| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/240/2014 Rady Gminy Tczew

z dnia 30 kwietnia 2014r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Tczew dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Tczew

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 14 a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorzągminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645,1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 90t ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317, 1650, z 2014 r. poz. 7, 290), Rada Gminy Tczew uchwala, co nast ępuje:

§ 1. 1. Warunki i tryb przyznawania stypendium Wójta Gminy Tczew dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Tczew określa Regulamin, stanowiący załącznik do uchwały.

2. Traci moc uchwała Nr XV/148/2008 Rady Gminy Tczew z dnia 27 stycznia 2008 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Tczew.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Tczew


Krzysztof Jonaczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/240/2014
Rady Gminy Tczew
z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Regulamin przyznawania stypendium Wójta Gminy Tczew dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Tczew.

Postanowienia ogólne.

§ 1. 1. Ustanawia się "Regulamin przyznawania stypendium Wójta Gminy Tczew dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Tczew".

2. O przyznanie stypendium mogą się ubiegać uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej, I-III gimnazjum, mający stałe miejsce zamieszkania na terenie Gminy Tczew.

3. Stypendium nie przyznaje się uczniom klas I-III szkoły podstawowej.

4. Stypendia o których mowa w § 1 ust. 1 nie maja charakteru stypendium socjalnego.

5. Stypendium może być przyznane za:

1) wysokie wyniki w nauce;

2) wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe oraz związane z procesem nauczania i z życiem szkoły.

Zasady i tryb przyznawania stypendium.

§ 2. 1. Stypendium przyznawane jest raz w roku szkolnym - na zakończenie zajęć edukacyjnych.

2. Zasady przyznawania stypendium za wysokie wyniki w nauce:

1) stypendium za wysokie wyniki w nauce może uzyskać uczeń, który ma co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania i uzyskał w wyniku klasyfikacji końcowej średnią ocen co najmniej 5.0;

ustala się dodatkowo następujące kryteria oceny złożonych wniosków:

- za średnią ocen w wysokości 5.0 - 10 pkt,

- za średnią wyższą niż 5.0- 1 pkt za każdą dodatkową jedną dziesiętną średniej,

- za wzorową ocenę z zachowania - 2 pkt,

- za bardzo dobrą ocenę z zachowania- 1 pkt,

za udział w konkursach, turniejach, zawodach lub olimpiadach na szczeblu:

· gminnym - 1 pkt,

powiatowym -2 pkt,

wojewódzkim- 3 pkt,

ogólnokrajowym- 4 pkt.

3. Punktację przyznaje się jednorazowo za udział w konkursie na najwyższym szczeblu. Stypendium za wysokie wyniki w nauce przyznawane jest jeden raz w roku kalendarzowym, po zakończeniu zajęć edukacyjnych.

4. Zasady przyznawania stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe oraz związane z procesem nauczania i z życiem szkoły:

1) stypendium za wybitne osiągnięcia może uzyskać uczeń, który ma co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania i jest laureatem konkursów lub olimpiad na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim (dotyczy osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych);

2) stypendium za wybitne osiągnięcia przyznawane jest jeden raz w roku kalendarzowym, po zakończeniu zajęć edukacyjnych.

§ 3. 1. Stypendium przyznaje się na wniosek, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Tczew dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Tczew.

2. Wnioski o stypendia mogą składać:

1) wychowawca ucznia,

2) dyrektor,

3) rada rodziców,

przedkładając radzie pedagogicznej do zaopiniowania wniosek o stypendium, stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.

3. Wniosek o przyznanie stypendium należy składać w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół, niezwłocznie po odbyciu posiedzenia klasyfikacyjnego rady pedagogicznej każdej szkoły.

4. Do wniosku powinny być załączone dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów określonych w regulaminie.

§ 4. 1. Wnioski o stypendia opiniuje Komisja stypendialna powołana zarządzeniem Wójta Gminy Tczew.

2. W skład Komisji stypendialnej wchodzą:

1) Przewodniczący Komisji Oświaty właściwej w sprawach oświaty, jako przewodniczący Komisji stypendialnej;

2) przedstawiciel Rady Gminy;

3) właściwy Dyrektor szkoły;

4) pracownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół.

3. Ustalenie terminu i miejsca posiedzenia komisji oraz poinformowanie o tym pozostałych członków komisji należy do zadań Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół.

§ 5. O przyznaniu stypendium Wójt Gminy Tczew zawiadamia odpowiednio Dyrektora szkoły.

§ 6. 1. Decyzję w sprawie ilości i wielkości stypendiów podejmuje Wójt Gminy Tczew w ramach środków przeznaczonych na realizację lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z tereny Gminy Tczew w budżecie na dany rok budżetowy.

2. Stypendium wypłacane jest jednorazowo w terminie do 20 lipca danego roku kalendarzowego, bezpośrednio rodzicowi lub opiekunowi prawnemu ucznia albo na konto wskazane przez te osoby.

Postanowienia końcowe.

§ 7. 1. W przypadku rażącego naruszenia przez stypendystę obowiązków ucznia, stypendium może być cofnięte lub może być wstrzymana jego wypłata.

2. O zaistnieniu okoliczności w ust.1 dyrektor szkoły winien niezwłocznie powiadomić Wójta Gminy Tczew.


Załącznik Nr 1 do załącznika Nr 1
Zalacznik1.pdf

WNIOSEK O STYPENDIUM WÓJTA GMINY TCZEW
DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Enadis

Oprogramowanie dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »