Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/150/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 21 grudnia 2015r.

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Choroszcz

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 pkt 1 i pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392), w związku z art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyznacza się aglomerację Choroszcz o równoważnej liczbie mieszkańców 7126, obejmującą obszar miasta Choroszcz i położoną w gminie Choroszcz wieś Żółtki, granice której przedstawia mapa w skali 1:25000, stanowiąca załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXV/310/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Choroszcz.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Sejmiku


Jarosław Zygmunt Dworzański


Załącznik do Uchwały Nr XX/150/15
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik.pdf

Załącznik do UCHWAŁY NR XX/150/15
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Choroszcz.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe