Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/63/15 Rady Gminy Nowinka

z dnia 22 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowinka na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz.885, ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 8 937 783,00 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 8 937 783,00 zł,

- majątkowe w wysokości 0,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 8 550 983,00 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 8 413 719,00 zł,

- majątkowe w wysokości 137 264,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 12 000,00 zł,

2) celową w wysokości - 20 000,00 zł z przeznaczeniem na:

a) Zarządzanie kryzysowe.

§ 4. Limity wydatków majątkowych realizowane w roku 2016, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 5. Nadwyżka budżetu w wysokości 386 800,00 zł, zostanie przeznaczona na planową spłatę rat pożyczki z budżetu państwa.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 0,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 386 800,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200 000,00 zł;

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 60 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 67 700,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2 300,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 4 000,00 zł i wydatki w kwocie 4 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 300 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 258 994,00 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200 000,00 zł;

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań;

5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Wojciech Paszkiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/63/15
Rady Gminy Nowinka
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/63/15
Rady Gminy Nowinka
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/63/15
Rady Gminy Nowinka
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/63/15
Rady Gminy Nowinka
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/63/15
Rady Gminy Nowinka
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/63/15
Rady Gminy Nowinka
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe