zł

§ 2. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę - 49.122 zł

§ 3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę - 3.000 zł

§ 4. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę - 27.451zł

§ 5. Powyższych zmian budżetu dokonano zgodnie z tabelą Nr 1 i Nr 2 wraz z uzasadnieniem do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany do załącznika pn. ,,Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7. Wprowadza się zmiany do załącznika pn. ,,Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2015 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. Wprowadza się zmiany do załącznika pn. ,,Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2015 r.'', zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) Plan dochodów ogółem- 11.850.054,06 zł

- z tego: bieżące 11.401.398,06 zł, majątkowe 448.656 zł

2) Plan wydatków ogółem - 11.307.683,06 zł

- z tego: bieżące 10.638.724,06 zł, majątkowe 668.959 zł

2. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 542.371 zł. przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek.

§ 10. W uchwale Nr III.14.2014 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 30.12.2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) Dotychczasowy § 6 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 400.000 zł

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu z tytułu pożyczek i kredytów- w kwocie 3.041.000 zł.";

2) Dotychczasowy § 11 otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 400.000 zł

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 3.041.000 zł.".

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA


Elżbieta Irena Kędyś


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V.25.2015
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 27 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V.25.2015
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 27 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V.25.2015
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 27 maja 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i rozchody


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V.25.2015
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 27 maja 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Wykaz zadań


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V.25.2015
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 27 maja 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Dotacje


Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Szudziałowo w sprawie zmian w budżecie Gminy

na 2015 rok

DOCHODY

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 49.122 zł:

- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - 12.673 zł.

- zwrot z Urzędu Pracy za osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych - 16.800 zł.

- projekt - Budowa dwóch placów zabaw na terenie gminy - 19.649 zł

2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 232.300 zł:

- z tytułu sprzedaży mienia - 230.000 zł.

- z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych - 2.300 zł.

WYDATKI

1. Zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.000 zł. dotyczy zmiany paragrafu na dotację w ramach promocji gminy.

2. Wydatek majątkowy w kwocie 9.951 zł. dotyczy zakupu pompy cyrkulacyjnej do kotłowni w szkole, w Szudziałowie.

3. Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w oświacie o kwotę 14.500 zł, wynika ze zwiększenia planu po stronie dochodów.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe