Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/87/15 Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 24 września 2015r.

w sprawie ustalenia inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zasad wynagradzania za inkaso

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 61 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122, poz. 87) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Na inkasentów do poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyznacza się następujące osoby:

- w sołectwie Dąbrówki - Onichimiuk Leonarda

- w sołectwie Jurowce - Rogowski Robert

- w sołectwie Nowodworce - Popławska Danuta

- w sołectwie Rybniki - Kolesiński Jacek

- w sołectwie Sielachowskie-Osowicze - Borowski Adam

- w sołectwie Sochonie - Dąbrowska Katarzyna

- w sołectwie Studzianki I - Szymańska Jolanta

- w sołectwie Studzianki II - Górko Eugenia

- w sołectwie Woroszyły - Cimochowska Maria

- w sołectwie Wólka - Waszczeniuk Daniel

§ 3. 1. Za inkaso opłat, o których mowa w § 1, osobiście pobranych przez inkasentów i wpłaconych do kasy lub na konto Urzędu Miejskiego w Wasilkowie ustala się wynagrodzenie w wysokości 5% zainkasowanych kwot.

2. Wynagrodzenie za inkaso wypłacane będzie nie później niż w 30 dniu, od upływu terminu płatności opłaty.

§ 4. 1. Ustala się dla inkasentów obowiązek rozliczenia z pobranych opłat w ciągu 5 dni po upływie terminu płatności tej opłaty.

2. W przypadku kiedy termin płatności przypada w dzień wolny od pracy, terminem płatności jest pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.

3. W razie nie wpłacenia pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ustalonym w pkt. 1 terminie - pobierane będą odsetki za zwłokę, w wysokości jak od należności podatkowych.

§ 5. Zarządzenie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa nie wyklucza możliwości uiszczania należności przez podmioty zobowiązane do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bezpośrednio do kasy lub na konto Urzędu Miejskiego w Wasilkowie podanym na stronie BIP urzędu miejskiego.

§ 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą, prawa i obowiązki inkasentów określają przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/294/13 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zasad wynagaradzania za inkaso, zmieniona Uchwałą Nr III/14/14 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zasad wynagaradzania za inkaso.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Adam Półtorak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe