Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/48/15 Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 16 listopada 2015r.

w sprawie określenia wzoru formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz.1777), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40, z 2015 r. poz. 1045) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465, z 2015 r. poz. 1045), uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór formularza:

1) informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego o symbolu I-NRL, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,

2) deklaracji na podatek od nieruchomości o symbolu DN-1, stanowiacy załącznik nr 2 do uchwały,

3) deklaracji na podatek rolny o symbolu DR-1, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały,

4) deklaracji na podatek leśny o symbolu DL-1, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIII/88/12 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 15 lipca 2012 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodnicząca Rady


Teresa Wasilewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/48/15
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia 16 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/48/15
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia 16 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/48/15
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia 16 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/48/15
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia 16 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe