Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/55/15 Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 29 września 2015r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat w 2016 r. za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na terenie Powiatu Kolneńskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 1445) oraz art. 130a ust 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.) Rada Powiatu Kolneńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi na koszt właściciela lub użytkownika:

1) rower lub motorower - 111,00 zł.

2) motocykl - 219,00 zł.

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. - 480,00 zł.

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t. do 7,5 t. - 599,00 zł.

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t. do 16 t. - 848,00 zł.

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t. - 1 250,00 zł.

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 1 521,00 zł.

§ 2. Ustala się następujące wysokości opłat za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi na koszt właściciela lub użytkownika, za każdą rozpoczętą dobę przechowywania:

1) rower lub motorower - 19,00 zł.

2) motocykl - 26,00 zł.

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. - 39,00 zł.

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t. do 7,5 t. - 51,00 zł.

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t. do 16 t. - 73,00 zł.

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t. - 134,00 zł.

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 197,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się następujące wysokości opłat powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia w wysokości 50% opłaty określonej w § 1 niniejszej uchwały z uwzględnieniem rodzaju pojazdu:

1) rower lub motorower - 55,50 zł.

2) motocykl - 109,50 zł.

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. - 240,00 zł.

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t. do 7,5 t. - 299,50 zł.

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t. do 16 t. - 424,00 zł.

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t. - 625,00 zł.

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 760,50 zł.

2. Do pokrycia kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi zobowiązany jest właściciel pojazdu, lub jego użytkownik.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolneńskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady


Andrzej Mieczkowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe