reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI.61.2015 Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 4 grudnia 2015r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), w związku z art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie światy (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198
i 1877 oraz z 2015 r. poz. 357, 1045, 1240, 1418 i 1607, 1629 i 1640) Rada Gminy Jeleniewo uchwala,
co następuje:

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół, prowadzonych na terenie gminy Jeleniewo przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Jeleniewo, zwana dalej "Gminą" oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

§ 2. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

2) przedszkolu - należy przez to rozumieć oddział przedszkolny w szkołach podstawowych;

3) jednostce - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną wymienioną w § 1 niniejszej uchwały;

4) uczniu - należy przez to rozumieć dzieci realizujące wychowanie przedszkolne w przedszkolu, lub innych form wychowania przedszkolnego.

Rozdział 2.

Podstawa obliczania dotacji

§ 3. 1. Dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół z uprawnieniami szkół publicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego udziela się na wniosek osoby prowadzącej, złożony organowi właściwemu do udzielania dotacji nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego udzielenie dotacji. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W uzasadnionych przypadkach Wójt może uwzględnić wniosek złożony w terminie późniejszym.

§ 4. 1. Podstawą obliczenia dotacji dla publicznych szkół są wydatki bieżące, przewidziane odpowiednio w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę, w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszone o kwotę dotacji przewidzianej do wykorzystania, o której mowa w art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej "ustawą" na ucznia, jednak nie mniejsze niż kwota przewidziana na jednego ucznia tego typu i rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.

2. Niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.

3. Dotacja dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne, przysługuje na każdego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym w przedszkolach, prowadzonych przez Gminę, w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie nie niższej niż przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę.

4. Niepubliczne przedszkole, o którym mowa w art. 90 ust. 1b ustawy otrzymuje dotację
z budżetu Gminy na każdego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę, pomniejszonym o opłaty za korzystanie
z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.

5. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli niespełniających warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy, przysługuje na każdego ucznia w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie wydatków bieżących, ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.

6. Osoby prowadzące publiczne inne formy wychowania przedszkolnego otrzymują na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu Gminy w wysokości równej 50 % wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola (czy przedszkoli) prowadzonego przez gminę, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkoli publicznych (czy przedszkola publicznego), pomniejszone o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy.

7. Osoby prowadzące niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego spełniające wymagania określone w art. 90 ust. 1c - 1o ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu Gminy w wysokości równej 50 % wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.

8. Osoby prowadzące niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego niespełniające warunków określonych w ust. 7, otrzymują na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu Gminy w wysokości równej 40 % wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.

9. Publiczne oraz niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowe, które na podstawie odrębnych przepisów prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem dotację z budżetu Gminy w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.

§ 5. 1. Do 10 dnia każdego miesiąca, z tym, że za grudzień do dnia 5 grudnia, organ prowadzący jednostki dotowane składa w Urzędzie Gminy Jeleniewo, informację o faktycznej liczbie uczniów sporządzoną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej odpowiedniej dla danego typu i rodzaju jednostki dotowanej, według stanu na pierwszy dzień miesiąca, za który udzielana jest część dotacji przypadająca na każdy miesiąc, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Informację, o której mowa w ust. 1 składa się odrębnie dla każdej jednostki dotowanej.

Rozdział 3.

Tryb rozliczania dotacji

§ 6. 1. Organ prowadzący dotowaną jednostkę sporządza i przekazuje do Urzędu Gminy Jeleniewo do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym szkoła otrzymała dotację, roczne rozliczenie z pobrania i wykorzystania dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały.

2. W przypadku likwidacji, w trakcie roku, za który udzielana jest dotacja, jednostki dotowanej rozliczenie dotacji przekazanej w danym roku, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3do uchwały, podlega przekazaniu w terminie 30 dni od dnia otrzymania ostatniej części dotacji, nie później jednak niż w dniu likwidacji.

3. Pracownicy Urzędu Gminy Jeleniewo dokonują weryfikacji rozliczenia z wykorzystanej dotacji pod względem prawidłowości i zgodności z danymi zawartymi w informacjach o faktycznej liczbie uczniów, o których mowa w § 7 oraz z danymi zawartymi we wniosku o udzielenie dotacji na dany rok.

4. Organ dotujący ma prawo żądania wyjaśnień i dodatkowych informacji w okresie złożonych rozliczeń.

5. Organ prowadzący jednostkę dotowaną ma prawo złożenia korekty rocznego rozliczenia.

6. Poprawnie sporządzone roczne rozliczenie z wykorzystania dotacji podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Jeleniewo w terminie 14 dni od dnia wpływu rozliczenia.

Rozdział 4.

Tryb i zakres kontroli

§ 7. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości pobrania
i wykorzystania dotacji przyznanych szkołom, przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, zwanym dalej "kontrolowanym".

2. Kontroli dokonują osoby upoważnione przez Wójta Gminy Jeleniewo, które mogą przeprowadzać kontrolę pod względem prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji, zgodnie z zasadami określonymi w art. 80 ust. 3d i art. 90 ust. 3d ustawy, zgodności liczby uczniów wykazanych w informacji miesięcznej, w oparciu o dokumentację stanowiącą podstawę sporządzenia powyższych danych.

3. Kontroli podlega w szczególności:

1) zgodność ze stanem faktycznym danych podawanych na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszej uchwały, w tym przede wszystkim liczby uczniów;

2) fakt wykorzystania dotacji wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły lub placówki

§ 8. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli uchybień, które mają wpływ na prawo do dotacji lub jej wysokości wszczyna się postępowanie administracyjne zgodnie z art. 251 i art. 252 ustawy o finansach publicznych, w związku z art. 60 pkt 1 i art. 61 - 67 ustawy o finansach publicznych.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

§ 10. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/166/09 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Jeleniewo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY JELENIEWO


Jan Bielecki


Załącznik do Uchwały Nr XI.61.2015
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 4 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

ŻAKIEWICZ ADWOKACI Żakiewicz Górczak Gawińska Sp. k.

Ekspert prawa karnego, karno-skarbowego oraz procedury karnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama