Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/62/15 Rady Gminy Orla

z dnia 23 grudnia 2015r.

w sprawie budżetu gminy na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513) uchwala się, co następuje :

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 17.934.535 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 12.089.685 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 5.844.850 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 17.934.535 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 9.042.535 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 8.892.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 78.000 zł,

2) celową w wysokości - 22.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 400.000 zł, oraz łączną kwotą rozchodów budżetu w wysokości 400.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 28.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 27.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 40.000 zł i wydatki w kwocie 40.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 191.000 zł i przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarki odpadami określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 8. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 130.000 zł; wydatki - 130.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000 zł;

2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 5.571.000 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000 zł;

b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 5.571.000 zł;

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

4) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków w ramach działu;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Orla.

Przewodniczący Rady


Aleksander Klin


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/62/15
Rady Gminy Orla
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1
do uchwały X/62/15 Rady Gminy Orla
z dnia 23 grudnia 2015 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/62/15
Rady Gminy Orla
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2
do uchwały X/62/15 Rady Gminy Orla
z dnia 23 grudnia 2015 r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/62/15
Rady Gminy Orla
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3
do uchwały X/62/15 Rady Gminy Orla
z dnia 23 grudnia 2015 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/62/15
Rady Gminy Orla
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4
do uchwały X/62/15 Rady Gminy Orla
z dnia 23 grudnia 2015 r.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/62/15
Rady Gminy Orla
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5
do uchwały X/62/15 Rady Gminy Orla
z dnia 23 grudnia 2015 r.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/62/15
Rady Gminy Orla
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 6
do uchwały X/62/15 Rady Gminy Orla
z dnia 23 grudnia 2015 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe