Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/109/2016 Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 31 maja 2016r.

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Sejneńskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 1 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. z 2015r. poz.1445 i 1890) oraz § 82 Statutu Powiatu Sejneńskiego stanowiącego załacznik do Uchwały Nr XXVII/218/12 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Sejnenskiego (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 04 lutego 2013 r. , poz. 875) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXVII/218/12 Rady Powiatu Sejneńskiego z 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Sejneńskiego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 875), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Radni są wybierani w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady określa ustawa z dnia 05 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)";

2) po § 43 ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

W przypadku utworzenia Klubów Radnych skład Komisji Rewizyjnej może ulec zwiększeniu odpowiednio o jednego członka.";

3) w § 72 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Do jednostek, o których mowa w ust. 1 należą w szczególności:

1) Starostwo Powiatowe w Sejnach,

2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach,

3) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sejnach,

4) Liceum Ogólnokształcące z Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku,

5) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sejnach,

6) Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach,

7) Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sejneńskiego.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Ryszard Grzybowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe