| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/119/2016 Rady Miejskiej w Ulanowie

z dnia 22 czerwca 2016r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 6r ust. 2a, 3, 3a, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2016r. poz. 250) Rada Miejska w Ulanowieuchwala, co następuje :

§ 1. 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Ulanów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Ustala się iż, za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę będą odbierane u ,,źródła" wszystkie odpady komunalne zmieszane i wszystkie odpady segregowane, za wyjątkiem przeterminowanych leków, chemikaliów oraz zużytych baterii i akumulatorów.

3. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryje koszty wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w worki do zbierania odpadów komunalnych.

§ 2. 1. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych u ,,źródła" od właścicieli nieruchomości w następujący sposób:

1) odpady komunalne zmieszane - w miesiącach letnich ( maj, czerwiec, lipiec, sierpień ) dwa razy w miesiącu, w pozostałych miesiącach roku jeden raz w miesiącu,

2) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny:

a) papier, makulatura, tektura, metale, tworzywa sztuczne , szkło, opakowania wielomateriałowe - jeden raz w miesiącu,

b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - jeden raz w roku,

c) odpady wielkogabarytowe - jeden raz w roku,

d) odpady budowlane i rozbiórkowe - jeden raz w roku,

e) zużyte opony - jeden raz w roku,

f) odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone - jeden raz w roku,

g) popiół - w miesiącach zimowych jeden raz w miesiącu.

2. Właściciel nieruchomości może oddać wyłącznie te odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstały w gospodarstwie domowym w wyniku przeprowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty, w ilości 0,12 m? na rok.

§ 3. 1. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), zlokalizowany jest w Ulanowie pod adresem ul. Lipnik 1, 37-410 Ulanów.

2. Do punktu zbiórki, o którym mowa w ust. 1 można przekazywać papier, makulaturę, tekturę, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyte baterie i akumulatory, odpady biodegradowalne, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz popiół. Odpady budowlane i rozbiórkowe można przekazywać do punktu selektywnej zbiórki w ilości nieprzekraczającej 0,01 m? na miesiąc.

3. Zbiórka przeterminowanych leków oraz chemikaliów, pozbawionych ulotek i opakowań które należy zagospodarować jako makulaturę, odbywa się w PSZOK Ulanów - chemikalia, w aptekach na terenie miasta Ulanów - przeterminowane leki.

§ 4. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, należy zgłaszać do Urzędu Gminy i Miasta w Ulanowie, ul. Rynek 5, 37-410 Ulanów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXV/179/2013 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/147/2012 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz Uchwała Nr XXII/147/2012 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 28 grudnia 2012r. sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie


Edward Małek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »