Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/89/2015 Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 25 maja 2015r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2015 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 70 a ust. 1, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191), w związku z art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2014r., poz. 1877) oraz § 6 ust. 2 i § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkół, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430), po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, w porozumieniu z dyrektorami placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Supraśl - uchwala się, co następuje :

§ 1. W budżecie Gminy Supraśl wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Supraśl, w wysokości 0,5 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

§ 2. Środki finansowe na doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Supraśl, określone w § 1 mogą być przeznaczone na następujące formy kształcenia:

1) studia magisterskie i studia podyplomowe,

2) kursy kwalifikacyjne,

3) kursy i szkolenia doskonalące,

4) seminaria i konferencje,

5) szkoleniowe posiedzenia rad pedagogicznych.

§ 3. 1. Środki finansowe na doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Supraśl, określone w § 1, w formach wymienionych w § 2, mogą być przeznaczone na następujące specjalności:

1) wczesne wspomaganie rozwoju,

2) nauczanie języka obcego w przedszkolach,

3) rytmika,

2) terapia,

3) psychologia,

4) pedagogika wczesnoszkolna,

5) pozwalające na pogłębienie wiedzy merytorycznej w zakresie wspierania ucznia o szczególnych potrzebach edukacyjnych,

6) pozwalające na pogłębienie wiedzy merytorycznej w zakresie realizowanych przez szkoły i przedszkola programów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,

7) pozwalające na pogłębienie wiedzy merytorycznej w zakresie prawa oświatowego,

8) inne wynikające z potrzeb szkół i przedszkoli.

2. Dofinansowaniem mogą być objęte formy doskonalenia zawodowego ujęte w wieloletnim planie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły i przedszkola, opracowanym przez dyrektora szkoły lub przedszkola.

3. Dofinansowaniu nie podlegają koszty związane z podjęciem przez nauczyciela doskonalenia nie wynikającego z potrzeb edukacyjnych szkoły lub przedszkola.

4. Dofinansowanie nie przysługuje nauczycielowi w przypadku powtarzania semestru lub roku studiów oraz w czasie korzystania z urlopu dziekańskiego.

§ 4. Decyzję o dofinansowaniu danej formy doskonalenia zawodowego podejmuje dyrektor szkoły lub przedszkola biorąc pod uwagę:

1) kwalifikacje nauczycieli oraz zgłaszane przez nich potrzeby w zakresie ich uzupełniania i podnoszenia;

2) oceny przydatności form doskonalenia zawodowego w pracy nauczycieli;

3) zadania związane z realizacją polityki oświatowej państwa oraz polityki Gminy.

§ 5. 1. W roku 2015 roku maksymalna kwota dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli wynosi dla jednego nauczyciela w jednym semestrze nauki 50% opłat poniesionych przez nauczyciela, lecz nie więcej niż 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).

2. W przypadku, gdy nauczyciel kontynuuje naukę jednocześnie na dwóch kierunkach, może ubiegać się wyłącznie o dofinansowanie opłat poniesionych na kształcenie na jednym kierunku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady


mgr Monika Suszczyńska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe