reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/89/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 24 czerwca 2015r.

w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r., poz. 379 i poz. 1072), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 i poz. 645, z 2014 r., poz. 379 i poz. 1072), w związku z art. 49 ust. 2 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 191 i poz. 1198, z 2015 r. poz. 357) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:

1) "Prezydencie" - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Suwałk;

2) "dyrektorze" - należy przez to rozumieć dyrektora przedszkola, szkoły i placówki oświatowej;

3) "nagrodach Prezydenta" - należy przez to rozumieć nagrody Prezydenta Miasta Suwałk;

4) "nagrodach Dyrektora" - należy przez to rozumieć nagrody dyrektora przedszkola, szkoły i placówki oświatowej, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki;

5) "Urzędzie" - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Suwałkach;

6) "szkole" - należy przez to rozumieć także przedszkole i placówkę oświatową.

§ 2. 1. W ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli, utworzonego w budżecie Miasta Suwałk, przeznacza się na:

1) nagrody Prezydenta - co najmniej 20% środków finansowych;

2) nagrody Dyrektora - do 80% środków finansowych.

2. Nagrody, o których mowa w ust. 1, mogą być przyznawane wyróżniającym się nauczycielom, po przepracowaniu w szkole co najmniej jednego roku.

§ 3. 1. Nagrody Prezydenta przyznaje się za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym :

1) nauczycielom, zwłaszcza za:

a) sukcesy uczniów będące efektem pracy nauczyciela, osiągane w:

- olimpiadach i konkursach przedmiotowych,

- egzaminach i sprawdzianach przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,

- dziedzinach artystycznych, dyscyplinach sportowych i innych - na terenie szkoły i wykraczające poza jej obręb,

b) szczególne zaangażowanie w pracy na rzecz:

- rozwijania zainteresowań i talentów uczniów,

- pomocy uczniom mającym trudności w nauce,

- organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, w sposób uwzględniający ich zainteresowania oraz potrzeby wychowawcze, profilaktyczne i zdrowotne,

c) umiejętność nawiązywania właściwych relacji pomiędzy nauczycielem a uczniem, opartych na życzliwości, szacunku i pomocy w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i osobistych, w tym związanych ze środowiskiem rodzinnym ucznia,

d) powszechnie uznawane efekty w pracy wychowawczej oraz na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznych,

e) nienaganną postawę etyczno - moralną, dzięki której nauczyciel może być dla swoich uczniów wzorem do naśladowania,

f) utrzymywanie ścisłej współpracy ze środowiskiem rodzinnym dziecka,

g) wdrażanie i propagowanie nowatorskich metod pracy,

h) działalność na rzecz środowiska lokalnego, w tym zwłaszcza integrującą społeczność szkoły i środowiska,

i) wzorowe wypełnianie obowiązków nauczyciela i wychowawcy związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

j) zaangażowanie w doskonaleniu kwalifikacji i kompetencji zawodowych,

k) aktywność w realizacji innych zadań statutowych szkoły;

2) nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze - za efektywną pracę organizacyjno - menedżerską, przy jednoczesnym zapewnieniu dobrego wypełniania przez szkołę funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zwłaszcza za:

a) wyróżniające organizowanie procesu dydaktyczno - wychowawczego,

b) opracowanie i wdrożenie programu, którego realizacja przyniosła pozytywne efekty organizacyjne, dydaktyczne i wychowawcze,

c) podejmowanie działań na rzecz promocji szkoły w środowisku i kształtowania jej pozytywnego wizerunku,

d) wzbogacanie bazy szkoły oraz szczególną troskę o stan majątku szkoły,

e) efektywne działania na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków na działalność szkoły, w tym przede wszystkim opracowywanie projektów unijnych i kierowanie tymi projektami,

f) marketing i promocję szkoły,

g) oszczędne oraz zgodne z prawem i zasadami dyscypliny finansów publicznych gospodarowanie środkami budżetu szkoły,

h) wysoką kulturę osobistą w kontaktach z pracownikami, uczniami i rodzicami,

i) zapewnienie warunków bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć organizowanych przez szkołę, w tym opracowanie i wdrożenie odpowiednich procedur postępowania w przypadkach zagrażających temu bezpieczeństwu,

j) zapewnienie i właściwą organizację pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom i ich rodzicom.

2. Nagrody Prezydenta mogą być przyznawane nauczycielom/dyrektorom, którzy posiadają co najmniej cztery spośród zasług, o których mowa w ust. 1 odpowiednio w pkt 1 i pkt 2. Zasługi wymienione pod tiretami poszczególnych liter traktuje się odrębnie.

3. Ustala się następujący tryb zgłaszania kandydatów do nagród Prezydenta oraz tryb przyznawania tych nagród:

1) nagrody dyrektorom przyznaje Prezydent z własnej inicjatywy;

2) nagrody nauczycielom, w tym zajmującym inne niż dyrektor stanowiska kierownicze przyznawane są na wniosek dyrektora szkoły, w której jest zatrudniony nauczyciel wnioskowany do nagrody - wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały;

3) nagrody nauczycielom mogą być przyznawane również z inicjatywy Prezydenta.

4. Wniosek o którym mowa w ust. 3 pkt 2:

1) podpisuje wnioskodawca;

2) podlega zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną, przy czym informację o zaopiniowaniu przez ten organ należy zamieścić we wniosku, uwzględniając datę i numer protokołu z posiedzenia rady pedagogicznej oraz podpis przewodniczącego (dyrektora)/ zastępcy przewodniczącego (wicedyrektora) tej rady, bądź też innego nauczyciela upoważnionego przez tę radę;

3) przyjmuje kancelaria ogólna Urzędu - do 10 września każdego roku.

§ 4. Nagrody Dyrektora przyznają nauczycielom dyrektorzy z własnej inicjatywy, za osiągnięcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej określone w § 3 ust. 1, przy czym warunkiem przyznania tej nagrody jest posiadanie przez nauczyciela co najmniej trzech spośród zasług wskazanych w ww. przepisie, z uwzględnieniem zasady, o której mowa w § 3 ust. 2 zdanie drugie.

§ 5. Przyznanie w danym roku nagrody Dyrektora nie wyklucza możliwości przyznania temu samemu nauczycielowi w tym roku również nagrody Prezydenta, jeżeli jest to uzasadnione szczególnymi osiągnięciami w pracy dydaktyczno - wychowawczej.

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XI/84/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród ze środków specjalnego funduszu nagród (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2011 r. Nr 196, poz. 2379 i Nr 318, poz. 4240).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Suwałkach


Jadwiga Mariola Szczypiń


Załącznik do Uchwały Nr IX/89/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 czerwca 2015 r.

WNIOSEK
O PRZYZNANIE NAGRODY PREZYDENTA

(WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA)

1. ...............................................................................................................................................

(imię/imiona i nazwisko nauczyciela, któremu wnioskuje się o nagrodę)

2. ...............................................................................................................................................

(data i miejsce urodzenia)

3. ...............................................................................................................................................

(nazwa szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony)

4. ...............................................................................................................................................

(wykształcenie)

5. ................................................................................................................................................

(staż pracy pedagogicznej)

6. ................................................................................................................................................

(stanowisko służbowe)

7. ...............................................................................................................................................

(przedmiot, którego nauczyciel naucza w największym wymiarze)

9. Nagroda Ministra ........................................................................................................................

Nagroda Kuratora ........................................................................................................................

Nagroda Prezydenta .....................................................................................................................

Nagroda Dyrektora ......................................................................................................................

(otrzymane nagrody i rok ich otrzymania)

10. Uzasadnienie wniosku (wypełnia wnioskodawca podając co najmniej cztery - w przypadku nagród Prezydenta lub trzy - w przypadku nagród dyrektora zasługi, spośród wymienionych
w § 3 ust. 1 i ust. 2, ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich dwóch lat)

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Suwałki, dnia ................................. r......................................

(podpis wnioskodawcy)

11. Opinia Rady Pedagogicznej1

Rada Pedagogiczna............................................., na posiedzeniu w dniu....................................

zaopiniowała......................................................... wniosek o nagrodę Prezydenta Pani/Panu

................................................................, nr protokołu .................................................................

Suwałki, dnia ............................... r..................................................................

(podpis przewodniczącego RP)

12. Wypełnia nauczyciel, któremu wnioskuje się o nagrodę

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.), dla celów związanych z przyznawaniem nagród Prezydenta w roku ..........................2

Suwałki, dnia....................r......................................................................................................

(czytelny podpis nauczyciela, któremu wnioskuje się o nagrodę)

1 - dotyczy wyłącznie wniosków o nagrodę Prezydenta, gdy wnioskodawcą jest dyrektor,

2 - dotyczy wyłącznie wniosków skladanych dla nauczycieli.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Andersen w Polsce

Andersen w Polsce tworzy zespół doświadczonych ekspertów oferujących kompleksową obsługę prawną, najwyższej klasy doradztwo podatkowe, compliance, doradztwo w zakresie cen transferowych i outsourcing księgowy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama