| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/68/15 Rady Gminy Wiżajny

z dnia 22 grudnia 2015r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40. ust. 1 i art.. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 6 m i 6 n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122, poz. 1688)
Rada Gminy Wiżajny uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć osobiście do Urzędu Gminy Wiżajny,
ul. Rynek 1,16 - 407 Wiżajny, listownie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

§ 3. 1. Dopuszcza się składanie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Sposób przesyłania: dokumenty w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Gminy Wiżajny udostępnianej na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP.

3. Rodzaje podpisu elektronicznego: dokument musi być opatrzony ważnym bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP, będącym odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego, potwierdzającym tożsamość obywatela w systemie ePUAP.

4. Akceptowalne formaty: DOC, RTF, ODT, XLS, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF.

5. Układ informacji i powiązań złożonych deklaracji: jak w załączniku do uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała Nr X/61/15 Rady Gminy Wiżajny z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiżajny.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Walenty Wałejko


Załącznik do uchwały nr XI/68/15

Rady Gminy Wiżajny

z dnia 22 grudnia 2015 r.

Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości, wypełniać komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm. )

Składający deklarację:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych, częściowo zamieszkałych oraz właścicieli domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Wiżajny

Termin składania deklaracji:

art. 6 m ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Miejsce składania deklaracji:

URZĄD GMINY WIŻAJNY, UL. RYNEK 1, 16-407 WIŻAJNY

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Nazwa i adres organu, do którego jest składana deklaracja: WÓJT GMINY WIŻAJNY, ul. Rynek 1, 16 - 407 Wiżajny

B. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (proszę zaznaczyć stawiając znak "X" w odpowiednim polu)

złożenie pierwszej deklaracji

korekta deklaracji (data zmiany: ….................)

ustanie obowiązku uiszczania opłat (data) ….................................

C.1. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ(zaznaczyć jedno pole znakiem "X")

właściciel nieruchomości

osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie, użytkowaniu lub faktycznie nią władająca

zarządca nieruchomości

użytkownik wieczysty nieruchomości

współwłaściciel nieruchomości

inny

C.2

osoba fizyczna

osoba prawna

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

spółka nieposiadająca osobowości prawnej

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

D.1. NAZWISKO

D.2. IMIĘ/IMIONA

D.3. IMIĘ OJCA/MATKI

D.4. PESEL

D.5. NUMER TELEFONU, ADRES E-MAIL

D.6. IDENTYFIKATOR REGON

D.7. PEŁNA NAZWA FIRMY(w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej)

D.2. DANE IDENTYFIKACYJNE MAŁŻONKA, WSPÓŁWŁAŚCICIELA

D.1. NAZWISKO

D.2. IMIĘ/IMIONA

D.3. IMIĘ OJCA/MATKI

D.4. PESEL

D.5. NUMER TELEFONU, ADRES E-MAIL

D.6. IDENTYFIKATOR REGON

D.7. PEŁNA NAZWA FIRMY(w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej)

D.8. GMINA

D.9. MIEJSCOWOŚĆ

D.10. ULICA

D.11. NR DOMU/ LOKALU

D.12. KOD POCZTOWY

D.13. POCZTA

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA

E. 1. GMINA

E.2. MIEJSCOWOŚĆ

E.3. ULICA

E.4. NR DOMU/ LOKALU

E.5. KOD POCZTOWY

E.6. POCZTA

F. ADRES KORESPONDENCYJNY(w przypadku gdy jest inny niż adres podany w punkcie E)

F. 1. GMINA

F.2. MIEJSCOWOŚĆ

F.3. ULICA

F.4. NR DOMU/ LOKALU

F.5. KOD POCZTOWY

F.6. POCZTA

G. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

zamieszkała - należy wypełnić część I deklaracji

częściowo zamieszkała2)- należy wypełnić część K deklaracji

niezamieszkała1) - należy wypełnić część J deklaracji

letniskowa lub wykorzystywana na cele rekreacyjno- wypoczynkowe3) - należy wypełnić część L deklaracji

H. OŚWIADCZENIE WŁADAJĄCEGO NIERUCHOMOŚCIĄ:

H.1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E deklaracji odpady komunalne będą gromadzone w sposób selektywny, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiżajny 4)

tak

nie

H.2.Deklaruję, że na nieruchomości wskazanej w części E deklaracji prowadzić będę kompostownik

tak

nie

H.3. Deklaruję, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E zamieszkuje następująca ilość osób (właściwe zaznaczyć)

jedna

dwie

trzy

cztery

pięć

sześć

więcej........... (ile)


I. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy)

Rodzaj gospodarstwa

Miesięczna stawka opłaty

WYSOKOŚĆ OPŁATY 5)

(iloczyn wartości z kolumn b i c lub d)

ilość gospodarstw domowych na terenie nieruchomości

odpady zbierane selektywnie

odpady zbierane nieselektywnie

a

b

c

d

e

gospodarstwo domowe 1 osobowe

gospodarstwo domowe 2 osobowe

gospodarstwo domowe 3 osobowe

gospodarstwo domowe 4 osobowe

gospodarstwo domowe 5 osobowe

gospodarstwo domowe 6 osobowe i więcej

ŁĄCZNA MIESIĘCZNA OPŁATA ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH (suma kwot opłat)

……………………………….zł

J. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (od właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy)

J.1. Odpady komunalne będą wytwarzane w miesiącach:

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

cały rok

Rodzaj pojemnika

Liczba pojemników na odpady zmieszane (szt.)

Stawka opłaty za pojemnik (zł/szt.)

Wysokość opłaty za miesiąc

(liczba pojemników x stawka za pojemnik)

Odpady zbierane selektywnie

Odpady zbierane nieselektywnie

60 l

110-120 l

240 l

400 l

660 l

1100 l

7 000 l (KP7)

J.2. WYSOKOŚĆ OPŁATY 6)

……………………………..zł

K. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (od właścicieli nieruchomości, na której częściowo zamieszkują mieszkańcy)

K.1. WYSOKOŚĆ OPŁATY 7) (suma opłat z pozycji I.2 i J.2.)

……………………………………………………………..zł

L. WYSOKOŚĆ OPŁATY RYCZAŁTOWEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe)

L.1. Rodzaj nieruchomości:

domek letniskowy

inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

L.2. Sposób gromadzenia odpadów:

selektywny

nie selektywny

Liczba domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

Stawka opłaty

Wysokość rocznego ryczałtu

(iloczyn liczby domkówlub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe i stawki)

Odpady zbierane selektywnie

Odpady zbierane nieselektywnie

a

b

c

d

………..…… szt.

L.3. WYSOKOŚĆ ROCZNEJ OPŁATY RYCZAŁTOWEJ 8)

…………..……………………… zł

Ł. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

....................................................... .....................................................................................

data czytelny podpis składającego deklarację

M. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1619 z późn. zm.).

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Wiżajny o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Wiżajny w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

4. W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie określonym w pkt 2 i 3, lub w razie uzasadnionych wątpliwości, co do złożonych w deklaracji informacji, Wójt Gminy określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki (w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze).

5. W przypadku posiadania przez właściciela więcej niż jednej nieruchomości, należy złożyć odrębne deklaracje dla każdej z tych nieruchomości.

6. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczoną na podstawie niniejszej deklaracji należy wpłacać do 25 dnia każdego miesiąca, za który opłata dotyczy.

7. Wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłat są określone w odrębnej uchwale Rady Gminy Wiżajny oraz na stronie internetowej http://www.wizajny.pl/

8. Dopuszcza się składanie deklaracji we wszystkich formatach wymienionych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy , wzorów, kopii dokumentów elektronicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 971). Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

OBJAŚNIENIA

1. Dotyczy nieruchomości, która jest niezamieszkiwana przez mieszkańców, ale na jej terenie powstają odpady komunalne.

2. Dotyczy nieruchomości, która w części jest zamieszkiwana przez mieszkańców oraz w części jest niezamieszkała (np. część nieruchomości jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej, obiekty użyteczności publicznej, itp.).

3. Dotyczy nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku.

4. Opis selektywnego i nieselektywnego zbierania odpadów komunalnych znajduje się w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiżajny.

5. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałej ustala się zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wiżajny w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

6. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkałej wylicza się mnożąc liczbę pojemników przez stawkę opłaty za dany pojemnik.

7. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości częściowo zamieszkałej stanowi sumę opłat z nieruchomości zamieszkałej i nieruchomości niezamieszkałej.

8. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe wynika z uchwały Rady Gminy Wiżajny i stanowi iloczyn domków letniskowych lub innych nieruchomości rekreacyjno - wypoczynkowych i stawki tej opłaty.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »