Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr OR.PZD.032.1.27.2015 Powiatu Siemiatyckiego

z dnia 29 maja 2015r.

zawarte pomiędzy Powiatem Siemiatyckim zwanym dalej "Przekazującym" reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Siemiatyckiego, z siedzibą w Siemiatyczach, przy ul. Legionów Piłsudskiego 3, w imieniu którego działają: 1.Starosta -Jan Zalewski 2.Wicestarosta-Marek Bobel przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Walentyny Kwiatkowskiej a Gminą Mielnik, zwaną dalej "Przejmującym", z siedzibą w Mielniku, reprezentowaną przez: Wójta Gminy Mielnik- Eugeniusza Wichowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Łarysy Kierkowicz w sprawie powierzenia Gminie Mielnik prowadzenia zadań publicznych Powiatu Siemiatyckiego w zakresie utrzymania czystości nawierzchni jezdni i zieleni na ulicach (Brzeskiej i Królewskiej) w miejscowości Mielnik, znajdujących się w ciągach dróg powiatowych nr 1781B i 1784B, w okresie od dnia podpisania porozumienia do 16.11.2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 6 i art. 5 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.) - zostaje zawarte porozumienie następującej treści:

§ 1. Przekazujący powierza, a Przejmujący przejmuje całość obowiązków w zakresie utrzymania czystości nawierzchni jezdni i zieleni na ulicach (Brzeskiej i Królewskiej) w miejscowości Mielnik, znajdujących się w ciągach dróg powiatowych nr 1781B i 1784B, w okresie od dnia podpisania porozumienia do 16.11.2015 r., z usunięciem zebranych nieczystości, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 2. 1. Na realizację zadania, określonego w §1, Przejmujący otrzyma od Przekazującego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100).

2. Środki, o których mowa w ust. 1, będą przekazane na konto Przejmującego w terminie 30 dni od daty podpisania porozumienia.

3. Przekazana w ramach niniejszego porozumienia dotacja celowa musi zostać wydatkowana przez Przejmującego do dnia 16.11.2015 r.

4. Niewykorzystaną część dotacji należy zwrócić nie później niż 15 dni po upływie terminu wydatkowania dotacji określonym w ust. 3.

§ 3. Przejmujący zobowiązuje się do przedłożenia Przekazującemu, w terminie do dnia 30.11.2015 r., pisemnego sprawozdania potwierdzającego wykonanie zadania, określonego w §1, zawierającego rozliczenie kwoty dotacji celowej wraz z niezbędną dokumentacją finansową, tj.:

a) kserokopie faktur, rachunków lub innych dokumentów finansowych opisanych oraz sprawdzonych pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, jeżeli roboty były zlecane podmiotowi zewnętrznemu,

b) kalkulację własną (wg zatwierdzonych przez Przekazującego cen jednostkowych), jeżeli roboty były wykonywane własnymi środkami.

§ 4. Opis dokumentów, wymienionych w §3, powinien zawierać: numer porozumienia, nazwę zadania, kwotę dotacji oraz klauzulę "wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem".

§ 5. W przypadku niewykorzystania dotacji lub wykorzystania jej niezgodnie z niniejszym porozumieniem Przejmujący zobowiązuje się do:

1) zwrotu niewykorzystanej kwoty, w przypadku gdy nie wykorzystał dotacji w całości;

2) zwrotu kwoty niewykorzystanej prawidłowo wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia przekazania dotacji.

§ 6. 1. Przejmujący przejmuje odpowiedzialność za utrzymanie czystości nawierzchni jezdni oraz zieleni na odcinkach dróg powiatowych objętych porozumieniem.

2. Przejmujący zobowiązuje się do wykonywania powierzonego zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Przejmujący zobowiązuje się do zaspokojenia roszczeń osób trzecich wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania zadania, o którym mowa w §1.

§ 7. 1. Przekazujący ma prawo do kontrolowania sposobu wykorzystania dotacji celowej, a w szczególności kontrolowania realizacji zadania i prawidłowości wykorzystania środków finansowych. Przejmujący zapewni Przekazującemu wgląd w realizację zadania.

2. Jeżeli na podstawie czynności kontrolnych przeprowadzonych przez przedstawiciela Przekazującego zostanie stwierdzone, że Przejmujący wykorzystał całość lub część dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, wykonywał zadanie bez zachowania obowiązujących przepisów w tym zakresie, Przejmujący będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków finansowych, odpowiednio w całości lub części, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie i na rachunek wskazany przez Przekazującego (odsetki zostaną naliczone od dnia przekazania nieprawidłowo wykorzystanej lub pobranej dotacji).

3. W przypadku gdy Przejmujący nie dokona zwrotu nieprawidłowo wykorzystanej lub pobranej dotacji w wyznaczonym terminie zwrotu, Przekazujący podejmie czynności zmierzające do odzyskania należnej dotacji, z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych. Koszty tych czynności obciążą Przejmującego.

§ 8. 1. Osobami wyznaczonymi do koordynowania współpracy między stronami porozumienia są:

- ze strony Przekazującego: Jerzy Czapiuk,

- ze strony Przejmującego: Karol Dobrzaniecki.

2. Strony zobowiązują się do monitoringu i kontroli odcinków dróg, na których utrzymanie czystości nawierzchni jezdni zostało powierzone Przejmującemu.

§ 9. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony tj. od dnia podpisania porozumienia do dnia 30.11.2015 r.

2. W razie istotnego naruszenia prawa lub postanowień niniejszego porozumienia przez którąkolwiek ze stron, druga strona może porozumienie to wypowiedzieć z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia z podaniem szczegółowego uzasadnienia, pod warunkiem uprzedniego, bezskutecznego wyznaczenia odpowiedniego terminu do usunięcia skutków naruszenia prawa lub porozumienia.

3. Każda ze stron może rozwiązać niniejsze porozumienie bez podania przyczyn w drodze pisemnego wypowiedzenia z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 10. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego porozumienia wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszego porozumienia mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o drogach publicznych.

§ 12. Porozumienie zostaje zawarte w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem:

- 1 egzemplarz dla Gminy Mielnik,

- 1 egzemplarz dla Powiatu Siemiatyckiego,

- 1 egzemplarz dla Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach.

§ 13. Niniejsze porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Mielnik


Eugeniusz Wichowski

Starosta


Jan Zalewski


Wicestarosta


Marek Bobel


Skarbnik Gminy


Łarysa Kierkowicz


Skarbnik Powiatu


Walentyna Kwiatkowska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe