reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/89/2015 Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 25 maja 2015r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2015 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 70 a ust. 1, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191), w związku z art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2014r., poz. 1877) oraz § 6 ust. 2 i § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkół, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430), po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, w porozumieniu z dyrektorami placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Supraśl - uchwala się, co następuje :

§ 1. W budżecie Gminy Supraśl wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Supraśl, w wysokości 0,5 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

§ 2. Środki finansowe na doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Supraśl, określone w § 1 mogą być przeznaczone na następujące formy kształcenia:

1) studia magisterskie i studia podyplomowe,

2) kursy kwalifikacyjne,

3) kursy i szkolenia doskonalące,

4) seminaria i konferencje,

5) szkoleniowe posiedzenia rad pedagogicznych.

§ 3. 1. Środki finansowe na doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Supraśl, określone w § 1, w formach wymienionych w § 2, mogą być przeznaczone na następujące specjalności:

1) wczesne wspomaganie rozwoju,

2) nauczanie języka obcego w przedszkolach,

3) rytmika,

2) terapia,

3) psychologia,

4) pedagogika wczesnoszkolna,

5) pozwalające na pogłębienie wiedzy merytorycznej w zakresie wspierania ucznia o szczególnych potrzebach edukacyjnych,

6) pozwalające na pogłębienie wiedzy merytorycznej w zakresie realizowanych przez szkoły i przedszkola programów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,

7) pozwalające na pogłębienie wiedzy merytorycznej w zakresie prawa oświatowego,

8) inne wynikające z potrzeb szkół i przedszkoli.

2. Dofinansowaniem mogą być objęte formy doskonalenia zawodowego ujęte w wieloletnim planie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły i przedszkola, opracowanym przez dyrektora szkoły lub przedszkola.

3. Dofinansowaniu nie podlegają koszty związane z podjęciem przez nauczyciela doskonalenia nie wynikającego z potrzeb edukacyjnych szkoły lub przedszkola.

4. Dofinansowanie nie przysługuje nauczycielowi w przypadku powtarzania semestru lub roku studiów oraz w czasie korzystania z urlopu dziekańskiego.

§ 4. Decyzję o dofinansowaniu danej formy doskonalenia zawodowego podejmuje dyrektor szkoły lub przedszkola biorąc pod uwagę:

1) kwalifikacje nauczycieli oraz zgłaszane przez nich potrzeby w zakresie ich uzupełniania i podnoszenia;

2) oceny przydatności form doskonalenia zawodowego w pracy nauczycieli;

3) zadania związane z realizacją polityki oświatowej państwa oraz polityki Gminy.

§ 5. 1. W roku 2015 roku maksymalna kwota dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli wynosi dla jednego nauczyciela w jednym semestrze nauki 50% opłat poniesionych przez nauczyciela, lecz nie więcej niż 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).

2. W przypadku, gdy nauczyciel kontynuuje naukę jednocześnie na dwóch kierunkach, może ubiegać się wyłącznie o dofinansowanie opłat poniesionych na kształcenie na jednym kierunku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady


mgr Monika Suszczyńska

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Przybysz

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama