Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/50/15 Rady Gminy Wizna

z dnia 22 października 2015r.

w sprawie opłaty targowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) oraz art. 15 ust. 1, art. 19 pkt. 1 lit a, i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Wizna:

1) wprowadza opłatę targową;

2) określa wysokość stawek opłaty targowej;

3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;

4) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasenta oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. Na terenie Gminy Wizna wprowadza się opłatę targową.

§ 3. 1. Określa się dzienne stawki opłaty targowej obowiązujące na terenie Gminy Wizna w następującej wysokości:

2. Przy dokonywaniu sprzedaży z:

a) samochodu dostawczego, osobowego, ciężarowego, przyczepy, naczepy - 9,00 zł,

b) straganów, stoisk, stołów - 7,00 zl,

c) wozu, wózka, kosza, ręki, skrzynki - 6,00 zł.

3. Od każdego wystawionego na sprzedaż:

a) samochodu osobowego, ciężarowego, ciągnika - 18,00 zł,

b) motocykla, motoroweru, przyczepy, - 12,00 zł,

c) roweru - 3,00 zł.

4. Od wystawionych na sprzedaż:

a) części zamiennych do srodków transportowych - 9,00 zl,

b) maszyn, urządzeń, sprzętu RTV i AGD - 12,00 zł,

c) towarów wyłożonych na placu - 7,00 zł.

§ 4. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.

§ 5. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. Opłata jest pobierana bezpośrednio na targowisku za pokwitowaniem na blankietach urzędowych.

§ 6. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się pracownika Urzędu Gminy, zatrudnionego na stanowisku robotnika gospodarczego.

3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej w wysokości 50% od pobranych kwot tej opłaty.

§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XII/57/11 Rady Gminy Wizna z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie opłaty targowej.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe