| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/278/2013 Rady Gminy Stegna

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłat od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stegna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zmianami), Rada Gminy Stegna uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w art. 6j ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn ilości zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki opłaty określonej w § 2 lub § 3 niniejszej uchwały.

§ 2.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1, wynosi 8,60 zł miesięcznie.

§ 3.

Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymiw sposób selektywny, w wysokości 4 ,80 zł miesięcznie.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stegna.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Uzasadnienie

Zmiana ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 11 kwietnia 2012r., poz. 391) zobligowała Gminy do podjęcia uchwał w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości. Zgodnie z art. 6c ust.1 ww. ustawy, gminy obowiązane są objąć systemem gospodarowania odpadami komunalnymi jedynie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Zgodnie z treścią art. 6j ust.1 ww. ustawy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi może stanowić iloczyn stawki opłaty, które zostaną ustalone odrębną uchwałą, oraz:

1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo

2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo

3) powierzchni lokalu mieszkalnego;

Ustawa dopuszcza również przyjęcie jednej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.

Mając do wyboru powyższe metody proponuje się, aby w Gminie Stegna metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiła iloczyn ilości zużytej wody
z danej nieruchomości oraz stawki opłaty. W wyniku przeprowadzonych analiz oceniono, że metoda ta stanowi sprawiedliwą, powszechną i skuteczną metodę zbierania opłat. Spośród wymienionych, metoda ta jest stosunkowo prosta do weryfikacji z uwagi na dostępność danych dowodowych - rachunków bądź informacji o zużyciu wody uzyskanych z CWŻ w Nowym Dworze Gd. orazz Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp-ka z o.o. Mierzeja" w Stegnie.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy ma obowiązek ustalić niższe stawki, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny. W projekcie uchwały uwzględniono wymogi ustawowe, proponując obniżenie stawki opłaty, jeśli odpady zbierane są w sposób selektywny. Zastosowanie niższych stawek stanowi istotną zachętę dla mieszkańców do selektywnego gromadzenia odpadów. Wymieniona ustawa nakłada na gminy obowiązek osiągnięcia do 31 grudnia 2020 r. odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia m.in. następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Zastosowanie niższych stawek w efekcie powinno pozwolić gminie na szybszą realizację tego celu.

Określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wzięto pod uwagę:

1) liczbę mieszkańców zamieszkujących Gminę - 9955 mieszkańców;

2) szacunkową ilość wytwarzanych na terenie Gminy odpadów komunalnych przez jednego mieszkańca - 185 kg rocznie na mieszkańca;

3) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; obsługi administracyjnej tego systemu;

4) przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo.

Proponuje się przyjąć niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny. Zasady i sposób gospodarowanie odpadów przez właścicieli nieruchomości określono w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stegna przyjętym odrębną uchwałą.

Przedstawiając powyższy projekt wnioskuję o jego przyjęcie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Niebudek

Kancelaria specjalizująca się w doradztwie podatkowym i prawnym dla różnych branż i sektorów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »