| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 447/2010 Rady Miejskiej w Nowym Stawie

z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Nowy Staw"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz.U. Nr 142 , poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Rada Miejska w Nowym Stawie u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Uchwala się "Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Nowy Staw", stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Stawu.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 217/2005 r. z dnia 30 marca 2005 r. Rady Miejskiej w Nowym Stawie w sprawie zatwierdzenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowy Staw.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego .

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Waldemar Kalinowski


Uzasadnienie

do Uchwały Nr 447/2010 Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 30 czerwca 2010

w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Nowy Staw".

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie miasta i gminy Nowy Staw był przyjęty przez Radę Miejską w Nowym Stawie w 2005 roku. Od tego czasu nastąpiły zmiany w aktach prawnych w oparciu, o które opracowano regulamin. Ponadto część zapisów w obowiązującym regulaminie dotyczy wyłącznie roku 2005, w którym ze względu na pierwszy rok przyznawania stypendiów, obowiązywały regulacje przejściowe. Celem uzyskania przejrzystości regulaminu i zgodności jego treści z obowiązującymi aktami prawnymi postanowiono opracować nowy regulamin.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kalinowski


Załącznik do Uchwały Nr 447/2010
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 30 czerwca 2010 r.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy

§ 1. 1. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

2. Pomoc materialna przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

3. Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługuje również:

1) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązki nauki,

2) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do kończenia 24 roku życia.

§ 2. 1. Pomoc materialna ma charakter socjalny.

2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być udzielona jako:

1) stypendium szkolne,

2) zasiłek szkolny.

§ 3. 1. Stypendium szkolne może być przyznane każdemu zamieszkałemu na terenie miasta i gminy Nowy Staw uczniowi, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

2. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności tej kwoty.

§ 4. 1. Formami stypendium szkolnego są:

1) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.

2) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników i innych pomocy naukowych

3) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.

4) świadczenia pieniężne jeżeli burmistrz uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt 1 i w pkt 2, a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych także w formie, o której mowa w pkt 3, nie jest możliwe natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów, o których mowa w pkt 3, udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt 1-3, nie jest celowe.

2. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

3. Zwrot wydatków poniesionych na cele edukacyjne dokonywany będzie w Urzędzie Miejskim w Nowym Stawie na podstawie oświadczenia wnioskodawcy o wydatkowaniu przyznanej kwoty na cele edukacyjne.

§ 5. 1. Uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego może być przyznany zasiłek szkolny .

2. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego.

3. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

4. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

5. Zasiłek szkolny przyznawany jest na :

1) wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia,

2) wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2.

6. Zasiłek szkolny może być również przyznawany z urzędu.

§ 6. Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje Burmistrz Nowego Stawu w drodze decyzji administracyjnej w ramach przyznanej dotacji celowej.

§ 7. 1. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawane są na:

1) wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia,

2) wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2.

2. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być również przyznane z urzędu.

§ 8. 1. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym zawiera w szczególności:

1) imię i nazwisko ucznia i jego rodziców,

2) miejsce zamieszkania ucznia,

3) dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej ,

4) rodzaj świadczenia, o jakie ubiega się wnioskodawca

5) pożądaną formę świadczenia pomocy materialnej inną niż pieniężna.

2. Do wniosku o udzielanie pomocy materialnej załącza się zaświadczenie o wysokości dochodów, a w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

3. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Urzędzie Miejskim w Nowym Stawie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

4. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3 .

§ 9. 1. Do opiniowania wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym Burmistrz Nowego Stawu powołuje komisję stypendialną.

2. Skład komisji stypendialnej, zadania i tryb pracy zostanie określone odrębnym Zarządzeniem Burmistrza Nowego Stawu.

§ 10. 1. Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń otrzymujący stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie powiadomić Burmistrza Nowego Stawu o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników kolegium służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt 2, w przypadku, gdy dyrektor poweźmie informację o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

3. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

4. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

5. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze decyzji administracyjnej.

6. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza, jeżeli zwrot wydatków na udzielone stypendium szkolne w całości lub w części stanowiłyby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłyby skutki udzielanej pomocy, Burmistrz Nowego Stawu może odstąpić od żądania takiego zwrotu.

§ 11. 1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 , poz. 593 z 2004 r. ze zm.)

2. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie ustala się na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy, o której mowa w ust. 1, z tym, że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty.

3. Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228 poz. 2255 z 2003 r. ze zm.) i nie może przekraczać miesięcznie 200 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

4. Burmistrz Nowego Stawu ustala wysokość pomocy materialnej w granicach określonych w ust. 3 w każdej sprawie indywidualnie, kierując się: ustaloną sytuacją materialną zgodnie z ust. 2, innymi okolicznościami, o których mowa w § 3 i opinią komisji stypendialnej w sprawie propozycji wysokości stypendium lub zasiłku szkolnego.

§ 12. 1. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.

2. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo, z tym, że wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kalicińska

Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »