| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/291/2014 Rady Powiatu Kartuskiego

z dnia 13 lutego 2014r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie Powiatu Kartuskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm[1])) oraz art. 212 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.[2]))

Rada Powiatu Kartuskiego
na wniosek Zarządu Powiatu Kartuskiego
uchwala, co następuje

§ 1. W § 1 i 2 uchwały Nr XXXIII/277/2013 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 12.12.2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kartuskiego na 2014 rok ( z późn. zm.[3])):

1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę1 912 406 złdo kwoty101 664 803 złw tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 82 406 zł do kwoty 96 209 111 zł,

b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1 830 000 zł do kwoty 5 455 692

2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę2 760 035 złdo kwoty100 612 436w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 930 035 zł do kwoty 89 470 268 zł,

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 830 000 zł do kwoty 11 142 168 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kartuskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady


Mieczysław Woźniak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/291/2014
Rady Powiatu Kartuskiego
z dnia 13 lutego 2014 r.

Zwiększa się dochody o kwotę1 912 406 złdo kwoty101 664 803 zł

Dział

Rozdział

§

plan

zmniejsza się

zwiększa się

plan po zmianach

630

63003

6207

0

750 000

750 000

6209

0

250 000

250 000

6300

0

830 000

830 000

801

80130

2701

1 182 560

77 569

1 260 129

80195

0830

0

2 790

2 790

2710

0

600

600

853

85395

2009

175 058

1 447

176 505

razem

0

1 912 406

Zwiększa się wydatki o kwotę2 760 035do kwoty100 612 436zł

Dział

Rozdział

§

plan

zmniejsza się

zwiększa się

plan po zmianach

630

63003

6057

0

750 000

750 000

6059

0

1 080 000

1 080 000

700

70005

4480

0

12 000

12 000

750

75020

4210

915 917

109 076

1 024 993

4480

12 000

12 000

0

757

75702

8110

2 300 000

100 000

2 200 000

801

80130

4210

647 339

38 569

685 908

4240

86 811

39 000

125 811

80195

4170

0

2 790

2 790

4300

0

600

600

852

85204

3110

1 130 000

840 000

1 970 000

razem

112 000

2 872 035


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/291/2014
Rady Powiatu Kartuskiego
z dnia 13 lutego 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2014 rok

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Plan


Plan po zmianach

1

2

3

4

5

Przychody ogółem:

0

847 629

2

Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

§ 950

0

847 629

Rozchody ogółem:

1 899 996

1 899 996

1.

Spłaty kredytów i pożyczek

§ 992

399 996

399 996

2.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

1 500 000


1 500 000


Uzasadnienie

Do projektu uchwały w sprawie: dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2014

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 1 912 406

Dział 630 Turystyka

- zwiększa się dochody o kwotę830 000 z tytułu pomocy finansowej z Gminy Sierakowice z przeznaczeniem na wydatki majątkowe ( budowa trasy turystycznej Gowidlino - Lemany ),

- zwiększa się dochody o kwotę1 000 000 złz tytułu dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego z przeznaczeniem na wydatki majątkowe ( budowa trasy turystycznej Gowidlino - Lemany ),

Dział 801 Oświata i wychowanie

- zwiększa się dochody i wydatki bieżące o kwotę77 569 z tytułu realizacji projektu w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie.

- zwiększa się dochody i wydatki bieżące o kwotę2 790 z tytułu realizacji projektu w Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach ( odpłatność rodziców za udział uczniów w projekcie "Zdolni z Pomorza").

- zwiększa się dochody i wydatki bieżące o kwotę600 złz tytułu pomocy finansowej z Gminy Sierakowice z przeznaczeniem na realizację projektu w Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach za udział uczniów z Gminy Sierakowice w projekcie "Zdolni z Pomorza".

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- zwiększa się dochody o kwotę1 447 z tytułu realizacji projektu "System wspierania szkół w powiecie kartuskim" z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym w Kartuzach.

Dokonuje się przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków:

Dział

Rozdział

§

zmniejsza się

zwiększa się

700

70005

4480

12 000

750

75020

4210

100 000

4480

12 000

757

75702

8110

100 000

razem

112 000

112 000

Podział wolnych środków przeznaczonych na wydatki - 847 629 zł przedstawia się następująco:

Starostwo Powiatowe - wydatki bieżące w kwocie7 629

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące w kwocie840 000 ( Piecza Zastępcza - Rodziny Zastępcze ).

Sporządził:

Skarbnik Powiatu

Zofia Walkowiak

ZW/KK 10.02.2014r


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646,

[3]) Zmiany wymienionej uchwały zostały dokonane Uchwałą Zarządu Nr 183/463/2013 z dnia 30.12.2013r., Nr 184/464/2014r. z dnia 8.01.2014r., Nr 186/470/2014 z dnia 21.01.2014r., Nr 187/471/2014 z dnia 29.01.3014r. i Nr 188/473/2014 z dnia 31.01.2014r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PrimeSoft Polska Sp. z o.o.

Specjalista z zakresu systemów IT, zarządzania i workflow|BPM

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »