| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/238/2013 Rady Gminy Chmielno

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. C, d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. Poz. 645) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1 oraz 3 i 4, art. 237, art., art. 242 ust. 1 art. 243, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013., poz. 885 i poz. 938)

Rada Gminy Chmielno uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2014 w wysokości 27.000.000 zł. w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 25.405.700 zł.,

2) dochody majątkowe w wysokości 1.594.300 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2014 w wysokości 28.907.000 zł., w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 22.455.000 zł.,

2) wydatki majątkowe w wysokości 6.452.000 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Ustala się deficyt budżetu gminy na 2014 rok w wysokości 1.907.000 zł. Deficyt zostanie pokryty planowanymi przychodami z kredytów zaciągniętych na rynku krajowym.

4. Ustala się rozchody budżetowe w wysokości 867.000 zł. z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, a przychody budżetowe w wysokości 2.774.000 zł. z godnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.

Dochody i wydatki określone w § 1 obejmują:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości 3.500.840 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2) dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 105.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1,

3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych w wysokości 100.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2,

4) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2,

5) dochody i wydatki związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 16.000 zł. zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2,

6) planowany odpis na Izbę Rolniczą w Gdańsku wynosi 2.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2,

7) dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej w wysokości 2.000 zł. zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2,

8) dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2014 rok w wysokości 500,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5,

9) plany dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 83.600 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6,

10) dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami w wysokości 1.120.000 zł. zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2,

11) wykaz zadań inwestycyjnych i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7,

12) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2014 rok w wysokości 2.056. 6 00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 8,

13) przychody i koszty zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Garczu na 2014 rok w wysokości 112. 7 00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 3.

Rezerwa ogólna w budżecie gminy wynosi 162. 2 00 zł. Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 57.800 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych:

a) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł.

b) na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.907.000 zł.

c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 867.000 zł.

§ 5.

Upoważnia się Wójta do:

1) samodzielnego zaciągania zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 1.000.000 zł.,

2) samodzielnego zaciągania kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.774.000 zł.,

3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków miedzy działami,

4) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

5) przekazania uprawnień w zakresie dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi i Skarbnikowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Kwidziński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/238/2013
Rady Gminy Chmielno
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/238/2013
Rady Gminy Chmielno
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/238/2013
Rady Gminy Chmielno
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/238/2013
Rady Gminy Chmielno
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/238/2013
Rady Gminy Chmielno
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/238/2013
Rady Gminy Chmielno
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/238/2013
Rady Gminy Chmielno
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIV/238/2013
Rady Gminy Chmielno
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIV/238/2013
Rady Gminy Chmielno
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »