| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/293/2012 Rady Gminy Wejherowo

z dnia 21 listopada 2012r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) 1) , art. 4 ust 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zmianą: Nr 117, poz. 676) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 391) i art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897 ze zmianami) 2)


Rada Gminy Wejherowo
uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Pierwszą deklarację, o której mowa w § 1 o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości składają w terminie do 15 lutego 2013 r. w Urzędzie Gminy Wejherowo.

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty, deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Wejherowo w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany.

3. Właściciel nieruchomości jest obowiazany złożyć w Urzędzie Gminy Wejherowo deklarację, o której mowa w § 1 w terminie 14 dni od zamieszkania lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

§ 3.

Uchyla się uchwałę Rady Gminy Wejherowo z dnia 24 października 2012 r. Nr XXIV/280/2012 w sprawie wzroru deklaracji o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wejherowo

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego .

Przewodniczący Rady


Hubert Toma

1) z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806,z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568,. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 , Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567

2) z 2011 r. Nr 171 poz. 1016, Nr 224 poz. 1337


Załącznik do Uchwały Nr XXV/293/2012
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 21 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Druk DO-1

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Chołub

Kancelaria Adwokacka Aleksandra Chołub

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »