Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Białegostoku

z dnia 30 grudnia 2016r.

do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 2 listopada 2010 r. pomiędzy Gminą Miasta Białystok a Gminą Czarna Białostocka w sprawie powierzenia Miastu Białystok zadania w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w związku z realizacją przez Miasto Białystok Projektu "Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe