| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/128/2016 Rady Gminy Besko

z dnia 12 lipca 2016r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250), po zaciągnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Rada Gminy Besko uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Besko i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności:

1) rodzaje i ilości odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości;

2) częstotliwości ich odbierania;

3) sposobu świadczenia usług przez Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;

4) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

§ 2. W zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wnoszoną do Gminy Besko odbierane są bezpośrednio z terenu nieruchomości odpady określone w § 3 ust. 1 oraz przyjmowane do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odpady określone w Załączniku nr 1 do uchwały.

§ 3. 1. Z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych odbierane są:

1) zmieszane odpady komunalne;

2) zebrane selektywnie zmieszane odpady opakowaniowe (papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe);

3) zebrane selektywnie opakowania szklane (butelki i słoiki).

2. Rodzaje pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz sposób prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów zostały określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Besko.

3. Odpady, o których mowa w ust. 1, pkt 2 i 3 zebrane na terenie nieruchomości niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, będą traktowane jako odpady zmieszane.

4. Pojemniki muszą być oznakowane etykietą z kodem kreskowym jednoznacznie identyfikującym płatnika nadanym przez Urząd Gminy w Besku podczas składania deklaracji.

5. Odpady zgromadzone w pojemnikach niespełniających wymogów Regulaminu, nie będą odbierane.

6. Odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1 odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Gminę Besko z podmiotem odbierającym odpady.

7. W danym dniu nie będą odbierane wystawione inne rodzaje odpadów niż określone w harmonogramie odbioru.

8. Wójt Gminy Besko podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy harmonogram odbioru odpadów komunalnych.

9. W dniu odbioru odpadów komunalnych należy zapewnić łatwy dostęp do pojemników pracownikom przedsiębiorcy odbierającego odpady, poprzez wystawienie ich przed posesję bez konieczności wejścia na teren nieruchomości.

§ 4. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych:

1) zmieszane odpady komunalne - dwa razy w miesiącu,

2) selektywnie zebrane odpady opakowaniowe - raz w miesiącu,

3) pojemniki znajdujące się w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych są opróżniane w zależności od tempa zapełniania tych pojemników. Przedsiębiorca zobowiązany będzie odbierać odpady w takiej częstotliwości, aby nie spowodowało to przepełnienia pojemników, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał,

4) pojemniki na zużyte baterie, przeterminowane leki są opróżniane z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu pojemników,

5) Odpady określone w Załączniku nr 1 do uchwały przyjmowane są w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w sposób ciągły.

§ 5. 1. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ustawia się oznakowane pojemniki na poszczególne rodzaje odpadów komunalnych.

2. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych stanowi Załącznik nr 2 do uchwały.

3. Transport odpadów do wskazanego przez Gminę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

4. Wójt Gminy Besko podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy, lokalizację Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z wykazem odbieranych w nich rodzajów odpadów oraz godziny ich otwarcia.

§ 6. Określa się następujący tryb i sposób zgłaszania przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

1) Niewłaściwe świadczenie usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Besku:

a) osobiście w Urzędzie Gminy Besko, ul. Podkarpacka 5,

b) w formie pisemnej z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie na adres: Urząd Gminy w Besku, ul. Podkarpacka 5, 38-524 Besko,

c) telefonicznie - pod nr tel. 13 46 73 061,

d) elektronicznie na adres: mailto:ug@besko.pl,

2) Zgłoszenie należy wnieść niezwłocznie po dniu zaistnienia zdarzenia polegającego na niewłaściwym świadczeniu usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni od zaistnienia tego zdarzenia;

3) Zgłoszenie powinno zawierać opis i datę niewłaściwego zachowania (działania lub zaniechania) przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;

4) W miarę możliwości do zgłoszenia należy dołączyć dowody (np. zdjęcia, oświadczenia innych świadków zdarzenia) potwierdzające niewłaściwe świadczenie usług.

§ 7. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych przekazywane będą uprawnionym podmiotom w celu ich zagospodarowania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Besko.

§ 9. Traci moc uchwała nr XXVIII/197/2013 Rady Gminy Besko z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Maciej Mermer


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/128/2016
Rady Gminy Besko
z dnia 12 lipca 2016 r.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Charakterystyka

13 02 08*

Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

Oleje hydrauliczne, przekładniowe smarowe mineralne i syntetyczne

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

- opakowania z papieru i tektury o rozmiarach przekraczających objętość pojemników na odpady segregowane

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

- opakowania z tworzyw sztucznych o rozmiarach przekraczających objętość pojemników na odpady segregowane
- czyste plastikowe wiaderka, wanienki, miski, pudełka, koszyki
- meble ogrodowe,
- skrzynki po napojach, owocach,
- plastikowe doniczki, podstawki
- czyste plastikowe bańki, kanistry

15 01 04

Opakowania z metali

- opakowania z metali o rozmiarach przekraczających objętość pojemników na odpady segregowane

15 01 10*

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo
toksyczne i toksyczne)

Opakowania po farbach, klejach, środkach ochrony roślin, piankach montażowych, olejach, smarach

16 01 03

Zużyte opony

Opony z samochodów osobowych motocykli i rowerów

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

Odpady mineralne nie zanieczyszczone

17 01 02

Gruz ceglany

Odpady mineralne nie zanieczyszczone

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

Odpady mineralne nie zanieczyszczone

17 02 02

Szkło

Szyby stolarki okiennej i drzwiowej

17 03 80

Odpadowa papa

Papa z pokryć dachowych

17 06 04

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

- czysty styropian
- wełna mineralna

17 08 02

Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

Płyty kartonowo gipsowe

18 01 09

Leki inne niż wymienione
w 18 01 08

przeterminowane leki oraz opakowania po lekach

20 01 10

odzież

ubrania

20 01 11

tekstylia

tkaniny i wyroby włókiennicze

20 01 21*

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

Świetlówki, lampy sodowe, żarówki energooszczędne, termometry rtęciowe

20 01 23*

Urządzenia zawierające freony

Chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory zawierające freon

20 01 33*

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

Baterie i akumulatory stosowane w urządzeniach domowych, zabawkach

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

monitory, telewizory, laptopy,
notebooki, kalkulatory, kieszonkowe
konsole do gier, urządzenia elektryczne
z wyświetlaczem LCD lub plazmowym

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

pralki, piekarniki, suszarki do ubrań,
zmywarki, mikrofalówki, sprzęt audio,
kamery, aparaty fotograficzne, telefony
komórkowe, telefony stacjonarne,
maszyny do szycia, opiekacze, tostery,
komputery, drukarki, maszyny do
pisania, wentylatory elektryczne,
grzejniki elektryczne, termostaty,
chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory
nie zawierające freonu, odkurzacze,
żelazka, inne urządzenia kuchenne, inne
urządzenia elektryczne niezawierające
substancji niebezpiecznych

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji z ogrodów i parków

- skoszona trawa, chwasty
- drobne gałęzie drzew i krzewów
- opadłe liście, zwiędłe kwiaty
- kora drzew

20 02 02

Gleba i ziemia, w tym kamienie

Nie zanieczyszczona gleba i ziemia

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

- meble, meble tapicerowane
- okna, drzwi
- wanny, brodziki z tworzyw sztucznych
- wykładziny, dywany
- rynny, rury kanalizacyjne, podbitki, boazerie, siding oraz inne odpady z tworzyw sztucznych z PCV
- odpady z tworzyw sztucznych zawierające elementy gumowe, metalowe, ceramiczne, szklane
- grzejniki
-wanny żeliwne, kabiny prysznicowe, umywalki, muszle klozetowe, spłuczki
- felgi


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/128/2016
Rady Gminy Besko
z dnia 12 lipca 2016 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW K OMUNALNYCH

zlokalizowanego przy ul. Starowiejska 99 w Besku

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje odpady komunalne oraz inne odpady z gospodarstw domowych z przeznaczeniem do unieszkodliwiania lub odzysku:

§ 1. Zasady ogólne:

1. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.

2. Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem przyjmowanych aktualnie odpadów, ich czystości, składu, zabezpieczenia, itp.

3. Dostarczone przez mieszkańca, właściciela nieruchomości lub upoważnioną przez właściciela nieruchomości jednostkę odpady PSZOK przyjmuje nieodpłatnie.

4. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do przestrzegania regulaminu i poleceń pracownika punktu.

§ 2. Ustalenia szczegółowe:

1. PSZOK przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 i w soboty od 7.00 do 10.00.

2. PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców gminy Besko.

3. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane.

4. Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.

5. Odpady niebezpieczne płynne powinny znajdować się w oryginalnych opakowaniach producenta. Opakowania powinny posiadać etykiety i nie powinny być uszkodzone.

6. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady wymienione w Załączniku nr 1 do uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

7. Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

a) odpady zawierające azbest,

b) szyby samochodowe,

c) szkło zbrojone i hartowane,

d) zmieszane odpady komunalne,

e) części samochodowe,

f) odpady budowlane zmieszane z innymi odpadami,

g) padłe zwierzęta.

8. Do PSZOK nie przyjmuje się odpadów z działalności gospodarczej, w stosunku do których obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.

9. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów w przypadku:

a) stwierdzenia przez pracownika PSZOK iż odpady dostarczane nie znajdują się na wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych,

b) stwierdzenia zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczonych odpadach,

c) stwierdzenia braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych.

10. Dostarczający odpady do PSZOK ma obowiązek rozładunku odpadów i umieszczenia ich w miejscu i w sposób wskazany przez znaki informacyjne lub pracowników obsługi PSZOK.

11. Odpady elektryczne i elektroniczne przyjmowane są na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1155 z późn. zm.).

12. Przyjmujący odpady pracownik PSZOK wystawi dostarczającemu potwierdzenie przyjęcia odpadu na ustalonym druku oraz potwierdzi odbiór odpadu na przygotowanej przez dostarczającego zgodnie z obowiązującym wzorem, karcie przekazania odpadu.

§ 3. Postanowienia końcowe:

1. Wszelkich informacji o pracy Punktu udziela pracownik PSZOK na miejscu oraz pracownicy Urzędu Gminy w Besku.

2. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest dostępny na stronie internetowej gminy www.besko.pl

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »