| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/227/2013 Rady Gminy Tarnowiec

z dnia 17 czerwca 2013r.

w sprawie: Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 19 ust.1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r, Nr 123, poz. 858, z późń. zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1, art.41 art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1591
z późn zm.) Rada Gminy Tarnowiec uchwala: Regulamin dostarczania wody
i odprowadzania ścieków.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 1. 1. Regulamin określa zasady i warunki zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków świadczonych przez Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwanym dalej ,,Przedsiębiorstwem” oraz wzajemne relacje pomiędzy przedsiębiorstwem a odbiorcą usług w tym:

1) minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

2) szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług,

3) sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach,

4) warunki przyłączania do sieci,

5) techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych,

6) sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wykonanego przyłącza,

7) sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usługi odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków,

8) standardy obsługi odbiorców usług , a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków,

9) warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.

§ 2. Użyte w Regulaminie określenia techniczne znajdują interpretację w art.2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Rozdział 2.
Wymagany poziom usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo.

§ 3. Przedsiębiorstwo ma obowiązek:

1) zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody z sieci w wymaganej ilości pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków,

2) opracować wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu o ile został taki przewidziany,

3) zapewnić budowę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji, o którym mowa w pkt.2.

4) dokonywać na swój koszt niezbędnych napraw i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

5) wydawać warunki techniczne niezbędne do podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo, oraz uzgodnić przedłożoną dokumentacje techniczną albo wydać do niej opinię,

6) zamontować na swój koszt wodomierz główny, po odbiorze przyłącza i dokonywać kontroli ich funkcjonowania z własnej inicjatywy, bez pobierania opłat, z wyjątkiem sytuacji , gdy kontrola odbywa się na wniosek odbiorcy usług- wówczas, gdy w przypadku stwierdzenia prawidłowego działania wodomierza kontrolowanego, koszt kontroli ponosi odbiorca usług,

7) prowadzić regularną kontrolę wewnętrzną jakości wody i informować o niej,

8) przyjąć do systemu kanalizacyjnego ścieki bytowe, komunalne, i przemysłowe od odbiorców usług, na podstawie zawartych z nimi umów, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,

9) określić wymaganą jakość ścieków przyjmowanych do systemu kanalizacyjnego,

10) zapewnić sprawność techniczną oraz prawidłową eksploatację urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

11) w przypadku wystąpienia z wnioskiem o wydanie warunków technicznych odbioru ścieków innych niż bytowe, określić dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach, a także kontrolować, czy jakość przyjmowanych ścieków jest zgodna z obowiązującymi przepisami.

§ 4. Przedsiębiorstwo ma prawo:

1) kontrolować prawidłowość robót budowlano-instalacyjnych prowadzonych w związku z podłączeniem do sieci, oraz ich zgodność z warunkami technicznymi i dokumentacją techniczną.

2) do wstępu na teren nieruchomości lub obiektu budowlanego, należących do osób o których mowa w § 8 w celu :

a) zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego,

b) przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierzy, wodomierza dodatkowego, wodomierza własnego lub wodomierza głównego, dokonania odczytu ich wskazań, badań, pomiarów,

c) przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez Przedsiębiorstwo,

d) sprawdzanie ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci,

e) odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do punktów czerpalnych wody w budynku,

f) usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, stanowiącego własność Przedsiębiorstwa,

3) Do zajmowania pasa terenu na posesjach odbiorców usług , o szerokości niezbędnej do usunięcia awarii lub dokonania konserwacji urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, pod warunkiem, że na własny koszt przywróci ten teren do stanu sprzed awarii lub konserwacji, bądź pokryje należycie udokumentowane koszty poniesione w tym zakresie przez odbiorcę usług.

§ 5. Odbiorca usług ma obowiązek:

1) korzystać z instalacji wodociągowej w sposób nieskutkujący wystąpień zakłóceń w funkcjonowaniu sieci wodociągowej, a w szczególności eliminować możliwości skażenia bakteriologicznego lub chemicznego wody w sieci wodociągowej,

2) użytkować instalację kanalizacyjną w taki sposób, aby wykluczyć możliwość występowania zakłóceń w funkcjonowaniu sieci kanalizacyjnej oraz nie wylewać substancji o składzie i stężeniu przekraczającym normy określone w obowiązujących przepisach,

3) umożliwiać realizację uprawnień o których mowa w § 4 pkt. 2 i 3,

4) prawidłowo utrzymywać i zabezpieczać przed ingerencją osób nieuprawnionych miejsca, w których zainstalowany jest wodomierz główny, wodomierz dodatkowy, wodomierz (łącznie ze studzienką), wodomierz własny lub urządzenia pomiarowe oraz zapewnić łatwy dostęp do tych urządzeń,

5) powierzać usuwanie awarii przyłączy będących w posiadaniu odbiorcy usług, osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje,

6) terminowo uiszczać należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki, zgodnie z wystawionymi przez Przedsiębiorstwo fakturami VAT,

7) ponosić koszty likwidacji istniejącego przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego,w związku z realizacją nowego przyłącza do tej samej nieruchomości, jeżeli właścicielem istniejącego przyłącza jest odbiorca usług,

8) zawiadomić Przedsiębiorstwo o posiadanych własnych ujęciach wody i w porozumieniu z Przedsiębiorstwem zapewnić opomiarowanie wody z nich pobieranej w celu umożliwienia prawidłowego obliczenia należności z tytułu odprowadzanych ścieków,

9) wykorzystywać swoje przyłącza kanalizacyjne tylko na użytek własny i tylko do odprowadzania przyłączem kanalizacyjnym łączącym nieruchomość z siecią kanalizacji sanitarnej, ścieków bytowych, chyba że zawarta umowa stanowi inaczej,

10) bezzwłocznie powiadomić Przedsiębiorstwo o zmianie danych objętych umową, a w szczególności o zbyciu nieruchomości lub innym sposobie zaprzestania jej władaniem, wskazując nowego właściciela lub władającego,

11) bezzwłocznie powiadamiać Przedsiębiorstwo o stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego, wodomierza dodatkowego, wodomierza własnego lub urządzenia pomiarowego , w tym o zerwaniu plomby.

§ 6. Odbiorca usług ma prawo:

1) odbierania wody o odpowiednim ciśnieniu i jakości z zastrzeżeniem § 29 i § 30,

2) nieprzerwanego odprowadzania ścieków, z zastrzeżeniem § 29 i § 30,

3) zgłaszania Przedsiębiorstwu reklamacji dotyczących wysokości naliczonych opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki oraz żądanie przeprowadzenia ekspertyzy wodomierza głównego i wodomierza dodatkowego przez właściwy organ administracji miar,

4) uzyskania rekompensaty w przypadku dostawy wody o obniżonej jakości,

5) bezpłatnego korzystania z zastępczych punktów poboru wody w przypadku przerw w jej dostawie, wskazanych w § 29 ust.2 i § 30 ust. 1 pkt.1-3,

6) zgłaszania Przedsiębiorstwu wskazań wodomierza , wodomierza głównego, wodomierza dodatkowego, wodomierza własnego lub urządzenia pomiarowego.

§ 7. Odbiorcy usług zabrania się:

1) pobierać wodę z pominięciem wodomierza głównego, wodomierza dodatkowego, wodomierza własnego, lub odprowadzać ścieki z pominięciem urządzenia pomiarowego, jeżeli takie urządzenie zostało zamontowane,

2) przemieszczać wodomierz, wodomierz główny, wodomierz dodatkowy, wodomierz własny lub urządzenie pomiarowe, zakłócać ich funkcjonowanie, zrywać plomby na nich założone, jak również na zaworach odcinających,

3) wykorzystywać sieć wodociągową bądź instalację wodociągową do uziemiania urządzeń elektrycznych.

Rozdział 3.
Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług.

§ 8. 1. Dostarczenie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między Przedsiębiorstwem a odbiorcą usług.

2. Podpisanie umowy z odbiorcą usług następuje po uprzednim złożeniu przez niego pisemnego wniosku. Wzór wniosku ustala Przedsiębiorstwo.

3. Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

4. Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana jest z właścicielem budynku lub zarządcą.

5. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego, Przedsiębiorstwo zawiera umowy z korzystającymi z lokali osobami, jeżeli równocześnie są spełnione wszystkie warunki określone w art.6 ust.6 i 6a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

§ 9. 1. Umowa zawierana jest na czas określony lub nieokreślony.

2. Strony mają prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

3. Umowa wygasa na skutek:

a) upływu czasu , na który została zawarta,

b) śmierci odbiorcy usług.

4. Z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia umowy Przedsiębiorstwo może zaniechać dostarczania wody lub odbioru ścieków i zastosować środki techniczne uniemożliwiające pobór wody lub odprowadzanie ścieków.

§ 10. Umowa, o której mowa w § 8 niniejszego regulaminu powinna zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:

1) ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia,

2) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń,

3) praw i obowiązków stron umowy,

4) procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

5) ustaleń zawartych w zezwoleniu, o których mowa w art. 18 ustawy,

6) okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia

7) warunków usuwania awarii przyłączy wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych będących w posiadaniu odbiorcy usług.

§ 11. 1. Umowę w imieniu Przedsiębiorstwa zawierają osoby upoważnione do jego reprezentowania lub osoby upoważnione do zawarcia umowy na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

2. Odbiorca usług może zawrzeć umowę osobiście bądź przez umocowanego przedstawiciela.

3. W imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, umowę mogą zawrzeć osoby upoważnione do ich reprezentowania według właściwych rejestrów lub ewidencji oraz pełnomocnicy tych osób.

Rozdział 4.
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach.

§ 12. Rozliczenie należności odbywa się na podstawie określonych w taryfach ceni stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

§ 13. 1. Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego braku – w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.

2. W przypadku zawarcia umów z użytkownikami lokali w budynkach wielolokalowych ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie zainstalowanych tam wodomierzy z uwzględnieniem różnicy wynikającej pomiędzy odczytem na wodomierzu głównym, a sumą odczytów z wodomierzy w lokalach.

§ 14. W przypadku awarii wodomierza stosuje się przeciętne normy zużycia, względnie średnie zużycie z ostatnich 6 miesięcy przed awarią.

§ 15. 1. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.

2. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości dostarczonej wody przez Przedsiębiorstwo z uwzględnieniem poboru wody z innych źródeł.

§ 16. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłączenie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt dostarczającego ścieki.

§ 17. Rozliczenie ilości wody dostarczanej wspólną instalacją do celów bytowych
i ppoż. w instytucjach i zakładach ustala się na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy.

§ 18. 1. 1 Strony określają w umowie okres obrachunkowy oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty jak również sposób uiszczania opłat.

2. Wniesienie przez odbiorcę reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności.

§ 19. Rozliczanie należności odbywa się na podstawie uchwały Rady Gminy w Tarnowcu w sprawie zatwierdzenia taryf dla Przedsiębiorstwa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Rozdział 5.
Warunki przyłączenia do sieci, techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych , sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wykonanego przyłącza.

§ 20. 1. Realizację budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych łączących sieć wewnętrzną z siecią główną oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

2. Koszt nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego ponosi Przedsiębiorstwo, natomiast urządzenia pomiarowego, wodomierza dodatkowego lub własnego – odbiorca usług.

§ 21. 1. Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej składa osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być podłączona.

2. W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo może wyrazić zgodę na przyłączenie osobie, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

3. Wzór wniosku ustala Przedsiębiorstwo.

§ 22. Do wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej Odbiorca ubiegający się o przyłączenie załącza:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym opis jej statusu prawnego.

2) aktualną mapę sytuacyjną w skali 1:500, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 23. 1. Przedsiębiorstwo po otrzymaniu wniosku wydaje warunki techniczne przyłączenia nieruchomości i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

2. Warunki przyłączenia są ważne 12 miesięcy od dnia ich wydania.

3. Warunki przyłączenia określają:

a) miejsce i sposób przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej z instalacjami Odbiorcy,

b) maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór wody,

c) miejsce zainstalowania wodomierza głównego oraz miejsce zainstalowania urządzenia pomiarowego liczącego ilość odprowadzanych ścieków

d) termin ważności warunków przyłączenia

4. Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej uwzględniającej wydane warunki przyłączenia, a w przypadku zawarcia umowy przyłączeniowej z Przedsiębiorstwem, spełnienie warunków w niej określonych.

§ 24. 1. Odbiór przyłącza dokonywany jest na podstawie końcowego protokołu odbioru według zasad określonych w warunkach przyłączenia względnie umowie o przyłączenie.

2. Protokół końcowy wraz z załączoną mapą inwentaryzacyjną stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i jego podpisanie przez strony upoważnia Odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku
o zawarcie Umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

§ 25. Realizację budowy przyłącza zgodnie z uzgodnionym projektem zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

§ 26. 1. Osoby, które wybudowały z własnych środków przyłącza wodociągowe i przyłącza kanalizacyjne, mogą je przekazać Przedsiębiorstwu na warunkach uzgodnionych w umowie.

2. Przekazywane przyłącza, o których mowa w ust.1, powinny odpowiadać warunkom technicznym określonym w odrębnych przepisach.

Rozdział 6.
Postępowanie w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody oraz wprowadzonych do sieci kanalizacyjnej ścieków.

§ 27. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielenia odbiorcom informacji dotyczących przerw i ograniczeń w dostarczaniu wody i odprowadzaniu ścieków.

§ 28. 1. O planowanych przerwach w dostawie wody lub odprowadzaniu ścieków należy skutecznie powiadomić odbiorców najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem w sposób zwyczajowo przyjęty.

2. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin, Przedsiębiorstwo udostępnia zastępcze punkty poboru wody i informuje równocześnie odbiorców o ich lokalizacji i możliwości korzystania.

§ 29. 1. Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli:

1) przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa,

2) odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po otrzymaniu upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty,

3) jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa,

4) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych,

5) stwierdzono działania wpływające na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza lub urządzenia pomiarowego.

2. Przedsiębiorstwo, które odcięło dostawę wody z przyczyn, o których mowa w ust.1 pkt.2, jest obowiązane do równoczesnego udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia ludzi i poinformowania odbiorców usługo jego lokalizacji i możliwości korzystania.

3. Przedsiębiorstwo, o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz miejscu i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody zawiadamia powiatowego inspektora sanitarnego, wójta oraz odbiorcę usług co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

4. Zamknięcie przyłącza wodociągowego bądź kanalizacyjnego stanowi podstawę dla Przedsiębiorstwa do rozwiązania bez wypowiedzenia odpowiednio umowy o zaopatrzenie w wodę bądź odprowadzanie ścieków.

§ 30. 1. Dopuszcza się wstrzymanie zaopatrzenia w wodę lub odprowadzanie ścieków bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców usług, w następujących przypadkach:

1) zaistnienie awarii i konieczność jej usunięcia,

2) wystąpienie bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia lub środowiska związane z funkcjonowaniem sieci,

3) działanie siły wyższej, które uniemożliwiło dalsze świadczenie usług,

4) zagrożenie prawidłowego funkcjonowania elementów systemu kanalizacyjnego na skutek zrzutu ścieków przekraczających dopuszczalne warunki.

2. Zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego na podstawie ust.1 pkt.4, stanowi podstawę dla Przedsiębiorstwa do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.

3. O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodę i odprowadzaniu ścieków , o którym mowa w ust.1, Przedsiębiorstwo niezwłocznie informuje odbiorców usług , w sposób zwyczajowo przyjęty.

4. W przypadku działania siły wyższej wstrzymanie lub ograniczanie dopływu wody i odprowadzania ścieków może nastąpić tylko w drodze decyzji właściwego organu.

§ 31. Wznowienie przez Przedsiębiorstwo świadczenia usług poprzez otwarcie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego , następuje po usunięciu przez odbiorcę usług nieprawidłowości, które spowodowały zamknięcie przyłącza, uiszczenie należnych opłat i w przypadku jej wcześniejszego rozwiązania – zawarciu nowej umowy z Przedsiębiorstwem.

§ 32. W przypadku zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego opisanego w § 29 ust.1 pkt.3 i § 30 ust.1 pkt.4 Przedsiębiorstwo może:

1) nakazać zastosowanie niezbędnych urządzeń podczyszczających,

2) określić odrębne warunki odbioru ścieków.

Rozdział 7.
Sposoby załatwienia reklamacji.

§ 33. 1. Odbiorcy usług mogą składać reklamacje w szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług oraz wysokości naliczonej opłaty.

2. Wszystkie reklamacje dotyczące usług można zgłaszać osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa, pisemnie na jego adres lub wskazany przez Przedsiębiorstwo adres e –mailowy, bądź telefonicznie.

3. Odbiorca usług, który składa reklamacje winien wskazać lub dołączyć dokumenty i inne dowody uzasadniające reklamacje.

4. Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamacje pisemną w ciągu 14 dni od daty jej wniesienia, za którą przyjmuje się datę wpływu do siedziby Przedsiębiorstwa.

5. Jeżeli załatwienie reklamacji wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej, termin udzielenia odpowiedzi może ulec przedłużeniu do 1 miesiąca.

6. Zgłoszenie reklamacji wysokości naliczonej opłaty nie wstrzymuje obowiązku terminowego uregulowania należności.

Rozdział 8.
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.

§ 34. Uprawnionym do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci wodociągowej będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa jest straż pożarna.

§ 35. 1. Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa dokonywany jest w miejscach uzgodnionych z Przedsiębiorstwem.

2. Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa zobowiązani są do powiadamiania Przedsiębiorstwa o fakcie i miejscu poboru oraz ilości pobranej wody, nie później niż po upływie 12 godzin od chwili powstania zdarzenia.

§ 36. 1. Za wodę pobraną do celów pożarowych Przedsiębiorstwo obciąża Gminę na podstawie cen i stawek określonych w taryfie.

2. Rozliczenie za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe dokonywane sąw półrocznym okresie.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe.

§ 37. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowiec.

§ 38. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc:

1. Uchwała Nr XXXII/215/2013 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie: Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

2. Uchwała Nr XXXVIII/227/06 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 12.06.2006r. w sprawie: Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

§ 39. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Śmietana

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Horyzonty®-Szkolenia dla Biznesu

Szkolenia dla Biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »