| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/101/15 Rady Miasta Krosna

z dnia 27 lutego 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie Miasta Krosna w ramach pomocy de minimis

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zm. poz.645, poz.1318; z 2014 r. poz.379, poz.1072) oraz art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz.849)

uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVI/1306/14 Rady Miasta Krosna z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie Miasta Krosna w ramach pomocy de minimis (Dz.Urz.Woj.Podk. poz.1611) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

absolwent - mieszkaniec Miasta Krosna, który ukończył szkołę nie wcześniej niż

60 miesięcy przed datą złożenia wniosku o udzielenie pomocy de minimis o którym

mowa w § 4 pkt 1 lub § 5 ust.4 pkt 1 i nie ukończył 30 roku życia przed dniem złożenia tego wniosku,";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki, budowle lub ich części stanowiące nowe inwestycje, będące w posiadaniu podatnika przedsiębiorcy i zajęte przez niego na prowadzenie działalności gospodarczej, pod warunkiem utworzenia co najmniej:

1) 2 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją - w przypadku przedsiębiorców, którzy w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia użytkowania nowej inwestycji zatrudniali średnio nie więcej niż 20 pracowników,

2) 5 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją - w przypadku pozostałych przedsiębiorców,

3) jednego nowego miejsca pracy związanego z nową inwestycją - dla absolwenta.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust.1 pkt 1 lub 2 przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utworzono nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości od nowo wybudowanych budynków, budowli lub ich części, od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym rozpoczęto użytkowanie budynków, budowli lub ich części, w związku z uruchomieniem działalności gospodarczej i utworzeniem nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, dla:

1) prowadzących działalność gospodarczą w przedmiocie określonym w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) w podklasach:

30.30.Z -Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn,

33.16.Z - Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych,

52.23.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy,

85.53.Z - Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu-w zakresie szkół pilotażu,

na okres:

a) 1 roku - jeśli w wyniku nowych inwestycji utworzono co najmniej minimalną ilość nowych miejsc pracy określoną w ust.1 pkt 1 lub 2 ,

b) 2 lat - jeśli w wyniku nowych inwestycji utworzono co najmniej 10 nowych miejsc pracy,

c) 3 lat - jeśli w wyniku nowych inwestycji utworzono co najmniej 20 nowych miejsc pracy,

d) 4 lat - jeśli w wyniku nowych inwestycji utworzono co najmniej 35 nowych miejsc pracy,

e) 5 lat - jeśli w wyniku nowych inwestycji utworzono co najmniej 50 nowych miejsc pracy,

f) 6 lat - jeśli w wyniku nowych inwestycji utworzono co najmniej 100 nowych miejsc pracy,

2) prowadzących działalność gospodarczą w przedmiocie innym niż określonym w pkt 1, na okres:

a) 1 roku - jeśli w wyniku nowych inwestycji utworzono co najmniej minimalną ilość nowych miejsc pracy określoną w ust.1 pkt 1 lub 2 ,

b) 2 lat - jeśli w wyniku nowych inwestycji utworzono co najmniej 15 nowych miejsc pracy,

c) 3 lat - jeśli w wyniku nowych inwestycji utworzono co najmniej 25 nowych miejsc pracy,

d) 4 lat - jeśli w wyniku nowych inwestycji utworzono co najmniej 50 nowych miejsc pracy,

e) 5 lat - jeśli w wyniku nowych inwestycji utworzono co najmniej 100 nowych miejsc pracy.

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust.1 pkt 3 przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utworzono nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości od nowo wybudowanych budynków, budowli lub ich części, od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym rozpoczęto użytkowanie budynków, budowli lub ich części, w związku z uruchomieniem działalności gospodarczej i utworzeniem nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, dla:

1) prowadzących działalność gospodarczą w przedmiocie określonym w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) w podklasach:

30.30.Z -Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn,

33.16.Z - Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych,

52.23.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy,

85.53.Z - Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu - w zakresie szkół pilotażu,

na okres:

a) 1 roku - jeśli w wyniku nowych inwestycji utworzono co najmniej 1 nowe miejsce pracy dla absolwenta,

b) 2 lat - jeśli w wyniku nowych inwestycji utworzono co najmniej 5 nowych miejsc pracy dla absolwentów,

c) 3 lat - jeśli w wyniku nowych inwestycji utworzono co najmniej 10 nowych miejsc pracy dla absolwentów,

d) 4 lat - jeśli w wyniku nowych inwestycji utworzono co najmniej 20 nowych miejsc pracy dla absolwentów,

e) 5 lat - jeśli w wyniku nowych inwestycji utworzono co najmniej 30 nowych miejsc pracy dla absolwentów ,

f) 6 lat - jeśli w wyniku nowych inwestycji utworzono co najmniej 50 nowych miejsc pracy dla absolwentów,

2) prowadzących działalność gospodarczą w przedmiocie innym niż określonym w pkt 1, na okres:

a) 1 roku - jeśli w wyniku nowych inwestycji utworzono co najmniej 1 nowe miejsce pracy dla absolwenta,

b) 2 lat - jeśli w wyniku nowych inwestycji utworzono co najmniej 7 nowych miejsc pracy dla absolwentów,

c) 3 lat - jeśli w wyniku nowych inwestycji utworzono co najmniej 12 nowych miejsc pracy dla absolwentów ,

d) 4 lat - jeśli w wyniku nowych inwestycji utworzono co najmniej 25 nowych miejsc pracy dla absolwentów,

e) 5 lat - jeśli w wyniku nowych inwestycji utworzono co najmniej 50 nowych miejsc pracy dla absolwentów.

4. Zwolnienie od podatku przysługuje, jeżeli zwiększony poziom zatrudnienia zostanie utrzymany przez cały okres zwolnienia.";

3) dodaje się § 3a:

W przypadku spełnienia warunków do korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 1 lub 2 i pkt 3, podatnik może skorzystać tylko z jednego zwolnienia, które jest dla niego korzystniejsze.";

4) w § 5 ust.1 otrzymuje brzmienie:

Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części o powierzchni użytkowej do 500 m2, grunty, budowle lub ich części - będące w posiadaniu podatnika przedsiębiorcy i zajęte przez niego na prowadzenie działalności gospodarczej w przypadku, gdy zachodzi jeden z następujących warunków:

1) podatnikiem podatku od nieruchomości jest absolwent będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub będący wspólnikiem spółki cywilnej,

2) podatnikiem podatku od nieruchomości jest osobowa spółka prawa handlowego, której wspólnikiem jest absolwent,

3) podatnikiem podatku od nieruchomości jest spółka kapitałowa, w której absolwent posiada co najmniej 50% udziałów lub akcji.";

5) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

6) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miasta Krosna


Zbigniew Kubit


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/101/15
Rady Miasta Krosna
z dnia 27 lutego 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/101/15
Rady Miasta Krosna
z dnia 27 lutego 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/101/15
Rady Miasta Krosna
z dnia 27 lutego 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/101/15
Rady Miasta Krosna
z dnia 27 lutego 2015 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Wolny

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »