reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/176/2016 Rady Gminy Zarszyn

z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłaty za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach, których organem prowadzącym jest Gmina Zarszyn

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i art. 6 ust. 1 pkt 2 w związku
z art. 5c pkt 1, art. 14 ust. 5 i 5 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) Rada Gminy Zarszyn uchwala, co następuje:

§ 1. Przedszkola publiczne oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zarszyn zwane dalej "przedszkolami" w zakresie realizacji programu wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową -zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, na zasadach określonych w statucie przedszkola.

§ 2. 1. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar,
o którym mowa w § 1 ustala się opłatę w wysokości 1,00 zł za każdą godzinę zajęć, zwaną dalej "opłatą".

2. Zasady korzystania z usług przedszkola, w tym termin i zasady wnoszenia opłaty,
o której mowa w ust. 1 oraz zadeklarowaną liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka.

3. Opłata wskazana w ust. 1 podlega waloryzacji wskaźnikiem, o którym mowa w art. 14 ust. 5b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w wysokościach i w terminach wynikających z tego przepisu.

§ 3. 1. Wysokość miesięcznej opłaty ustalana jest jako iloczyn stawki godzinowej, o której mowa w § 2 ust. 1 i deklarowanej przez rodziców liczby godzin pobytu dziecka
w przedszkolu ponad czas określony w § 1 oraz dni pobytu dziecka w przedszkolu.

2. W przypadku korzystania ze świadczeń przedszkola przez dwoje lub więcej dzieci z tej samej rodziny, opłatę obniża się o 25 % za drugie dziecko i o 50 % za trzecie i każde następne dziecko.

3. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata podlega zwrotowi
w wysokości równej iloczynowi stawki za godzinę i liczby godzin nieobecności dziecka
w przedszkolu.

4. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy przedszkola lub szkoły podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca z góry.

5. Opłata nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zarszyn.

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego
i wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy Zarszyn


mgr Janusz Konieczny

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Książek

Ekonomistka, posiada wieloletnie doświadczenie w działach personalnych, obecnie samodzielny specjalista ds. kadr i płac.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama