| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/238/13 Rady Miejskiej w Pelplinie

z dnia 26 marca 2013r.

w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 951, z 2013 r. poz. 21,228) Rada Miejska w Pelplinieuchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, z terenu Miasta i Gminy Pelplin, na których zamieszkują mieszkańcy oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą odpady komunalne:

1) Komunalne odpady zmieszane - w każdej ilości,

2) Odpady ze szkła zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pelplin - w każdej ilości,

3) Odpady z papieru i tektury oraz odpady z tworzywa sztucznego, metalu i opakowania wielomateriałowe, zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy - w każdej ilości,

4) Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony, odpady niebezpieczne, odpady biodegradowalne i popiół zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy - w każdej ilości.

§ 3. Odpady powstałe na nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy, będą traktowane jako odpady niesegregowane (zmieszane)

§ 4. 1. Frakcje odpadów komunalnych dzieli się na grupy - ze względu na sposób i częstotliwość odbioru:

1) grupa podstawowa: odpady surowcowe: 1. szkło, 2. tworzywa sztuczne. odpady pozostałe po wysortowaniu odpadów surowcowych, odbierane od właścicieli nieruchomości oraz zmieszane odpady komunalne.

2) grupa dodatkowa obejmująca odpady zielone (z ogrodów), meble i odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady elektryczne i elektroniczne, baterie i akumulatory, chemikalia, metale, papier i popiół;

2. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy terminy odbioru frakcji odpadów komunalnych grupy dodatkowej, o których mowa w ust.1 pkt 2.

§ 5. 1. Na terenie gminy wydziela się dwa rejony ze względu na częstotliwość odbioru odpadów z grupy podstawowej o których mowa w § 4, ust. 1) a i b

a) Rejon I obejmujący: Pelplin, Rajkowy, Rudno, Rożental, Kulice, Stocki Młyn, Janiszewko, Pelplin-Wybudowanie, Wola.

b) Rejon II obejmujący: Gręblin, Wielki Garc, Międzyłęż, Małe Walichnowy, Lignowy Szlacheckie, Janiszewo, Nowy Dwór Pelpliński, Bielawki, Rombark, Nadleśnictwo, Ropuchy, Pomyje, Dębina.

2. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z grupy podstawowej, o których mowa w § 4 ust. 1 z terenów nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy:

1) w rejonie I:

a) zmieszane odpady komunalne i pozostałości po sortowaniu - raz na tydzień,

b) odpady segregowane - tworzywa sztuczne odbierane z częstotliwością raz w miesiącu,

c) odpady segregowane - szkło odbierane z częstotliwością co 2 miesiace,

d) popiół - w okresie grzewczym (od 15 października do 15 kwietnia) raz na dwa tygodnie, poza sezonem grzewczym popioły odbierane będą z częstotliwością co 2 miesiące.

2) w rejonie II:

a) zmieszane odpady komunalne i pozostałości po sortowaniu - raz na dwa tygodnie,

b) odpady segregowane - tworzywa sztuczne odbierane z częstotliwością raz w miesiącu,

c) odpady segregowane - szkło odbierane z częstotliwością co 2 miesiace,

d) popiół - w okresie grzewczym (od 15 października do 15 kwietnia) raz na dwa tygodnie, poza sezonem grzewczym popioły odbierane będą z częstotliwością co 2 miesiące.

§ 6. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z grupy dodatkowej, o której mowa w § 4, ust. 1, pkt 2) z terenów nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy:

a) Odpady komunalne typu: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, opony, odpady niebezpieczne odbierane będą w formie zbiórki objazdowej dwa razy w roku zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez gminę lub w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

b) Odpady biodegradowalne odbierane będą w formie zbiórki objazdowej trzy razy w roku zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez gminę.

c) Odpady popiołów pochodzących ze spalania paliw stałych w piecach z terenów nieruchomości zamieszkałych odbierane będą w okresie grzewczym (od 15 października do 15 kwietnia) z częstotliwością raz na dwa tygodnie, poza sezonem grzewczym popioły odbierane będą z częstotliwością co 2 miesiące.

d) Odpady z makulatury, papieru można dostarczyć w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

e) Odpady w postaci nienadających się do spożycia leków oraz baterie należy wydzielać z odpadów komunalnych, a następnie wrzucać je do oznakowanych pojemników, rozmieszczonych w wyznaczonych punktach na terenie gminy:

1) Leki nienadające się do spożycia w przychodni zdrowia lub aptekach.

2) Baterie w placówkach oświatowych, urzędzie gminy.

2. Informacje dotyczące lokalizacji punktów zbierania przeterminowanych leków oraz zużytych baterii oraz godzin ich funkcjonowania dostępne są na stronie internetowej gminy oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Pelplin.

§ 7. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ropuchach świadczyć będzie usługi w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 9.00 do 16.00 Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin organizuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK),

1. W PSZOKu, przyjmowane będą nieodpłatnie od mieszkańców - nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Pelplin odpady zbierane selektywnie, takie jak: odpady surowcowe ,plastik, szkło, makulatura, meble i odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady elektryczne i elektroniczne, odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych, baterie i akumulatory, popiół.

2. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do PSZOKu odpady komunalne zebrane w sposób selektywny z wyłączeniem niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

3. Właściciele nieruchomości prowadzący prace budowlane i rozbiórkowe zobowiązani są do gromadzenia odpadów w odpowiednich pojemnikach, kontenerach lub workach i dostarczenia do Zakładu przetwarzania odpadów budowlanych, który zostanie utworzony w Ropuchach.

4. Transport odpadów do PSZOKu mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

5. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miasta i Gminy oraz na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta i Gminy godziny pracy PSZOKu oraz szczegółowy wykaz odbieranych w nich frakcji odpadów.

6. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy lub mieszkaniec może zamówić odrębną usługę u przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, odbiór odpadów nietypowych opisanych w pkt 1 bezpośrednio z nieruchomości. Usługa taka jest odrębnie płatna i nie jest objęta opłatą wnoszoną do gminy za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pelplin.

§ 9. Traci moc uchwała Nr Uchwała Nr XXV/210/12 Rady Miejskiej Pelplinie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pelplinie


Mirosław Chyła


Uzasadnienie

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw wprowadziła wynikający z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 391), obowiązek podjęcia uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego, dotyczącej szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przygotowanym projekcie uchwały zostało określone, jakie frakcje odpadów i z jaką częstotliwością zostaną odebrane przez Miasto i Gminę Pelplin od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Został też określony sposób i zakres świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych wyznaczony przez Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin.

W celu obniżenia kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a co za tym idzie stawki opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi zmieniono: - częstotliwość wywozu odpadów opakowaniowych ze szkła ( z co miesiąc na raz na dwa miesiące), zmniejszono częstotliwość zbiórek odpadów biodegradowalnych
(z czterech objazdowych zbiórek na trzy), zrezygnowano z umieszczenia na terenie Miasta
i Gminy Pelplin " gniazd segregacyjnych" przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów a także wprowadzono dodatkowy odbiór popiołów po sezonie grzewczym z częstotliwością raz na dwa miesiące.

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Gierus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »