| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/24/16 Zgromadzenia Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza"

z dnia 7 marca 2016r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 3 ust. 2a w zw. z art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), oraz § 20 ust. 2 pkt 7 statutu Związku Gmin " Kumiałka Biebrza" (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2010 r. Nr 48, poz. 857, z 2013 r. poz. 32 oraz z 2014 r. poz. 331), Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Ustala się, że:

1) bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbiera się następujące rodzaje odpadów komunalnych:

a) niesegregowane odpady komunalne,

b) selektywnie zbierane:

- tworzywa sztuczne,

- papier i tekturę,

- szkło opakowaniowe,

- puszki aluminiowe i metale,

- popiół;

2) właściciele nieruchomości dostarczają samodzielnie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych odpady zbierane selektywnie takie jak:

a) odpady zielone,

b) odpady niebezpieczne i odpady problemowe pochodzące z gospodarstw domowych takie jak przeterminowane leki i chemikalia, farby, lakiery itp.

c) zużyte baterie i akumulatory,

d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

e) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

f) odpady budowlane i rozbiórkowe,

g) zużyte opony,

h) styropian,

i) opakowania wielomateriałowe typu tetrapak,

j) odpady komunalne ulegające biodegradacji,

k) folie (rolnicze, ogrodnicze, budowlane).

2. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z obszarów zabudowy jednorodzinnej, nastąpuje po zapewnieniu możliwości dostępu do pojemnika (worka), bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości. Dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach.

3. Odbieranie odpadów komunalnych z miejsc gromadzenia odpadów komunalnych na terenach nieruchomości z obszarów zabudowy wielorodzinnej nastąpi po zapewnieniu możliwości swobodnego dojazdu do pojemników.

4. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości zamieszkałych należy odebrać każdą zebraną przez nich ilość odpadów komunalnych, umieszczoną w pojemnikach/workach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Gmin ,,Kumiałka -Biebrza".

5. Pojemniki i worki powinny być wystawione w dniu odbioru odpadów zgodnie z ustalonym harmonogramem.

6. Pojemniki i worki wystawione w innych miejscach i terminach niż określone w niniejszych zasadach, w szczególności w miejscach, do których nie jest zapewniony dojazd pojazdem odbierającym odpady, nie podlegają odbiorowi, a Związek Gmin "Kumiałkia-Biebrza" nie ponosi w takim przypadku odpowiedzialności za niezrealizowanie obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

7. Odpady powstałe na nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza", będą traktowane jako odpady zmieszane.

8. Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości będą zagospodarowane (przetwarzane) w procesach odzysku i unieszkodliwiania.

§ 3. Określa się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:

1) odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości z obszarów zabudowy jednorodzinnej - odbywać się będzie w terminach określonych przez odbierającego odpady, nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu;

2) odbiór odpadów zbieranych selektywnie: papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła opakowaniowego, puszek i metali od właścicieli nieruchomości wymienionych pkt 1, odbywać się będzie w terminach podanych przez odbiorcę odpadów, nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu, oraz popiołu - nie rzadziej niż jeden raz miesiącu, w okresie od 1 października do 30 kwietnia;

3) odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości z obszarów budownictwa wielorodzinnego odbywać się będzie w terminach określonych przez odbierającego odpady, nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu;

4) odbiór odpadów zbieranych selektywnie: papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła opakowaniowego, puszek i metali od właścicieli nieruchomości wymienionych w pkt 3, odbywać się będzie w terminach podanych przez odbiorcę odpadów, nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu, oraz popiołu - nie rzadziej niż jeden raz miesiącu, w okresie od 1 października do 30 kwietnia.

§ 4. 1. W ramach wnoszonej do Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza" opłaty za gospodarowanie odpadami w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zwanym dalej PSZOK, przyjmowane są bezpłatnie rodzaje odpadów komunalnych wymienione w § 2 ust.1 pkt 2 uchwały.

2. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowany jest w miejscowości Korycin przy ul. Grodzieńskiej 36.

3. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do PSZOK odpady komunalne zebrane w sposób selektywny.

4. Zasady przyjmowania odpadów komunalnych oraz godziny otwarcia PSZOK będą podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza", w siedzibie PSZOK oraz na stronach internetowych gmin członkowskich tj. Janów i Korycin.

§ 5. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości zaistniałe nieprawidłowości powinien zgłosić do Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza" w formie pisemnej.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 7. Traci moc uchwała Nr IX/31/13 Zgromadzenia Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza" z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013r. poz. 1908 i 3063).

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza"


Antoni Rymarski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JGBS Biernat & Partners S.K.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »