| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/235/2013 Rady Gminy Stężyca

z dnia 25 marca 2013r.

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stężyca

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013, poz. 153) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 r. poz. 391 oraz z 2013 r. poz. 228) Rada Gminy Stężyca po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach, uchwala "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stężyca" o poniższej treści:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stężyca, zwany dalej "Regulaminem", określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku w granicach administracyjnych gminy Stężyca , dotyczące:.

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

2. Regulamin obowiązuje:

1) właścicieli nieruchomości,

2) wykonawców robót budowlanych,

3) zarządców dróg,

4) osoby utrzymujące zwierzęta domowe i gospodarskie.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) zabudowie wielorodzinnej - należy przez to rozumieć zabudowę budynkami liczącymi 10 i więcej lokali mieszkalnych.

2) zabudowie jednorodzinnej - należy przez to rozumieć budynki jednorodzinne wolnostojące budynki jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej oraz budynki wielorodzinne do 9 lokali mieszkalnych,

3) budynku użyteczności publicznej - w rozumieniu § 3 ust 6 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 Nr 75, poz. 690 z późn. zm. ) należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny;

4) chodniku - zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach, rozumie się przez to wydzieloną część drogi publicznej służącą do ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości oraz wyznaczone ciągi piesze na terenach zielonych i innych;

5) drodze publicznej - rozumie się przez to drogę publiczną w rozumieniu art. 1 w zw. z art. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.);

6) mieszkańcu - rozumie się przez to osobę fizyczną mająca na terenie gminy miejsce zamieszkania w rozumieniu art. 25 kodeksu cywilnego,

7) nieczystościach ciekłych - rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych w rozumieniu art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391);

8) nieruchomościach - rozumie się przez to nieruchomości w rozumieniu art. 46 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), to jest części powierzchni ziemskiej, stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale związane z gruntem lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności;

9) nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy - to jest budynek mieszkalny jednorodzinny lub wielorodzinny, bądź zespół takich budynków, wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkających w nich osób budynkami garażowymi i gospodarczymi;

10) nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy - jest to nieruchomość użytkowa (np. do prowadzenia działalności gospodarczej) lub inna nieruchomość, na której powstają odpady komunalne, a na której nie zamieszkują mieszkańcy, w tym nieruchomość wykorzystywana sezonowo np. nieruchomość letniskowa.

11) nieruchomościach letniskowych- należy przez to rozumieć nieruchomości stanowiące działki przeznaczone na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, letniskowe, mające służyć czasowemu zaspokajaniu potrzeb wypoczynkowych właściciela, jego rodziny lub innych osób. Nieruchomość letniskowa, jeśli jest zamieszkiwana przez okres dłuższy niż 6 miesięcy w roku jest traktowana, jak nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy;

12) nieruchomości mieszanej - jest to nieruchomość, która w części jest nieruchomością na której zamieszkują mieszkańcy, a w części jest nieruchomość użytkowa (na przykład wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej).

13) odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych zgodnie z art. 3 ust 3 pkt 4 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.);

14) odpadach ulegających biodegradacji - rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów, zgodnie z art. 3 ust 3 pkt 7 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.);

15) odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady charakteryzujące się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych;

16) odpadach zielonych - rozumie się odpady stanowiące części roślin, odpady pochodzące z pielęgnacji ogrodów i terenów zieleni, z wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenia ulic i placów, zgodnie z art. 3 ust 3 pkt 8b ustawy o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.);

17) przedsiębiorcach odbierających odpady komunalne - rozumie się przez to:

a) przedsiębiorcę wpisanego do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, działającego na podstawie umowy zawartej z wójtem, o której mowa w art. 6f ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, lub

b) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę wpisanego do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, działających na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

18) regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) - rozumie się przez to zakład zagospodarowania odpadów spełniający wymogi określone w art. 3 pkt. 15c ustawy o odpadach;

19) selektywnym zbieraniu odpadów - rozumie się przez to zbieranie, w ramach, którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia określonego sposobu przetwarzania, obejmuje jedynie rodzaje odpadów charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takim samym charakterem;

20) stacjach zlewnych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia , zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391);

21) ustawie o odpadach - rozumie się przez to ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.);

22) ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.);

23) właścicielach nieruchomości[1]) - należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami, na których ciąży realizacja obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku, przy czym:

a) na terenie budowy wykonywanie obowiązków właściciela nieruchomości należy do wykonawcy robót budowlanych;

b) na terenie wydzielonym krawężnikiem lub oznakowaniem poziomym, torowisk pojazdów szynowych oraz przystanków komunikacyjnych obowiązki uprzątnięcia i pozbycia się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń, należą do przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej;

c) na drogach publicznych obowiązki utrzymania czystości i porządku, a także zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych oraz utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej, uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów na takim chodniku, należą do zarządcy drogi;

d) na terenach pozostałych obowiązki utrzymania czystości i porządku należą do gminy, do obowiązków gminy należy także uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli gmina pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku oraz zbieranie i pozbycie się odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych umieszczonych na tym chodniku i utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

24) WPGO - rozumie się przez to wojewódzki plan gospodarki odpadami, którego tekst stanowi Załącznik do Uchwały Nr 415/XX/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2012 roku;

25) zarządcy dróg - rozumie się przez to zarządcę drogi w rozumieniu art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

26) zbieraniu odpadów - rozumie się przez to umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z art. 3 ust 3 pkt 23 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.);

27) zbiornikach bezodpływowych - rozumie się przez to zbiornik bezodpływowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a więc instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania;

28) zwierzętach bezdomnych - rozumie się przez to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały, zgodnie art. z 4 pkt 16 z ustawy o ochronie zwierząt ( Dz.U. z 2003 Nr 106, poz. 1002 z póź. zm.) ;

29) zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza zgodnie art. 4 pkt 17 z ustawy o ochronie zwierząt ( Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z póź. zm.);

30) zwierzętach gospodarskich - rozumie się przez to zwierzęta wymienione w art. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 133, poz. 921 z póź. zm.).

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. Właściciele nieruchomości oraz najemcy/właściciele lokali zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1) wyposażenie nieruchomości w opisane w niniejszym regulaminie pojemniki, służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, a fakt ten ma swoje odzwierciedlenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, o ile taki został opracowany, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych;

3) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;

4) prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i przekazywanie ich do odbioru przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w sposób określony w niniejszym regulaminie dla następujących strumieni odpadów komunalnych:

a) papier, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe,

b) szkło,

c) odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone,

d) przeterminowane leki i opakowania po zużytych środkach ochrony roślin, farbach i lakierach,

e) zużyte baterie i akumulatory;

f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

g) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

h) zużyte opony;

i) odpady budowlano- rozbiórkowe, z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych i materiałów występujących w stanie naturalnym;

j) popioły z budynków ogrzewanych paliwem stałym.

5) prowadzenie zbiórki odpadów komunalnych nieselekcjonowanych i przekazywanie ich do odbioru podmiotom uprawnionym w sposób określony w niniejszym Regulaminie.

6) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych do odbioru przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne, w terminach wyznaczonych harmonogramem, uwzględniającym zapisy niniejszego Regulaminu;

7) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach dozwolonych, a więc:

a) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi,

b) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych;

8) coroczną wymianę piasku w piaskownicach zlokalizowanych na terenach publicznie dostępnych;

9) gromadzenie obornika i płynnych odchodów zwierzęcych na terenie gospodarstwa rolnego w miejscach spełniających wymogi przepisów ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz.1033), czyli na podłożu utwardzonym i uszczelnionym odpowiednimi płytami i w zbiornikach na odchody o pojemności umożliwiającej przechowywanie ich przez wymagany przepisami okres;

10) stosowanie obornika i płynnych odchodów zwierzęcych zgodnie z przepisami wymienionymi w punkcie 9;

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 4. 1. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki i kontenery o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, z zastrzeżeniem §7.

2. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób by opróżnianie było konieczne nie dopuszczając do jego przepełnienia; podobnie przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do ilości mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego w przepisach odrębnych.

Odpady komunalne zmieszane

§ 5. 1. Pojemniki przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to pojemniki standaryzowane o pojemności: 110 litrów, 120 litrów, 240 litrów, 660 litrów, 1100 litrów, pojemniki o pojemności od 5.000 litrów do 10.000 litrów.

2. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy gromadzić wyłącznie w pojemnikach do tego celu przeznaczonych.

3. Pojemniki muszą być szczelne, zamykane pokrywą, z materiału odpornego na uszkodzenia mechaniczne, wyposażone w kółka do przemieszczenia oraz w uchwyty boczne.

4. Pojemniki powinny posiadać konstrukcję umożliwiającą ich opróżnianie grzebieniowym, widłowym lub hakowym mechanizmem załadowczym przez pojazdy przeznaczone do odbioru odpadów.

5. Dopuszcza się na nieruchomościach na których zamieszkują mieszkańcy w sytuacji okresowego nagromadzenia większej ilości odpadów, stosowanie czarnych worków do gromadzenia odpadów zmieszanych o pojemności 60 lub 120 litrów.

6. Kosze uliczne winny mieć pojemność od 10-80 litrów i winny być wykonane z materiałów trwałych (np. metalowe, betonowe , kompozytowe, z tworzyw sztucznych o wzmocnionej konstrukcji).

7. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych, biorąc pod uwagę następujące parametry, przypadające na jeden wywóz:

1) zabudowy jednorodzinne - na jednego mieszkańca musi przypadać co najmniej 30 litrów pojemności pojemnika, przy czym na każdej nieruchomości zlokalizowany musi być co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 120 litrów; a dla zabudowy wielorodzinnej na każdej nieruchomości musi być zlokalizowany co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 240 litrów;

2) nieruchomości letniskowe - na jednego użytkownika musi przypadać co najmniej 30 litrów pojemności pojemnika, przy czym na każdej nieruchomości zlokalizowany musi być co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 120 litrów;

3) szkoły - na każdego ucznia, studenta i pracownika musi przypadać co najmniej 6 litrów pojemności pojemnika, przy czym na każdej nieruchomości zlokalizowany musi być co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 1100 litrów lub kilka pojemników o łącznej, minimalnej pojemności 1100 litrów;

4) żłobki i przedszkola - na każde dziecko i pracownika musi przypadać co najmniej 10 litrów pojemnika, przy czym na każdej nieruchomości zlokalizowany musi być co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 240 litrów lub kilka pojemników o łącznej, minimalnej pojemności 240 litrów;

5) lokale handlowe - na każde 10 m2powierzchni całkowitej lokalu musi przypadać co najmniej 30 litrów pojemności pojemnika, przy czym dla każdego lokalu zlokalizowany musi być co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 120 litrów;

6) lokale gastronomiczne - na jedno miejsce konsumpcyjne musi przypadać co najmniej 20 litrów pojemności pojemnika, przy czym dla każdego lokalu zlokalizowany musi być co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 120 litrów;

7) uliczne punkty szybkiej konsumpcji - na jeden punkt muszą przypadać co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów;

8) lokale prowadzące działalność spożywczą lub gastronomiczną - wymagane jest także ustawienie na zewnątrz lokalu kosza wyłożonego workiem foliowym o minimalnej pojemności minimum 60 litrów i jego codzienne opróżnianie przez właściciela lokalu poprzez umieszczenie tych odpadów do stosownych pojemników znajdujących się na nieruchomości.

9) zakłady rzemieślnicze, usługowe i produkcyjne - na każdego pracownika musi przypadać co najmniej 10 litrów pojemności pojemnika, przy czym na terenie każdego obiektu zlokalizowany musi być co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 120 litrów;

10) domy opieki społecznej, hotele, pensjonaty oraz inne nieruchomości o podobnej funkcji, np. kwatery agroturystyczne itp. na jedno łóżko musi przypadać co najmniej 20 litrów pojemności pojemnika, przy czym na terenie każdego obiektu zlokalizowany musi być co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 240 litrów.

11) parking leśny, pole biwakowe, namiotowe, miejsca na których odbywają się imprezy, co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 240 litrów.

12) budynki użyteczności publicznej - pojemnik o pojemności 120 litrów na każde 10 pracowników.

13) cmentarze - nie mniej niż 3 litry na jedno miejsce pochówku.

Odpady selektywnie zbierane

§ 6. 1. Selektywne zbieranie odpadów typu papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale prowadzi się w urządzeniach do selektywnego zbierania odpadów tj. w pojemnikach lub gniazdach (zestawach pojemników) .

2. Pojemniki do selektywnego zbierania odpadów winny być oznaczone napisem lub kolorem w następujący sposób:

a) dla odpadów szkła - napis "SZKŁO" lub kolor zielony,

b) dla odpadów papieru, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metali -napis "SUROWCE" lub kolor żółty,

c) dla popiołów -napis "POPIÓŁ".

3. Selektywne zbieranie odpadów prowadzi się poprzez umieszczanie poszczególnych frakcji odpadów w następujący sposób:

1) na nieruchomościach na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomościach niezamieszkałych:

a) w pojemnikach dla szkła o pojemności minimum 110/120 litrów,

b) w pojemnikach dla tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, metali i papieru o pojemności minimum 110/120 litrów, (dopuszcza się wystawienie makulatury w wiązkach związanych sznurkiem)

c) w pojemnikach dla popiołów o pojemności minimum 110/120 litrów

2) na nieruchomościach na których nie zamieszkują mieszkańcy (z wyjątkiem nieruchomości letniskowych), w tym budynkach użyteczności publicznej, jeżeli liczba użytkowników przekracza 50 osób:

a) w pojemnikach na szkło o pojemności minimum 1100 l,

b) w pojemnikach na tworzywa sztuczne, opakowań wielomateriałowych, papieru i metali o pojemności minimum 1100 l,

c) w pojemnikach na popioły o pojemności minimum 240 litrów.

Jeśli liczba użytkowników jest mniejsza należy stosować pojemniki do selektywnego zbierania, jak opisano w pkt.1

4. Do zbierania odpadów budowlano - rozbiórkowych należy stosować kontenery lub pojemniki o pojemności dostosowanej do ilości zbieranych odpadów.

Warunki rozmieszczania pojemników oraz ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 7. 1. Właściciele nieruchomości podczas lokalizowania na terenie nieruchomości pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych zobowiązani są do uwzględnienia przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), a w razie braku możliwości spełniania wymogów zawartych w powyższym rozporządzeniu zobowiązani są do zawarcia umowy z właścicielem innej nieruchomości celem zapewnienia użytkowania urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych i poinformowania o tym gminy.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyznaczenia zgodnie z przywołanymi przepisami i odpowiedniego przygotowania miejsca ustawienia pojemników w budynku lub poza budynkiem, które powinno znajdować się na wyrównanej, utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota, miejsce to powinno umożliwiać bezkolizyjny dojazd do pojemników, jak również możliwość przemieszczania pojemników na odpady z punktu ich zbierania do miejsca zatrzymania pojazdu, służącego do odbioru odpadów;

3. Pojemniki na odpady zmieszane lub segregowane stojące poza pergolą (altaną śmietnikową) należy zabezpieczyć przed niekontrolowanym przesuwaniem się np. pod wpływem wiatru.

§ 8. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie pojemników na odpady komunalne w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, poprzez ich bieżące czyszczenie, dezynsekcję i dezynfekcję. Czyszczenie, dezynfekcja i dezynsekcja powinny być realizowane, co najmniej dwa razy w roku.

2. Właściciel nieruchomości winien przeprowadzać także bieżące czyszczenie, konserwację, dezynsekcję i dezynfekcję boksów (pergoli śmietnikowych) z pojemnikami na odpady. Konserwacja winna być prowadzona co najmniej poprzez ich bielenie 1 raz na rok.

§ 9. 1. Tereny przeznaczone do użytku publicznego, w szczególności takie jak drogi publiczne (chodniki), przystanki komunikacyjne, parki, place zabaw powinny być wyposażone przez ich właścicieli w kosze uliczne.

2. Odległość pomiędzy koszami ulicznymi, w ciągach pieszych, powinna być dostosowana do natężenia ruchu pieszych.

3. Właściciele nieruchomości, terenów publicznych, zobowiązani są do systematycznego opróżniania koszy ulicznych, nie dopuszczając do ich przepełnienia, oraz do utrzymania ich w należytym stanie sanitarnym porządkowym i technicznym. Dezynfekcja powinna być prowadzona, co najmniej jeden raz na kwartał.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 10. 1. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości następuje według poziomu zapełnienia pojemników na odpady, od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem dni wolnych od pracy, przy uwzględnieniu następującego harmonogramu:

1) z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy w tym obiektów użyteczności publicznej a także z nieruchomości letniskowych:

a) odpady zmieszane oraz niesegregowane odbierane są dwa razy w miesiącu,

b) odpady selektywnie zebrane: papier, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe odbierane są nie rzadziej niż raz na miesiąc, natomiast szkło nie rzadziej niż raz na kwartał,

c) popioły odbierane są w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, natomiast poza w/w okresem raz na dwa miesiące.

2. Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego powinno następować według potrzeb, lecz nie rzadziej niż:

1) opróżnianie koszy ulicznych -raz na 2 tygodnie;

2) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy - raz na miesiąc;

§ 11. 1. W celu ułatwienia odbioru odpadów komunalnych właściciele nieruchomości umieszczają pojemniki wypełnione odpadami zmieszanymi:

1) w przypadku zabudowy wielorodzinnej i obiektów użytkowych w wyznaczonych miejscach umożliwiających ich odbiór,

2) w przypadku zabudowy jednorodzinnej, letniskowej i rozproszonej (wybudowania) - w dniu odbioru odpadów przy drodze dojazdowej do nieruchomości.

2. Udostępnienie pojemników powinno nastąpić przed godziną 7.00 rano.

3. Uregulowania ust.1 dotyczą także udostępnienia pojemników z odpadami selektywnie zebranymi.

§ 12. 1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a na terenie, których, w wyniku pielęgnacji zieleni, powstają odpady zielone, zobowiązani są do ich selektywnego zbierania i kompostowania dostarczania do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów. W zabudowie jednorodzinnej zaleca się kompostowanie odpadów zielonych i innych odpadów ulegających biodegradacji, pod warunkiem, że nie będzie to stanowiło uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.

2. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy są zobowiązani do zapewnienia selektywnego zbierania odpadów nietypowych w następujący sposób:

1) przeterminowane leki należy dostarczać do wytypowanych aptek lub do gminnego punktu zbierania selektywnego odpadów,

2) opakowania po zużytych środkach ochrony roślin, farbach i lakierach należy dostarczać do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów,

3) zużyte baterie należy umieszczać w pojemnikach na baterie w sklepach, placówkach oświatowych lub dostarczać do gminnego punktu zbierania selektywnego odpadów,

4) akumulatory należy umieszczać w pojemnikach przy stacjach obsługi samochodów lub dostarczać do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów;

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy zostawiać w placówkach handlowych (dotyczy sytuacji zakupu nowego sprzętu i pozostawienia starego) lub dostarczać do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów,

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy dostarczać do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów,

7) zużyte opony należy pozostawiać w punktach/ placówkach wymiany opon lub dostarczać do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów;

8) odpady budowlano - rozbiórkowe z gospodarstw domowych należy dostarczać w ilości do 1 m3do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów, przy czym wymaga się odrębnego wydzielenia gruzu budowlanego, tworzyw sztucznych, styropianu i odpadów niebezpiecznych.

3. Na stronie internetowej gminy zostanie zamieszczona informacja o lokalizacji punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz terminach i warunkach odbioru odpadów selektywnie zebranych.

4. Właściciel nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy lub mieszkaniec może zamówić odrębną usługę u przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, odbiór odpadów nietypowych opisanych w ustępie 2 bezpośrednio z nieruchomości. Usługa taka nie jest objęta opłatą wnoszoną do gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 13. 1. Właściciele nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, w tym także w zabudowie letniskowej, są zobowiązani do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w szczególności odpadów: papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych i odpadów nietypowych .

2. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy:

1) na terenie których, w wyniku pielęgnacji zieleni, powstają odpady zielone, zobowiązani są do ich selektywnego zbierania i kompostowania lub do przekazywania do gminnego punktu zbierania odpadów komunalnych,

2) na terenie których, powstają odpady wielkogabarytowe są zobowiązani do ich selektywnego zbierania i przekazywania podmiotowi odbierającemu odpady komunalne zgodnie z przepisami prawa i zgodnie z zawartą z nim umową. Właściciele nieruchomości mogą przekazać te odpady do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów na warunkach określonych przez ten punkt,

3) na terenie których, powstają odpady budowlano - rozbiórkowe zobowiązani są do:

a) ich selektywnego zbierania;

b) gromadzenia ich w specjalnych kontenerach lub workach, uniemożliwiających pylenie;

c) umieszczenia ich w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu oraz nie utrudniającym korzystania z nieruchomości, lub w zabudowie wielorodzinnej wyznaczonym przez zarządcę nieruchomości do tego celu miejscu,

d) przekazania ich podmiotowi odbierającemu odpady lub innemu podmiotowi zgodnie z przepisami prawa i zgodnie z zawartą z nim umową.

Odpady te można dostarczyć do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, na zasadach określonych przez ten punkt.

§ 14. 1. Zabrania się umieszczania w pojemnikach na odpady komunalne zmieszane lub pojemnikach na odpady selektywnie zebrane, odpadów niezgodnych z ich przeznaczeniem:

1) do pojemników do selektywnego zbierania szkła zabrania się wrzucać: opakowania z zawartością, np. żywnością, lekami, środkami chemicznymi, ceramiki (np. porcelany, talerzy, doniczek), szyby samochodowe, szkło okienne, budowlane, samochodowe, innych niż szkło odpadowe,

2) do pojemników do selektywnego zbierania papieru, tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych zabrania się wrzucać tworzywa pochodzenia medycznego, mokre lub zabrudzone tłuszczem folię, opakowania po olejach i smarach, farbach i lakierach, opakowania po środkach chwasto i owadobójczych, opakowania z zawartością, np. żywnością, wapnem, cementem.

2. Zabrania się umieszczania w pojemnikach na odpady komunalne zmieszane lub pojemnikach na odpady selektywnie zebrane śniegu i lodu.

3. Zabrania się umieszczania w pojemnikach gorącego popiołu, popiół po przestudzeniu należy umieszczać w pojemnikach do ich selektywnego zbierania.

4. Zabrania się wrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów, punktów gastronomicznych, usługowych i innych nieruchomości, na których powstają odpady, do koszy ulicznych oraz do pojemników innych właścicieli nieruchomości.

5. Zabrania się spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków z wyjątkiem spalania odpadów z drewna nie zawierających substancji niebezpiecznych;

6. Zabrania się stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska w celu usuwania śniegu i lodu.

7. Zabrania się także:

1) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt,

2) wywożenia i wysypywania odpadów stałych w miejscach do tego niewyznaczonych,

3) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi,

4) odprowadzania odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do zbiorników bezodpływowych w których gromadzone są ścieki bytowe.

5) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów, podjazdów, itp.;

6) zajmowania pasa drogowego i pobocza dróg gminnych i rowów przydrożnych celem składowania odpadów lub materiałów budowlanych, odpadów organicznych z odchwaszczania i pielenia pola; na zajęcie pasa drogowego wymagana jest zgoda zarządcy drogi.

§ 15. 1. Właściciele nieruchomości zabudowanych usytuowanych na terenach nieuzbrojonych w sieć kanalizacji sanitarnej zobowiązani są do gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub w przydomowych oczyszczalniach ścieków i są zobowiązani do:

a) utrzymania w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym zbiorników bezodpływowych do gromadzenia nieczystości płynnych, poprzez okresową kontrolę ich szczelności,

b) zagwarantowania dojazdu do zbiorników bezodpływowych,

c) zapewnienia systematycznego usuwania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych oraz niedopuszczania do ich przepełniania i wylewania się ścieków.

2. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych następuje na zasadach wskazanych w umowie zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości a przedsiębiorcą, przy czym nieczystości ciekłe muszą być usuwane z częstotliwością adekwatną do zużycia wody i pojemności zbiornika, lecz nie rzadziej niż jeden raz na pół roku, wyłącznie od poniedziałku do soboty w godzinach od 7:00 do 22:00.

3. Osady z przydomowej oczyszczalni ścieków należy usuwać zgodnie z instrukcją eksploatacji oczyszczalni do najbliższej stacji zlewnej.

§ 16. 1. Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, zobowiązani są do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z lub przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności z zakresu opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

2. Za opróżnianie zbiorników bezodpływowych, właściciel nieruchomości uiszcza opłatę na rzecz podmiotu wykonującego przedmiotową usługę, na zasadach wskazanych w zawartej z nim umowie.

§ 17. 1. Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych są zobowiązani do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Począwszy od 1 lipca 2013 r odpady komunalne z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, odbiera wybrany w drodze przetargu zorganizowanego przez gminę przedsiębiorca, który zawarł z wójtem umowę na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o której mowa w art. 6f ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

3. Właściciel nieruchomości uiszcza od 1 lipca 2013 r. na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości określonej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat ustalonych przez gminę w drodze uchwały. Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty określa uchwała Rady Gminy.

4. Do czasu przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych przez gminę, właściciele nieruchomości, pozbywają się odpadów na dotychczasowych zasadach tj. zgodnie z umową zawartą z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne.

Rozdział 5.
Wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu gospodarki odpadami

§ 18. 1. Gmina ma obowiązek uzyskania do 31 grudnia 2020 r. poziomów odzysku i recyklingu poszczególnych frakcji odpadów:

1) 50 % poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło,

2) 70 % poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

2. System gospodarowania odpadami komunalnymi winien zapewnić zmniejszenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

1) do 16 lipca 2013 roku do nie więcej niż 50%,

2) do 16 lipca 2020 roku do nie więcej niż 35%, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995.

3. Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości obowiązani są do:

1) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do wskazanej w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów, a w przypadku jej braku - do instalacji przeznaczonej do zastępczej obsługi regionu gospodarki odpadami komunalnymi.

2) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych wskazanych w umowie.

4. Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Pomorskiego WPGO 2018 dla gminy Stężyca został wyznaczony region gospodarki odpadami-Region Północno-Zachodni z regionalnymi zakładami przetwarzania odpadów komunalnych zakład w Sierznie.

5. W przypadku awarii instalacji regionalnej w Sierznie, bądź w stanach odbiegających od normalnych eksploatacji, dopuszcza się skierowanie strumienia odpadów do instalacji zastępczych RIPOK Bierkowo, RIPOK Czarnówko, RIPOK Stary Las oraz w zakresie przetwarzania tylko odpadów zielonych zakład w Wodociągach Słupsk.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 19. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

§ 20. 1. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1) w odniesieniu do psów:

a) wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne - w kaganiec,

b) prowadzenie psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu - w nałożonym kagańcu,

w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych- stały i skuteczny dozór,

2) niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp., postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów-przewodników,

3) niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, plaż, kąpielisk oraz tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał rady gminy;

4) natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.; nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników,

5) dołożenie starań o niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe;

2. Zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych do tego przeznaczonych i specjalnie oznakowanych, w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne.

3. Zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem.

4. Hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione dla hodujących zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy,

5. Postanowienia powyższe dotyczą także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w charakterze zwierząt domowych.

6. W przypadku potrącenia samochodem zwierzęcia domowego lub dzikiego należy zawiadomić lekarza weterynarii, celem udzielenia jemu pomocy lub uśpienia.

7. W przypadku znalezienia ptaka lub zwierzęcia martwego, np. zabitego na jezdni, fakt ten zgłaszamy do najbliższego Posterunku Policji lub do Urzędu Gminy (w godzinach pracy urzędu).

§ 21. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała Rady Gminy w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt.

Rozdział 7.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 22. 1. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy zwartych terenów, zajętych przez budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele, strefy przemysłowe, ogrody działkowe.

2. Na pozostałych terenach dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623),

2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.

3. Odstępstwa od zakazów wymienionych w ust. 1 dopuszczalne są tylko w wypadku, gdy utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest podstawowym źródłem utrzymania rodziny, a na chów wyrażą zgodę sąsiedzi będący stronami postępowania w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego oraz wójt.

4. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, zobowiązani są:

1) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych,

2) gromadzić i usuwać nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką, w sposób przewidziany dla ścieków;

3) składować obornik, tak aby odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości;

4) pszczoły trzymać w ulach, w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.

§ 23. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary, na których zlokalizowane są:

1) budynki wielorodzinne,

2) zakłady produkcyjno - przetwórcze branży spożywczej,

3) budynki użyteczności publicznej,

4) pomieszczenia, w których prowadzona jest hodowla zwierząt gospodarskich w przypadkach, o których mowa w § 22 ust. 2 Regulaminu.

2. Właściciele nieruchomości położonych na obszarach, o których mowa w § 23 zobowiązani sa do przeprowadzania deratyzacji w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 25. Tracą moc uchwały Rady Gminy Stężyca:

1) Nr XIV/143/2008 z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stężyca,

2) Nr XXVII/288/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stężyca.

§ 26. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2013 roku za wyjątkiem uregulowań dotyczących selektywnego zbierania popiołów oraz gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów, które wchodzą w życie z dniem 01 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Stężyca


Stefan Literski


Uzasadnienie

Przepis art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach nakłada na organ stanowiący gminy obowiązek uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku. Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, rada gminy, w terminie 6 miesięcy od dnia uchwalenia wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, ma również obowiązek dostosować gminny regulamin utrzymaniu czystości i porządku do zasad ustalonych na poziomie województwa. Sejmik Województwa Pomorskiego uchwalił w dniu 25 czerwca 2012 r. Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018 uchwałą Nr 415/XX/12 oraz przyjął uchwałę Nr 416/XX/12 w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami Województwa Pomorskiego 2018. W dniu 18 lipca 2012 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego została ogłoszona uchwała w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami Województwa Pomorskiego 2018 (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 18 lipca 2012 r. pozycja 2490). Uchwała weszła w życie w dniu 2 sierpnia 2012 r.

Zakres regulaminu określony jest w art. 4 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach i obejmuje m. in.: określenie sposobu realizacji selektywnego gromadzenia i odbierania odpadów, obowiązków dotyczących utrzymywania zwierząt domowych oraz gospodarskich oraz wyznaczania obszarów podlegających deratyzacji.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku projekt uchwały przedłożono do zaopiniowania Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kartuzach, który wydał pozytywną opinię. Projekt uchwały przygotowano w związku z tym, że w toku kontroli zgodności z prawem uchwały Nr XVIII/208/2012 Rady Gminy Stężyca z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stężyca organ nadzoru stwierdził, że została ona podjęta z istotnym naruszeniem prawa.


[1]) Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właścicieli nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »