Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/48/15 Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 12 sierpnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 216, 217, 218, 219, 235, 236, 237, 242, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Jedwabnem uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2015 r. w następującym zakresie:

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę- 188 690,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę- 15 346,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem Nr 1

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę- 441 816,46 zł;

- zgodnie z załącznikiem Nr 2

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę- 92 981,16 zł;

- zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1. Dochody budżetu gminy ogółem-15 804 145,18, w tym:

1) dochody bieżące-15 374 474,18 zł;

2) dochody majątkowe-429 671,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy ogółem-16 269 636,48 zł, w tym:

1) wydatki bieżące-14 752 648,55 zł;

2) wydatki majątkowe-1 516 987,93 zł.

§ 3. W uchwale Nr IV/9/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedwabne na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 5. otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu gminy w wysokości - 465 491,30 zł. zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 6. otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości - 1 058 491,30 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 593 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. otrzymuje brzmienie: Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie - 593 000,00 zł,

2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 300 000,00 zł.

§ 12. pkt 1otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Burmistrza Jedwabnego do zaciągania kredytów i pożyczek na:

1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie - 593 000,00 zł,

2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 300 000,00 zł.

§ 4. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 rok, stanowiący załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/35/15 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykaz dotacji z budżetu Gminy na 2015 rok, stanowiący załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/35/15 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik Nr 6 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Mariusz Szmitko


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/48/15
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 12 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/48/15
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 12 sierpnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/48/15
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 12 sierpnia 2015 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 r.

Lp.

§

Wyszczególnienie

Kwota

I.

Przychody - ogółem

1 058 491,30

w tym :

1.

950

Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy

465 491,30

2.

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

593 000,00

II.

Rozchody - ogółem

593 000,00

w tym :

1.

992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

593 000,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/48/15
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 12 sierpnia 2015 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok

Lp.

Dział

Rozdział

§

Nazwa zadania lub zakupu inwestycyjnego

Planowane wydatki na zadania

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania

Wartość zadania ogółem

Środki wynikające z planów na 2015 rok

z tego: źródła finansowania

dochody własne jst

Środki z UE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

010

01010

6050

6057

6059

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Jedwabne

422 723,12

422 723,12

135 281,12

287 442,00

Urząd Miejski w Jedwabnem

2.

600

60016

6050

Przebudowa ulicy Polnej i Skłodowskiej w m. Jedwabne

740 000,00

40 000,00

40 000,00

-

Urząd Miejski w Jedwabnem

3.

900

90002

6050

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

15 000,00

15 000,00

15 000,00

-

Urząd Miejski w Jedwabnem

4.

720

72095

6067

6069

Zakup sprzętu komputerowego w ramach Projektu pn.,, Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cześć II , administracja samorządowa ''

188 834,19

108 505,35

16 275,80

92 229,55

Urząd Miejski w Jedwabnem

5.

750

75023

6060

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego

6 600,00

6 600,00

6 600,00

-

Urząd Miejski w Jedwabnem

6.

010

01010

6050

Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Jedwabne, budowa przyłączy wodociągowych

90 000,00

90 000,00

90 000,00

-

Urząd Miejski w Jedwabnem

7.

900

90017

6010

Utworzenie spółki prawa handlowego pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

60 000,00

60 000,00

60 000,00

-

Urząd Miejski w Jedwabnem

8.

700

70005

6050

Modernizacja budynku po punkcie skupu mleka w Grądach Małych z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - projekt i wykonanie

57 000,00

57 000,00

57 000,00

-

Urząd Miejski w Jedwabnem

9.

700

70005

6050

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mocarzach - projekt

4 000,00

4 000,00

4 000,00

-

Urząd Miejski w Jedwabnem

10.

600

60016

6050

Przebudowa ulicy Długiej

w Burzynie - dokumentacja

i wykonanie

50 000,00

50 000,00

50 000,00

-

Urząd Miejski w Jedwabnem

11.

600

60016

6050

Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Konopki Chude - Borawskie

45 000,00

45 000,00

45 000,00

-

Urząd Miejski w Jedwabnem

12.

600

60016

6050

Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem badań gruntu pod budowę dróg gminnych w nanotechnologii firmy NASCON(hydrofobizacja gruntu) na odcinkach: Kaimy - Korytki, Orlikowo - Orlikowo Małe, Chyliny - Kąty, Witynie - Kucze Wielkie, droga powiatowa Rostki, Kotowo Plac.

50 000,00

50 000,00

50 000,00

-

Urząd Miejski w Jedwabnem

13.

600

60016

6660

Zwrot dotacji przyznanej na realizację zadania inwestycyjnego " Przebudowa dróg gminnych - ulic Piękna, Spółdzielcza, Wesoła w m. Jedwabne"

1 365,30

1 365,30

1 365,30

-

Urząd Miejski w Jedwabnem

Ogółem:

1 730 522,61

950 193,77

570 522,22

379 671,55


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/48/15
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 12 sierpnia 2015 r.

WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY JEDWABNE DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2015 r.

Lp.

Dział

Rozdział

§

Kwota zł

Przeznaczenie

1.

921

92109

2480

253 000

Dotacja do działalności statutowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem

2.

921

92116

2480

146 000

Dotacja do działalności statutowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jedwabne

Razem:

399 000

WYKAZ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY JEDWABNE DLA KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W JEDWABNEM NA 2015 r.

Lp.

Dział

Rozdział

§

Kwota zł

Przeznaczenie

1.

900

90017

2650

52 500

Dopłata do1 m3 wody pobieranej z hydroforni w Orlikowie

Razem:

52 500

WYKAZ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY JEDWABNE DLA PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W JEDWABNEM NA 2015 r.

Lp.

Dział

Rozdział

§

Kwota zł

Przeznaczenie

1.

900

90017

2630

37 500

Dopłata do1 m3 wody pobieranej z hydroforni w Orlikowie

Razem:

37 500

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU GMINY - JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2015 r.

Lp.

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa podmiotu

Kwota zł

Przeznaczenie

1.

926

92605

2820

Wybór podmiotu zgodnie z ustawą

20 000

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU GMINY - JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.

Dział

Rozdz.

§

Nazwa podmiotu

Kwota zł

Przeznaczenie

1.

2.

3.

600

600

600

60014

60014

60014

6300

6300

6300

Powiat Łomżyński

Powiat Łomżyński

Powiat Łomżyński

421 794,16

125 000,00

20 000,00

Dotacja na przebudowę drogi powiatowej :

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1966B Wizna- Sambory - Sieburczyn - Rutkowskie-Burzyn - Pluty na odcinku Mocarze - Chyliny o dł. 2,2271 km.

Dotacja na przebudowę drogi powiatowej:

-Przebudowa drogi powiatowej nr 1919B Orlikowo - Olszewo o długości ok. 1000 mb.

Dotacja na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: " Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1834B Jedwabne (ul. Cmentarna) - Konopki - Borawskie - Supy - Wagi - Dusze Racibory - Radziłów" na odcinku około 3 900 m.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/48/15
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 12 sierpnia 2015 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2015 r.

Zakres zmian w planie dochodów budżetowych przedstawionych w załączniku Nr 1:

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 1 000,00 zł., tj. dobrowolną wpłatę Banku Spółdzielczego z przeznaczeniem na modernizację budynku w Grądach Małych. W dziale 750 - Administracja publiczna zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę przekazaną przez Powiatowy Urząd Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych - 13 679,00 zł. W dziale 751, rozdz. 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wprowadzono do budżetu dotację w wysokości 5 840,00 zł. na przygotowanie i przeprowadzenie referendum. W dziale 756 zwiększono plan dochodów o kwotę 19 851,00 zł, tj. o kwotę wyższych niż planowano wpływów z opłaty eksploatacyjnej. W dziale 758, rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększono plan dochodów o kwotę 16 000,00 zł. Decyzją Ministra Finansów Nr ST5.4750.211.15.4g z dnia 7 lipca 2015 r. zwiększono kwotę subwencji oświatowej o 9 000,00 zł., z przeznaczeniem na wyposażenie Szkoły Podstawowej w Jedwabnem w pomoce dydaktyczne. Decyzją Ministra Finansów Nr ST5.4750.216.15.5g z dnia 9 lipca 2015 r. zwiększono kwotę subwencji oświatowej o 7 000,00 zł., z przeznaczeniem na wyposażenie stołówki mieszczącej się przy Publicznym Gimnazjum w Jedwabnem.

W dziale 852 - Pomoc społeczna zwiększono plan dochodów budżetowych na łączną kwotę 121 620,00 zł., na podstawie następujących decyzji:

· Decyzja Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.272.2015.MA z dnia 9 lipca 2015 r. zwiększająca plan dochodów budżetowych w rozdz.85215 - 100,00 zł. na wypłaty dodatków energetycznych (zadania zlecone),

· Decyzja Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.285.2015.BB z dnia 15 lipca 2015 r. zwiększająca plan dochodów budżetowych w rozdz.85216 - 7 000,00 zł. na wypłaty zasiłków stałych,

· Decyzja Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.283.2015.BB z dnia 16 lipca 2015 r. zwiększająca plan dochodów budżetowych w rozdz. 85214 - 114 000,00 zł. na wypłaty zasiłków okresowych,

· Decyzja Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.284.2015.MA z dnia 27 lipca 2015 r. zwiększająca plan dochodów budżetowych w rozdz.85213 - 520,00 zł. na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych.

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zmian polegających na zmniejszeniu planu dochodów budżetowych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami o kwotę 15 346 zł. Na mocy porozumienia Nr IV/354/P/15095/2010/DIW/15 z dnia 11 czerwca 2015 r. wprowadzono do budżetu dotację w wysokości 10 700,00 zł. przeznaczoną na realizacje zadania pn.: " Aktualizacja i inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Jedwabne".

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów budżetowych zwiększy się o kwotę 173 344,00 zł.

Zakres zmian w planie wydatków budżetowych przedstawionych w załączniku Nr 2:

W ramach wydatków budżetowych dokonano zmian niezbędnych dla prawidłowej realizacji budżetu. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zmniejszono plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Jedwabne" o kwotę 85 436,00 zł. w związku z otrzymanym z Urzędu Skarbowego zwrotem podatku VAT w rozliczeniu za miesiąc maj 2015 r.

Na wniosek sołectwa wsi Chyliny o zmianę przeznaczenia środków funduszu sołeckiego z dnia 21 czerwca 2015 r. dokonano przesunięcia w planie wydatków budżetowych z rozdziału 60016 § 4300 - Zakup usług pozostałych - 7 545,16 zł. do rozdziału 60016 §4270 - Zakup usług remontowych - 7 545,16 zł. Zgodnie z uzasadnieniem przedstawionym we wniosku środki zostaną przeznaczone na remont drogi gminnej. Na wniosek sołectwa wsi Makowskie o zmianę przeznaczenia środków funduszu sołeckiego z dnia 30 lipca 2015 r. dokonano przesunięcia w planie wydatków budżetowych z rozdziału 92109 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 2 714,95 zł. do rozdziału 60016§4270 - Zakup usług remontowych - 2 714,95 zł. Zmiana jest również podyktowana pilną potrzebą remontu drogi gminnej W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zwiększono plan wydatków budżetowych na inwestycje o łączną kwotę 96 365,30 zł., w tym na opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie badań gruntu pod budowę dróg gminnych na odcinkach: Kaimy - Korytki, Orlikowo - Orlikowo Małe, Chyliny - Kąty, Witynie - Kucze Wielkie, droga powiatowa Rostki, Kotowo Plac. - 50 000,00 zł. oraz na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Konopki Chude - Borawskie" - 45 000,00 zł. Zabezpieczono także kwotę 1 365,30 zł. przeznaczoną na zwrot dotacji przyznanej na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa dróg gminnych - ulic Piękna, Spółdzielcza, Wesoła w m. Jedwabne" w związku z nieuznaniem przez instytucję finansującą części poniesionych wydatków za wydatki kwalifikowane. Łącznie w dziale 600 zwiększono plan wydatków o kwotę 106 625,41 zł., zmniejszono zaś o kwotę 7 545,16 zł.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 17 000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja budynku po punkcie skupu mleka w Grądach Małych.", przy czym kwota 1 000,00 zł. została wpłacona na ten cel przez Bank Spółdzielczy w Jedwabnem.

W dziale 750 - Urzędy Gmin zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia - 13 679,00 zł., związku z otrzymaną po stronie dochodów refundacją wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach publicznych. Zwiększono także plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 19 000,00 zł, w tym min. na opracowanie dokumentacji dotyczącej termomodernizacji budynku urzędu oraz sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku urzędu. Łącznie kwota zwiększenia w dziale 750 wynosi 32 679,00 zł.

W dziale 751, rozdz. 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wprowadzono plan wydatków budżetowych w kwocie 5 840,00 zł. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień

6 września 2015 r.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie zwiększono plan wydatków o kwotę 36 000,00 zł., w tym na wyposażenie Szkoły Podstawowej w Jedwabnem w pomoce dydaktyczne - 9 000,00 zł. (ze środków otrzymanej subwencji), na remont pomieszczeń w punkcie przedszkolnym - 20 000,00 zł. oraz na wyposażenie stołówki mieszczącej się przy Publicznym Gimnazjum w Jedwabnem - 7 000,00 zł. ( ze środków otrzymanej subwencji) .

W dziale 852- Pomoc społeczna zwiększono plan wydatków budżetowych o łączną kwotę 166 980,00 zł. Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 24 czerwca 2015 r. zwiększono plan wydatków w rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 37 000,00 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania w domach pomocy społecznej czterech podopiecznych z terenu gminy Jedwabne. Na podstawie decyzji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono plan wydatków na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych - 520,00 zł., na wypłatę zasiłków okresowych - 114 000,00 zł., na wypłatę zasiłków stałych - 7 000,00 zł., na wypłatę dodatków energetycznych oraz koszty obsługi zadania - 100,00 zł. Na wniosek Kierownika Pomocy Społecznej z dnia 3 sierpnia 2015 r. zabezpieczono także kwotę 8 360,00 zł. celem zabezpieczenia wkładu własnego w ramach realizacji Programu: "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", zgodnie z zawartym porozumieniem.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zmian polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 40 000,00 zł. na zwiększenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Jedwabnem, zgodnie z wnioskiem złożonym w dniu 28 lipca 2015 r. przez Prezesa Zarządu PGK Spółka z o.o. Dokonano ponadto zwiększenia planu wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 27 407,00 zł., w tym na realizację zadania współfinansowanego przez Ministerstwo Gospodarki pn.: " Aktualizacja i inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Jedwabne" - 13 407,00 zł. oraz na sporządzenie planu gospodarki niskoemisyjnej - 12 000,00 zł. Łącznie kwota zwiększenia w dziale 900 wynosi 65 407,00 zł.

W dziale 921, rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na wniosek Dyrektora MGOK zwiększono plan dotacji dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem o kwotę 14 000,00 zł. Zgodnie z argumentacją przedstawioną we wniosku powyższe środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wykonania instalacji elektrycznej oraz montaż centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Kuczach Wielkich.

W wyniku wprowadzonych zmian plan wydatków budżetowych zwiększy się o kwotę 348 835,30zł.

Zakres zmian w załączniku Nr 3 "Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2015r.":

W załączniku Nr 3 do uchwały urealniono plan przychodów na 2015 r. z związku ze zmniejszeniem planowanego do zaciągnięcia w roku bieżącym kredytu o kwotę 290 000,00 zł. oraz wprowadzeniu do planu przychodów wolnych środków pochodzących z rozliczeń wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 465 491,30zł.

Zakres zmian w załączniku Nr 4 "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok" :

W załączniku Nr 4 "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok" dokonano zmian niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych.

W poz.1 zmniejszono wartość zadania pn.: "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Jedwabne" o kwotę 85 436,00 zł. W poz. 7 zwiększono wartość zadania o kwotę 40 000,00 zł. z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki gminnej "Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". W poz.8 zwiększono wartość zadania pn.: "Modernizacja budynku po punkcie skupu mleka w Grądach Małych z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - projekt i wykonanie" - wartość zwiększenia wynosi 17 000,00 zł. Do realizacji na 2015 rok wprowadzono nowe zadania inwestycyjne: "Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem badań gruntu pod budowę dróg gminnych na odcinkach: Kaimy - Korytki, Rostki, Kotowo Plac, Kąty, Orlikowo, Kucze - Witynie" - wartość zadania - 50 000,00 zł. oraz zadanie pn.: "Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Konopki Chude - Borawskie" o wartości szacunkowej 45 000,00 zł. Do wykazu zadań inwestycyjnych wprowadzono także kwotę 1 365,30 zł. przeznaczoną na zwrot dotacji przyznanej na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa dróg gminnych - ulic Piękna, Spółdzielcza, Wesoła w m. Jedwabne" w związku z nieuznaniem przez instytucję finansującą części poniesionych wydatków za wydatki kwalifikowane.

Ogółem wydatki na zadania inwestycyjne zwiększono o kwotę 67 929,30 zł.

Zakres zmian w załączniku Nr 5 "Wykaz dotacji z budżetu Gminy na 2015 rok" :

W wykazie dotacji podmiotowych z budżetu Gminy Jedwabne dla Instytucji Kultury w rozdziale 92109 zwiększono o kwotę 14 000,00 zł. dotację do działalności statutowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem. W wykazie dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Jedwabne dla Komunalnego Zakładu Budżetowego zmniejszono kwotę dotacji o 37 500,00 zł. Wprowadzono natomiast dotację przedmiotową dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z.o.o. w Jedwabnem w wysokości 37 500,00 zł. Od dnia 1 sierpnia 2015 r. świadczenie usług na rzecz mieszkańców Gminy Jedwabne w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków prowadzi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Jedwabnem.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-08-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe