| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/39/2015 Rady Gminy Stare Pole

z dnia 3 czerwca 2015r.

w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Stare Pole na dofinansowanie kosztów inwestycji usuwania wyrobów zawierających azbest

Na podstawie art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 i 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 122, 151 i 277) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się Zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Stare Pole na dofinansowanie kosztów inwestycji usuwania wyrobów zawierających azbest, jak w załączniku do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr VI/45/2011 Rady Gminy Stare Pole z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie ustalenia Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Stare Pole na dofinansowanie kosztów inwestycji usuwania pokryć dachowych (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2011 r. Nr 76 poz. 1613).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Stare Pole


Jarosław Szturmowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/39/2015
Rady Gminy Stare Pole
z dnia 3 czerwca 2015 r.

Zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Stare Pole na dofinansowanie kosztów inwestycji usuwania wyrobów zawierających azbest.

Postanowienia ogólne.

§ 1. 1. Dotacja celowa udzielana jest na zadania polegające na:

1) demontażu, zbieraniu, transporcie, zabezpieczeniu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest;

2) transporcie, zabezpieczeniu i unieszkodliwieniu zdemontowanych wyrobów zawierających azbest.

2. Dotacja celowa udzielana jest na dofinansowanie kosztów inwestycji usuwania wyrobów zawierających azbest, znajdujących się na nieruchomościach stanowiących własność lub współwłasność osób fizycznych lub współwłasność osób fizycznych i Gminy.

3. O dotację celową może ubiegać się właściciel nieruchomości, o którym mowa w ust. 2.

4. Dotacja celowa przysługuje do kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest zrealizowanych po podpisaniu umowy, o której mowa w § 2. ust. 9.

5. Dotacja celowa udzielana jest na zadania, o których mowa w ust. 1, przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649 ze zm.).

6. Wnioskodawca dokonuje wyboru wykonawcy zadania, o którym mowa w ust. 1.

Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji.

§ 2. 1. Warunkiem koniecznym do ubiegania się o dotację celową jest złożenie w Urzędzie Gminy w Starym Polu wniosku według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zasad. W przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć pisemną zgodę współwłaścicieli na usunięcie wyrobów zawierających azbest, a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej - uchwałę wspólnoty.

2. W przypadku ubiegania się o dotację stanowiącą:

1) pomoc de minimis - pomoc udzielaną zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.),

2) pomoc de minimis w rolnictwie - pomoc udzielaną zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym,

3) pomoc de minimis w rybołówstwie - pomoc udzielaną zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 717/2013 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury,

do wniosku należy dołączyć dokumenty, o których mowa w § 6 Zasad.

3. Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej Wójt Gminy Stare Pole ogłasza na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stare Pole oraz na sołeckich tablicach ogłoszeń.

4. Po ogłoszeniu naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej Wójt Gminy powołuje trzyosobową Komisję do oceny złożonych wniosków.

5. Ocena zostanie dokonana w terminie 14 dni po upływie terminu na składanie wniosków.

6. Ocena polegać będzie na sprawdzeniu czy:

1) wniosek został złożony w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze;

2) wniosek został złożony na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Zasad wraz z wymaganymi załącznikami;

3) wniosek spełnia kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania, o których mowa w § 3.

7. O zakwalifikowaniu wniosku do udzielenia dotacji celowej wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie.

8. Wnioski nie spełniające wymagań, o których mowa w ust. 6 podlegają odrzuceniu.

9. Przed przystąpieniem do usunięcia wyrobów zawierających azbest zostanie zawarta umowa udzielenia dotacji celowej pomiędzy wnioskodawcą a Gminą. O terminie i miejscu zawarcia umowy wnioskodawcy zostaną powiadomieni pisemnie.

10. Wnioskodawca zapewni przedstawicielom Gminy możliwość kontroli realizacji zadania na każdym jego etapie poprzez umożliwienie wstępu na teren nieruchomości, na której realizowana będzie inwestycja, wykonania dokumentacji fotograficznej oraz udzielenia pisemnych informacji i wyjaśnień na wezwanie Gminy.

Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania.

§ 3. Do udzielenia dotacji celowej zakwalifikowane zostaną zadania wskazane w § 1 ust. 1, które:

1) zostały ujęte w inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest i Programie usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Stare Pole;

2) w ocenie stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest uzyskały najwyższą sumę punktów.

Sposób ustalania wysokości dotacji.

§ 4. 1. Kwotę dotacji ustala się na podstawie ilości wyrobów zawierających azbest, ujętej w inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest dla Gminy Stare Pole.

2. Koszt kwalifikowany usunięcia 1Mg wyrobu zawierającego azbest, do którego może być udzielona dotacja celowa, nie może przekroczyć:

1) 1000 zł jeżeli zadanie dotyczy łącznie demontażu, zbierania, transportu, zabezpieczenia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest;

2) 500 zł jeżeli zadanie dotyczy wyłącznie transportu, zabezpieczenia i unieszkodliwienia zdemontowanych wyrobów zawierających azbest.

3. Kwota dotacji udzielona przez Gminę wynosi do 100% kosztów, o których mowa w ust. 2 i nie więcej niż 5000 zł na jedno zadanie.

4. Wysokość dotacji w danym roku uzależniona będzie od:

1) wysokości dotacji otrzymanej przez Gminę z Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku;

2) ilości złożonych przez właścicieli nieruchomości wniosków i wnioskowanej kwoty dotacji.

5. Podatek od towarów i usług VAT może zostać uznany za koszt kwalifikowany tylko wtedy, gdy został faktycznie poniesiony, a Wnioskodawca nie ma możliwości jego odzyskania.

6. W przypadku, gdy ilość wyrobów zawierających azbest, ujęta w inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, będzie większa niż rzeczywista ilość wyrobów zawierających azbest poddana demontażowi, zbieraniu, transportowi i unieszkodliwieniu, wynikająca z przedstawionej do rozliczenia faktury (rachunku) i karty przekazania odpadu, wysokość przyznanej dotacji celowej zostanie proporcjonalnie obniżona.

7. W przypadku gdy ilość wyrobów zawierających azbest, ujęta w inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, będzie mniejsza niż rzeczywista ilość wyrobów zawierających azbest poddana demontażowi, zbieraniu, transportowi i unieszkodliwieniu, wysokość przyznanej dotacji celowej może być zwiększona, pod warunkiem posiadania przez Gminę środków finansowych na ten cel.

Sposób rozliczenia dotacji celowej.

§ 5. 1. W celu rozliczenia dotacji celowej, po usunięciu wyrobów zawierających azbest, wnioskodawca jest obowiązany do przedłożenia w Urzędzie Gminy w Starym Polu następujących dokumentów:

1) kopii faktury VAT lub rachunku wystawionego przez przedsiębiorcę (oryginał do wglądu) za demontaż, zbieranie, transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest lub za transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie zdemontowanych wyrobów zawierających azbest;

2) kopii potwierdzenia dokonania zapłaty (oryginał do wglądu);

3) kopii karty przekazania odpadu na uprawnione składowisko docelowe (oryginał do wglądu);

4) oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego pokrycia dachowe zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649 ze zm.) - załącznik nr 2 do Regulaminu;

5) oświadczenia wnioskodawcy, że nie otrzymał dotacji na tę samą inwestycję z innych źródeł - załącznik nr 3 do Regulaminu.

2. Jeżeli złożone dokumenty będą niekompletne Wnioskodawca zostanie wezwany do usunięcia braków w terminie 14 dni. Nieuzupełnienie dokumentów w wyznaczonym terminie może skutkować odmową wypłaty dotacji celowej.

3. Udzielona dotacja podlega zwrotowi w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

Warunki i tryb udzielenia dotacji celowej stanowiącej pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie lub pomoc de minimis w rybołówstwie.

§ 6. 1. Do wniosku o przyznanie dotacji złożonego przez podmiot, dla którego udzielona dotacja celowa stanowić będzie pomoc de minimis należy dołączyć:

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym podmiot ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołówstwie, otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy w tym okresie;

2) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis, zgodnie z zakresem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający sic o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53 poz. 311 ze zm.).

2. Do wniosku o przyznanie dotacji złożonego przez podmiot, dla którego udzielona dotacja celowa stanowić będzie pomoc de minimis w rolnictwie lub pomoc de minimis w rybołówstwie należy dołączyć:

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym podmiot ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenie o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołówstwie, otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym podmiot ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

3) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, zgodnie z zakresem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 21 poz. 810).

3. Udzielenie dotacji celowej stanowiącej pomoc de minimis jest możliwe, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez Wnioskodawcę w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych nie przekroczy kwoty określonej w przepisach odrębnych.

4. Warunki i tryb udzielenia dotacji celowej stanowiącej pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie lub pomoc de minimis w rybołówstwie, obowiązują do 31 grudnia 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy Stare Pole


Jarosław Szturmowski


Załącznik Nr 2 do załącznika Nr 1
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do załącznika Nr 1
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do załącznika Nr 1
Zalacznik4.pdf

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kapała-Sokalska

Adwokat, właściciel Kancelarii Adwokackiej AKS

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »