Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/48/2015 Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 3 grudnia 2015r.

w sprawie wprowadzenia zmiany określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Siemiatycze

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 15 ust. 2 w związku z art. 15 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o transporcie publicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440) uchwala się co następuje:

§ 1. Załącznik do uchwały Nr XII/136/2012 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 27 września 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Siemiatycze (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2012 r. poz. 2895) otrzymuje brzmienie:

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Siemiatycze

Lp.

miejscowość

numer drogi gminnej

Lokalizacja przystanku

nazwa

strona

1.

Wiercień Mały

109486B

Wiercień Mały

P,L

2.

Wyromiejki

109486B

Wyromiejki

P,L

3.

Wyromiejki

109486B

Wyromiejki Kolonia

P,L

4.

Leszczka

109494B

Leszczka/ zlewnia

P,L

5.

Leszczka

109494B

Leszczka/ koniec wsi

P,L

6.

Rogawka

109471B

Rogawka/ kolonia

P,L

7.

Skiwy Duże

109490B

Skiwy Duże

P,L

8.

Lachówka

109474B

Lachówka

P,L

9.

Krasewice-Jagiełki

109489B

Krasewice-Jagiełki

P,L

10.

Krasewice Stare

109489B

Krasewice Stare

P,L

11.

Moczydły

109483B

Moczydły

P,L

12.

Siemiatycze

Plac Gimnazjum Gminnego w Siemiatyczach

13.

Szerszenie

Plac Szkoły Podstawowe

14.

Laskowszczyzna

109493B

Laskowszczyzna/ skrzyżowanie przed wsią

P,L

15.

Turna Duża

109513B

Turna Duża/skrzyżowanie dróg

16.

Kułygi

109504B

Kułygi/ skrzyżowanie dróg

P,L

17.

Kłopoty - Bujny

109499B

Kłopoty- Bujny

P,L

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr VI/40/2015 z dnia 3 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale określającej przystanki komunikacyjne (Dz. Urz.Woj. Podlaskiego 2015r. poz.2911).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący


Adam Michał Boguszewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe