| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/125/2012 Rady Gminy Stężyca

z dnia 1 marca 2012r.

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stężyca

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181,poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz 11a ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 249, poz. 1830, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2009 r. Nr 79, poz. 668, Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz 372, Nr 78 poz 513 oraz ostatnia zmiana:z 2011 r. Nr 230, poz. 1373), Rada Gminy Stężyca uchwala "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stężyca" w brzmieniu:

§ 1. Program ma zastosowanie w odniesieniu do wszystkich bezdomnych zwierząt domowych, a w szczególności do psów i kotów przebywających w administracyjnych granicach Gminy Stężyca.

§ 2. Określa się następujące cele programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych:

1) zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy,

2) zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych,

3) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy,

4) edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.

§ 3. 1. Wykonawcami programu są:

1) Gmina Stężyca

2) Schronisko AZYL Kościerzyna, na podstawie umowy podpisanej z gminą,

3) organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt.

2. Funkcje koordynatora działań podejmowanych w ramach programu pełni inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami Urzędu Gminy Stężyca oraz Policja.

§ 4. 1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w schronisku dla zwierząt realizowane jest poprzez schronisko które posiada, miejscową decyzje zezwalającą na prowadzenie tego typu działalności, numer weterynaryjny, który nadaje Państwowa Inspekcja Weterynaryjna zgodnie z miejscem prowadzonej działalności oraz spełnia warunki określone w odrębnych przepisach.

§ 5. 1. Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana jest poprzez:

1) ustalenie miejsca (w tym obiektów budowlanych), w których przebywają koty wolno żyjące.

2) zapewnienie dokarmiania oraz zapewnienie im wody pitnej w miejscu ich przebywania.

3) zapewnianie im miejsca schronienia, w szczególności na okres zimowy.

2. W/w zadania powierzane będą realizacji jednostkom organizacyjnym gminy wskazanym przez Wójta oraz realizowane będą we współdziałaniu z organizacjami społecznymi.

§ 6. 1. Na terenie Gminy wprowadza się wyłapywanie bezdomnych zwierząt:

1) interwencyjne,

2) okresowe po wcześniejszym ogłoszeniu.

2. Wyłapywaniem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki w stosunku, do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właścicieli, lub innej osoby odpowiedzialnej, pod której opieką dotychczas pozostawały, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi.

3. Celem zapewnienia dalszej opieki nad bezdomnymi zwierzętami Gmina podpisuje umowę z podmiotem prowadzącym działalność w tym zakresie - schronisko dla Bezdomnych Zwierząt AZYL Kościerzyna, którego adres podaje się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

4. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, które nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie im zadawał cierpienia, przy całkowitym zapewnieniu bezpieczeństwa ludziom.

5. Informacje o wyłapywaniu bezdomnych zwierząt podawane są do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, na stronie biuletynu informacji publicznej Urzędu Gminy oraz za pośrednictwem sołtysów.

6. Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt żywych. Transport zapewnia schronisko dla Bezdomnych Zwierząt AZYL Kościerzyna.

§ 7. 1. W celu ograniczenia niekontrolowanego rozrodu zwierząt domowych w schronisku dla zwierząt przeprowadzane będą zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt.

2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzone wyłącznie przez lekarza weterynarii.

3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1, nie podlegają zwierzęta w okresie 30 dni od umieszczenia ich w schronisku, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna, oraz przeznaczone do adopcji w terminie określonym w ogłoszeniu o poszukiwaniu nowych właścicieli.

4. Podejmowanie decyzji o sterylizacji i kastracji zwierząt, które trafiły do schroniska, podejmuje lekarz weterynarii oraz kierownik schroniska.

§ 8. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez:

1) informowanie o możliwości adopcji bezdomnych zwierząt w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy w tym na stronach internetowych,

2) współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli zwierząt.

§ 9. 1. W celu ograniczenia ilości bezdomnych zwierząt dokonywane będą uśpienia ślepych miotów psów
i kotów.

2. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii w lecznicy dla zwierząt lub w schronisku w gabinecie weterynaryjnym, z zachowaniem humanitarnego stosunku pracownika do czworonoga.

3. Fakt uśpienia ślepych miotów w schronisku odnotowuje się w ewidencji zwierząt.

4. Uśpieniu podlegać mogą zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości zapewnienia dla nich właścicieli lub są chore i nie rokują nadziei na poprawę zdrowia.

5. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez odpowiednie służby do tego przeznaczone.

§ 10. 1. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich, następuje na podstawie umowy zawartej przez gminę z właścicielem gospodarstwa.

2. Zakres umowy może określać gotowość zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim lub dotyczyć indywidualnych przypadków przekazania zwierząt traktowanych niehumanitarnie przez dotychczasowego właściciela.

3. Jednocześnie z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie gmina podejmuje starania w zakresie znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt lub przekazuje je właścicielowi gospodarstwa,w którym zostały umieszczone.

§ 11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizowany jest poprzez umowę z lekarzem weterynarii mającym możliwość świadczenia usług całodobowo.

§ 12. Schronisko AZYL prowadzi czipowanie zwierząt wychodzących do adopcji.

§ 13. Realizacja zadań, o których mowa w postanowieniach § 5 - § 12 mogą zostać powierzone podmiotowi prowadzącemu schronisko dla bezdomnych zwierząt.

§ 14. Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego taktowania zwierząt realizowana jest poprzez:

1) zachęcanie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy do włączania do treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych i hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczania liczby zwierząt poprzez sterylizację i kastrację,

2) współpracę z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz tworzenie korzystnych warunków do aktywizacji mieszkańców Gminy w ramach działalności w tego typu organizacjach,

3) organizowanie konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy na temat humanitarnego traktowania zwierząt i zapobiegania ich bezdomności, we współpracy z zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami.

§ 15. 1. Zapewnia się środki finansowe na realizację zadań Gminy wynikająch z niniejszego programu w wysokości 24000 złotych.

2. Rada Gminy uchwalając coroczną wysokość podatku od posiadania psa zapewniać będzie mechanizmy finansowe zachęcające mieszkańców Gminy do sterylizacji i kastracji zwierząt oraz adopcji zwierząt pozostających pod tymczasową opieką Gminy.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 17. Traci moc uchwała Nr XXVIII/297/2009 rady Gminy Stężyca z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Stężyca oraz dalszego postępowania z nimi.

§ 18. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Stężyca


Stefan Literski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kalicińska

Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »