Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/151/16 Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 17 lutego 2016r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest gmina Goniądz

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890), art. 20zf pkt 1, w związku z art. 20c ust. 4 i 6 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2015, poz. 2156 oraz z 2016r. poz. 35 i 64) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 3) Rada Miejska w Goniądzu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Samorządowego w Goniądzu oraz do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Goniądzu wchodzących w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Goniądzu, dla których gmina Goniądz jest organem prowadzącym, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów oraz liczbę punktów przypisanych tym kryteriom w postępowaniu rekrutacyjnym.

2. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa o rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

§ 2. 1. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Samorządowego w Goniądzu wchodzącego w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Goniądzu , dla którego gmina Goniądz jest organem prowadzącym bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów:

1) oboje rodzice kandydata pracują - 4 punkty,

2) jeden rodzic kandydata pracuje - 2 punkty,

3) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tego przedszkola - 2 punkty,

4) kandydat wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny - 2 punkty,

5) za każdą deklarowaną godzinę pobytu w przedszkolu, ponad podstawę programową - 1 punkt.

2. Za spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, uważa się, gdy każdy z rodziców kandydata spełnia, co najmniej jeden z warunków:

1) pozostaje w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej;

2) pozostaje w samozatrudnieniu lub prowadzi gospodarstwo rolne;

3) uczy się w trybie dziennym.

§ 3. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Goniądzu wchodzącej w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Goniądzu, dla którego gmina Goniądz jest organem prowadzącym, bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów:

1) kandydat mieszka w obwodzie szkoły podstawowej, w której zorganizowany jest oddział przedszkolny, do którego prowadzona jest rekrutacja - 5 punktów,

2) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja będzie uczęszczało do tej samej szkoły - 2 punkty,

3) kandydat wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny - 2 punkty.

§ 4. 1. Za potwierdzenie spełnienia przez rodziców kandydata kryterium, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 1 i 2 w związku z § 2 ust. 2, uważa się pisemne oświadczenie rodziców.

2. Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 oraz § 3 pkt 3 uważa się odpowiednio:

1) kopię orzeczenia sądu rodzinnego ustanawiającego nadzór kuratora, poświadczaną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata;

2) zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta.

3. Za spełnienie kryterium, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5, uważa się złożenie przez rodziców oświadczenia o potrzebie zapewnienia dziecku opieki w czasie przekraczającym podstawę programową.

§ 5. Potwierdzenia spełnienia kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 oraz § 3 pkt 1 i 2 dokonuje Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Goniądzu na podstawie dokumentacji przedszkola lub szkoły.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Krzysztof Harasiuk


Uzasadnienie

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkolai oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest gmina Goniądz

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 7, z późn. zm.), wprowadziła nowe zasady przyjęć dzieci do publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego. Konsekwencją tych zmian jest fakt, że obecnie zasady rekrutacji oraz kryteria stosowane na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego określone zostały w ustawie z dnia 7 września 1992 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn zm.) a dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego kryteria ustalają organy prowadzące daną formę wychowania przedszkolnego. Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 35) przedłużając do 2019 roku funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, wprowadziła dodatkowy zapis zobowiązujący stosowanie zasad postępowania rekrutacyjnego także do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (art. 12 ust. 2).

Zgodnie z art. 20c ust. 4 i 6 ustawy o systemie oświaty, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego, oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Kryteria te uwzględniają zapewnienie jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalne potrzeby społeczne. Organ prowadzący określa także liczbę punktów przypisanych tym kryteriom w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumenty niezbędne dla potwierdzenia spełniania kryterium.

Zaproponowane kryteria odnoszą się do sytuacji rodzinnej dziecka oraz woli pomocy rodzicom w wychowaniu dzieci poprzez zapewnienie im wychowania przedszkolnego.

Dokumenty potwierdzające spełnianie danego kryterium zostały określone z zachowaniem zasady ograniczenia wysiłku zgromadzenia potrzebnych dokumentów, ale wiarygodnego potwierdzenia danych na podstawie, których uznaje się pierwszeństwo jednego kandydata przed drugim.

Podjęcie tego rodzaju uchwały jest obligatoryjnym zadaniem gminy umożliwiającym w gminnych przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego oddziałach przedszkolnych w szkołach przeprowadzenie rekrutacji zgodnie z obowiązującym prawem.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe