reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/83/2015 Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 30 września 2015r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645, z 2014 r. poz. 379 i 1072, z 2015 r. poz. 871) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 586 509,93 zł oraz zmniejsza się o kwotę 802 870,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 732 171,93 zł, zmniejsza się o kwotę 948 532,36 zł oraz dokonuje się przeniesienia zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmiany załącznika "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 r.", zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmiany załącznika "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na rok 2015", zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. W uchwale Nr III/26/2015 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2015, zmienionej uchwałą Nr IV/37/2015 z dnia 11 lutego 2015 r., Nr VI/50/2015 z dnia 27 marca 2015 r., Nr VII/54/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., Nr VIII/57/2015 z dnia 18 maja 2015 r., Nr IX/74/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r., Nr XII/79/2015 z dnia 7 sierpnia 2015 r. § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w kwocie 104 762 zł i wydatki w kwocie 104 762 zł na realizację zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.".

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: 70 256 407,24 zł;

- dochody bieżące - 54 916 140,09 zł,

- dochody majątkowe - 15 340 267,15 zł;

2) wydatki ogółem: 72 511 673,24 zł;

- wydatki bieżące - 52 846 242,09 zł,

- wydatki majątkowe - 19 665 431,15 zł;

3) deficyt roku 2015 w kwocie 2 255 266,00 zł będzie pokryty:

- wolnymi środkami w kwocie 2 255 266,00 zł.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Franciszek Budrowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/83/2015
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/83/2015
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/83/2015
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/83/2015
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Część opisowa do załącznika nr 1:

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 835 807,93 zł, w tym:

- kwota 1 395 047,37 zł - dotacja z budżetu państwa i kwota 1 130 921,56 zł - dotacja z gmin (Gmina Nowy Dwór - 629 333,56 zł, Gmina Dąbrowa Białostocka - 501 588,00 zł) na realizację zadania pn."Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1251B na odcinku Bieniowce - Butrymowce - Kudrawka i Nr 1255B na odcinku Różanystok - Grzebienie - Butrymowce",

- kwota 1 300 799,92 zł - dotacja z budżetu państwai kwota 920 142,92 zł - środki pozyskane z Gminy Suchowola na realizacje zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych i gminnych poprzez ich integrację z droga krajową nr 8 na terenie Gminy Suchowola - Etap I",

- kwota 50 000,00 zł - środki pozyskane z Nadleśnictwa Krynki na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1443B Krynki - Waliły (na odcinku leśnym)",

- kwota 10 000 zł - środki pozyskane od Gminy Suchowola na realizację zadania pn. "Naprawa drogi powiatowej nr 1333B Kizielany - Piątak - Wólka poprzez uzupełnienie korpusu drogowego kruszywem",

- kwota 10 000 zł - środki pozyskane od Gminy Janów na realizację zadania pn. "Naprawa drogi powiatowej nr 1323B Janów - Kuplisk - Budno - Nowinka - Jałówka poprzez uzupełnienie korpusu drogowego kruszywem",

- kwota 18 896,16 zł - środki pozyskane od Gminy Sokółka na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu przez rz. Sokołda k/m Mićkowa Hać w km 14+900 w ciągu drogi powiatowej nr 1298B wraz z dojazdami".

Jednocześnie zmniejsza się plan dochodów o kwotę 801 870,36 zł (kwota 473 766,18 zł - środki z budżetu państwa, kwota 328 104,18 zł - środki z budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka) w związku z niższymi kosztami realizacji zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych nr 1340B, 1344B poprzez ich integrację z drogą krajową nr 8 i wojewódzką nr 670 na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka - Etap I)".

W dz. 700 rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenia o kwotę 437 911 zł dokonano w związku ze sprzedażą nieruchomości po byłym SP ZOZ położonej przy ul. Południowej w Dąbrowie Białostockiej, uzyskaniem odszkodowania za działki przejęte pod budowę drogi wojewódzkiej, naliczeniem odsetek od nieterminowych wpłat oraz wyższymi dochodami związanymi z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

W dz. 750 rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe - zwiększenia o kwotę 111 000 zł dokonano w związku z osiągnięciem wyższych wpływów z opłaty komunikacyjnej.

W dz. 758 rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe - zwiększenia o kwotę20 167 zł dokonano z tytułu odsetek od lokowanych środków.

W dz. 801 rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - zwiększa się plan dochodów o kwotę 14 362 zł w związku z umowami podpisanymi z Gminą Suchowola na realizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas IIa i IIIa Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli.

W dz. 851 rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zmniejszenia o kwotę 1 000 zł dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 28 sierpnia 2015 r. Nr FB-II.3111.377.2015.MA.

W dz. 853 rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zwiększenia o kwotę 4 000 zł dokonano w związku z otrzymaniem dotacji od gminy Nowy Dwór.

W dz. 853 rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy - zwiększenia o kwotę 159 500 zł dokonano na podstawie decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2015 r. Nr DF-VII.4021.10.1.2015.AS.

W dz. 900 rozdz. 90019 - Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- zwiększenia o kwotę 3 762 zł dokonano z tytułu większych wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska.


Część opisowa do załącznika nr 2:

W dz. 010 rozdz. 01095 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę 3 000 zł dokonano w celu uzupełnienia środków na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty.

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - dokonano zwiększenia o kwotę 5 499 244,93 zł oraz dokonano przeniesienia (w kwocie 88 897 zł) w planie wydatków budżetowych z przeznaczeniem na:

- realizację zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1251B na odcinku Bieniowce - Butrymowce - Kudrawka i Nr 1255B na odcinku Różanystok - Grzebienie - Butrymowce" - kwota2 808 748,93 zł,

- realizację zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych i gminnych poprzez ich integrację z droga krajową nr 8 na terenie Gminy Suchowola - Etap I" - kwota 2 601 599,84 zł,

- 100 000,00 zł na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1443B Krynki - Waliły (na odcinku leśnym),

- 37 793,16 zł - na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu przez rz. Sokołda k/m Mićkowa Hać w km 14+900 w ciągu drogi powiatowej nr 1298B wraz z dojazdami",

- 20 000,00 zł - na realizację zadania pn. "Naprawa drogi powiatowej nr 1323B Janów - Kuplisk - Budno - Nowinka - Jałówka poprzez uzupełnienie korpusu drogowego kruszywem",

- 20 000 zł - na realizację zadania pn. "Naprawa drogi powiatowej nr 1333B Kizielany - Piątak - Wólka poprzez uzupełnienie korpusu drogowego kruszywem",

Jednocześnie dokonano zmniejszenia o kwotę 947 532,36 zł w związku z niższymi kosztami przetargu na realizację zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych nr 1340B, 1344B poprzez ich integrację z drogą krajową nr 8 i wojewódzką nr 670 na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka - Etap I).

W dz. 754 rozdz. 75405 - Komendy powiatowe Policji - zwiększenia o kwotę 5 000 zł dokonano z przeznaczeniem na wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Sokółce.

W dz. 801 rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne - zwiększenia o kwotę 34 000 zł dokonano w celu zwiększenia środków na dotację dla Gimnazjum Specjalnego nr 2 w Różanymstoku (kwota pochodzi z przeniesienia z rozdz. 85420).

W dz. 801 rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - zwiększenia o kwotę 15 362 zł dokonano z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia nauczycielom realizującym zajęcia pozalekcyjne w klasie IIa i IIIa Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli (14 362 zł) oraz na dofinansowanie wyjazdu młodzieży Zespołu Szkół w Sokółce do Zakopanego (1 000 zł).

W dz. 851 rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zmniejszenia o kwotę 1 000 zł dokonano w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku.

W dz. 852 rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo wychowawcze - zwiększenia o kwotę 31 656 zł dokonano w celu zabezpieczenia środków na dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Sokólskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Białostockiego i Brodnickiego.

W dz. 852 rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze - zwiększenia o kwotę 7 480 zł dokonano w celu zabezpieczenia środków na dotację dla Powiatu Białostockiego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Sokólskiego w rodzinach zastępczych.

W dz. 853 rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zwiększenia o kwotę 4 167 zł dokonano z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Sokółka (kwota 1 945 zł) i Gminy Dąbrowa Białostocka (kwota 2 222 zł) na funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej.

W dz. 853 rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy - zwiększenia o kwotę 159 500 zł dokonano z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce.

W dz. 854 rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne - zwiększenia o kwotę 6 000 zł dokonano w celu uzupełnienia środków na dotacje dla Bursy Salezjańskiej w Różanymstoku (kwota pochodzi z przeniesienia z rozdz. 85420).

W dz. 854 rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - zwiększenia o kwotę 90 000 zł dokonano w celu uzupełnienia środków na dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Różanymstoku (kwota pochodzi z przeniesienia z rozdz. 85420).

W dz. 900 rozdz. 90095 -Pozostała działalność- zwiększenia o kwotę 3 762 zł dokonano z przeznaczeniem na organizację Powiatowego Festynu Rodzinnego - Pożegnanie Lata - Dzień z Ekologią.

W dz. 921 rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury - zwiększenia o kwotę 3 000 zł dokonano z przeznaczeniem na zakup nagród.

Jednocześnie dokonano przeniesienia w planie wydatków budżetowych w dz. 851 rozdz. 85195 - Pozostała działalność - w celu prawidłowego rozliczenia wydatków majątkowych w projekcie "Podlaski System Informacyjny E - Zdrowie".

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Janusz Ryfka

Menadżer ds. PPK w PFR TFI

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama