| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 87/2010 Starosty Powiatu Malborskiego

z dnia 6 września 2010r.

w sprawie powierzenia spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa

pomiędzy: Starostą Powiatu Malborskiego - Panem Mirosławem Czaplą a Nadleśniczym Nadleśnictwa Kwidzyn - Panem Wiesławem Koseckim

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679 z późniejszymi zmianami) zwana dalej "ustawą"

Starosta Malborski - Pan Mirosław Czapla zwany dalej "Starostą" powierza a Nadleśniczy Nadleśnictwa Kwidzyn Pan Wiesław Kosecki zwany dalej "Nadleśniczym" przyjmuje prowadzenie w jego imieniu spraw z zakresu nadzoru nad gospodarka leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych w obrębie działań stron, w zakresie wskazanym Porozumieniem.

§ 1. 1. Starosta powierza Nadleśniczemu prowadzenie nadzoru nad gospodarka leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu malborskiego, położonych w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Kwidzyn.

2. Zestawienie powierzchni lasów objętych nadzorem według danych z ewidencji gruntów z wyszczególnieniem obrębów ewidencyjnych, numerów działek, powierzchni lasów oraz właścicieli, zawiera załącznik nr 1 do Porozumienia.

3. Zmiany powierzchni objętej nadzorem będą dokonywane rokrocznie aneksem do Porozumienia z wyszczególnieniem nowych i modyfikowanych działek wraz z dostarczeniem ich podkładów mapowych i wyciągami z ewidencji w terminie do 28 lutego każdego roku.

§ 2. 1. W ramach prowadzonego nadzoru Nadleśniczy zobowiązuje się do prowadzenia i wykonywania, na zasadach określonych w ustawie, w imieniu Starosty następujących spraw i czynności:

1)Lustracji drzewostanów (minimum raz na 5 lat) w celu oceny realizacji przez właścicieli lasów obowiązków i zadań określonych w art. 9 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy.

2)Przygotowanie materiałów niezbędnych do wydania przez Starostę decyzji określającej zadania zapewniające powszechną ochronę lasów, w przypadku nie wykonania przez właściciela lasów obowiązków określonych w art. 9 ust. 1 ustawy o lasach (art. 9 ust. 2).

3)Wydawanie opinii na wniosek Starosty w sprawie zmian lasu na użytek rolny (art. 13 ust. 3 pkt 2).

4)Cechowanie drewna pozyskanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz wystawienie właścicielowi lasu dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna (art. 14 a ust. 3).

5)Przygotowanie materiałów niezbędnych do wydania przez Starostę decyzji, na podstawie inwentaryzacji stanu lasu, określającej zadania z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych o powierzchni 10 ha, nie stanowiących własności Skarbu Państwa (art. 19 ust. 3).

6)Nadzorowanie wykonania uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa (art. 22. ust. 5).

7)Przygotowanie materiałów niezbędnych do wydania przez Starostę decyzji w sprawie pozyskania drewna w przypadkach losowych, niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu (art. 23 ust. 4).

8)Przygotowanie materiałów niezbędnych do wydania przez Starostę decyzji w sprawie nakazywania właścicielom lasów, wykonania obowiązków określonych w art. 13 ustawy o lasach, albo zadań zawartych w uproszczonym planie urządzenia lasu lub decyzji, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy, w przypadku, gdy właściciele lasów tych obowiązków i zadań nie wykonują (art. 24).

9)Przygotowanie materiałów niezbędnych do wydania przez Starostę decyzji określającej zadania zapewniające powszechną ochronę lasów (art. 9 ust. 2), w zakresie usuwania (wyrębu) drzew posuszowych, wywróconych, złamanych, zasiedlonych przez szkodniki owadzie oraz ochrony przeciwpożarowej w lasach, dla których nie ma opracowanych planów urządzenia lasu i nadzorowanie ich wykonania.

§ 3. 1. Niniejsze porozumienie nie obejmuje obowiązku wydawania przez Nadleśniczego decyzji administracyjnych związanych z prowadzeniem nadzoru.

2. Kontrola wykonania obowiązków wynikających z decyzji wydanych przez Starostę dokumentowana będzie przez Nadleśniczego każdorazowo w protokole oględzin lub świadectwem legalności pozyskania drewna.

3. Informacja dotycząca niewykonania przez zobowiązanego obowiązków wynikających z decyzji przekazywana będzie Staroście celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

§ 4. Starosta ma prawo kontroli prawidłowości i zgodności z prawem prowadzenia spraw powierzonych Nadleśniczemu.

§ 5. 1. Nadleśniczy Nadleśnictwa Kwidzyn zobowiązany jest do 30 listopada każdego roku przekładać Staroście Malborskiemu notę księgową obciążeniową za sprawowanie nadzoru z realizacji powierzonych niniejszym porozumieniem zadań.

2. Na żądanie Starosty Nadleśniczy zobowiązany jest udokumentować poniesione koszty ujęte w nocie, o której mowa w punkcie 1.

§ 6. 1. Finansowanie powierzonych spraw określonych w § 2 następuje w ramach środków przewidzianych na dany cel w budżecie Powiatu Malborskiego proporcjonalnie do powierzchni nadzorowanych lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa i jest ustalane coroczne w drodze negocjacji pomiędzy Stronami niniejszego porozumienia oraz nie wymaga zmiany Porozumienia.

2. Środki, o których mowa w ust. 1 Starosta przekazuje Nadleśniczemu w terminie 14 dni od przedłożenia noty, o której mowa w § 5.

3. Wysokość stawki za nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, położonych w obrębie działania stron, w zakresie wskazanym Porozumieniem określa załącznik nr 2.

§ 7. 1. Porozumienie zastaje zawarte na czas nieokreślony.

2. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.

3. Każda ze stron niniejszego porozumienia może je wypowiedzieć pisemnie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia przypadającego na koniec miesiąca kalendarzowego, ze skutkiem na koniec roku budżetowego.

4. Porozumieniem Stron niniejszy akt może być rozwiązany w każdym czasie.

§ 8. W sprawach nieregulowanych porozumieniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9. Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarza, po dwa dla każdej ze stron i jeden celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§ 10. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

§ 11. Z dniem wejścia w życie niniejszego porozumienia traci moc porozumienie zawarte między Starostą Malborskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Kwidzyn z dnia 12.01.1999 r. w sprawie powierzenia nadzoru nad gospodarka leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Kwidzyn


Wiesław Kosecki

Starosta Powiatu Malborskiego


Mirosław Czapla


Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr 87/2010
Starosty Powiatu Malborskiego
z dnia 6 września 2010 r.

Tabela nr 1. Wykaz powierzchni lasów objętych nadzorem według danych z Rejestru Gruntów Starostwa Powiatowego w Malborku.

LP

GMINA

OBRĘB

NR DZIAŁKI

POWIERZCHNIA ZALESIONA [ha]

1

Malbork

Nowa Wieś

136
164/4
164/5

2,1600

2

Malbork

Kościeleczki

164

0,3800

3

Malbork

Kraśniewo

3

0,9400

4

Malbork

Kraśniewo

3/1

1,2700

5

Malbork

Kraśniewo

102/8

0,7929

6

Malbork

Kraśniewo

102/11

1,1334

7

Malbork

Kraśniewo

104

1,8100

8

Malbork

Kraśniewo

107

1,7100

9

Miłoradz

Pogorzała Wieś

119

0,0700

10

Miłoradz

Mątowy Małe

129/1

7,6800

11

Miłoradz

Mątowy Małe

131

0,3500

12

Miłoradz

Mątowy Wielkie

287

2,2700

13

Miłoradz

Pogorzała Wieś
Mątowy Wielkie

120/1
120/2
124
125
278/1

0,9700

14

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA ZALESIONA

21,5363

Ogółem powierzchnia przekazana w nadzór wynosi 21,54 ha


Załącznik Nr 2 do Porozumienia Nr 87/2010
Starosty Powiatu Malborskiego
z dnia 6 września 2010 r.

W roku 2011 stawka za powierzony nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, położonych w obrębie działania stron, w zakresie wskazanym Porozumieniem wynosi 14 zł za 1 hektar na rok.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »