Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/62/2015 Rady Gminy Kulesze Kościelne

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kulesze Kościelne

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz.1339, 1593, z 2015 r. poz. 87, 122, 1045, 1269, 1688 i 1793), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na terenie Gminy Kulesze Kościelne, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklarację o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Kulesze Kościelne ul. Główna 6, 18-208 Kulesze Kościelne, w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

2. Dopuszcza się składanie deklaracji o której mowa w § 1 za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj. elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej PUAP, Cyfrowego Urzędu, lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114).

3. Format elektroniczny deklaracji określony jest w formacie danych DOC, PDF, ODT zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 971)

4. Deklaracje przesyłane w wersji elektronicznej muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.) lub profilem zaufanym ePUAP. w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114).

§ 4. Traci moc uchwała nr 123/XXIII/2013 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kulesze Kościelne (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r. poz. 2301)

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kulesze Kościelne.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady


Marek Wnorowski


Załącznik do Uchwały Nr X/62/2015
Rady Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe