| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/595/2010 Rady Gminy Chełmiec

z dnia 23 marca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmiec na 2010r


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art.211, art.212 i art.237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art.166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; z późn. zm.) w związku z art.121 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241),

Rada Gminy Chełmiec uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Chełmiec na 2010 r. :
1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Chełmiec na 2010 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 o kwotę: 779 012,00 zł
w tym:
1) dochody bieżące 661 490,00 zł
2) dochody majątkowe 117 522,00 zł
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Chełmiec na 2010 r zgodnie z załącznikiem Nr 2

w tym:
1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 043 935,95 zł
2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 264 923,95 zł
3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2
§ 2. 1. Dokonuje się zmian :
1) w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Chełmiec na 2010r zgodnie z załącznikiem Nr 3
2) w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chełmiec w roku 2010 zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2. W wyniku dokonania zmian wydatków majątkowych dokonuje się zmiany załącznika Nr 10 do uchwały budżetowej , który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 3. Budżet Gminy Chełmiec po zmianach wyniesie:
1. Dochody budżetu 76 040 650,01 zł
w tym:
1) dochody bieżące: 74 862 669,01 zł
2) dochody majątkowe: 1 177 981,00 zł
2. Wydatki budżetu 73 727 318,01 zł
w tym:
- plan wydatków bieżących 56 011 508,01 zł
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych 40 047 394,81 zł
z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 551 965,00 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 495 429,81 zł
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 2 522 000,00 zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 510 566,00 zł
4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej 631 547,20 zł
5) wpłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji 0,00 zł
6) wydatki na obsługę długu 300 000,00 zł
- plan wydatków majątkowych 17 715 810,00 zł
w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 17 715 810,00 zł
z czego:
- na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej 751 929,00 zł
w tym:
a) ze środków pochodzących z Unii Europejskiej 751 929,00 zł
2) wydatki na zakupy i objecie akcji i udziałów 0,00 zł
3) wydatki na wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego 0,00 zł
3. Nadwyżka budżetu 2 313 332,00 zł
4. Przychody 0,00 zł
5. Rozchody 2 313 332,00 zł
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec

Jan Bieniek
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLVI/595/2010
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 23 marca 2010 r.
ZMIANA W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CHEŁMIEC NA 2010 ROK (W ZŁ i GR)
Lp. Dział Nazwa / Źródło dochodów Zwiększenia na 2010 r.
1 2 3 4
1 600 Transport i łączność 600 000,00
w tym dochody bieżące:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżacych gmin (związków gmin) - (parag.2030) 600 000,00
2 700 Gospodarka mieszkaniowa 117 522,00
w tym dochody majątkowe:
Dochody ze zbycia praw majątkowych - (parag.0780) 117 522,00
3 758 Różne rozliczenia 61 490,00
w tym dochody bieżące:
Subwencje ogólne z budżetu państwa -(parag.0920) 61 490,00
w tym:
-część oświatowa 61 490,00
RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY 779 012,00
w tym:
-dochody bieżące 661 490,00
w tym : ze środków UE 0,00
-dochody majątkowe 117 522,00
w tym : ze środków UE 0,00
Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec

Jan Bieniek
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLVI/595/2010
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 23 marca 2010 r.
ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHEŁMIEC NA 2010 R.
Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia planu "+" Zmiejszemnia planu "-' Z tego
Wydatki
bieżące
z tego:
wydatki
jednostek
budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1 2 3 4 5 6 7 8
010 Rolnictwo i łowiectwo 1 183 000,00 -1 438 923,95 48 000,00 48 000,00 0,00
01010 Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi -1 438 923,95 0,00 0,00 0,00
1 183 000,00 48 000,00 48 000,00 0,00
600 Transport i łączność 953 045,95 0,00 953 045,95 933 045,95 0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 933 045,95 0,00 933 045,95 933 045,95 0,00
750 Administracja publiczna 23 400,00 0,00 23 400,00 23 400,00 0,00
75095 Pozostała działalność 23 400,00 0,00 23 400,00 23 400,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 61 490,00 0,00 61 490,00 61 490,00 61 490,00
80101 Szkoły podstawowe 61 490,00 0,00 61 490,00 61 490,00 61 490,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 39 000,00 -57 000,00 -57 000,00 -57 000,00 0,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00 -57 000,00 -57 000,00 -57 000,00 0,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 39 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
926 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00
92601 Obiekty sportowe 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00
RAZEM: 2 274 935,95 -1 495 923,95 1 043 935,95 1 023 935,95 61 490,00
Wydatki
majątkowe
z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -303 923,95 -303 923,95 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 438 923,95 -1 438 923,95 0,00 0,00
48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 135 000,00 1 135 000,00 0,00 0,00
933 045,95 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
933 045,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 000,00 39 000,00 0,00 0,00
-57 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 000,00 39 000,00 0,00 0,00
15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
962 445,95 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 264 923,95 -264 923,95 0,00 0,00
Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec

Jan Bieniek
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLVI/595/2010
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 23 marca 2010 r.
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY CHEŁMIEC NA 2010R Z UWZGLĘDNIENIEM DOKONANYCH ZMIAN
Dział Rozdział Treść Wydatki majątkowe z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spólek prawa handlowego
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
Przed zmianą Zmiana Po zmianie Przed zmianą Zmiana Po zmianie Przed zmianą Zmiana Po zmianie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
010 Rolnictwo i łowiectwo 4 095 243,95 -303 923,95 3 791 320,00 4 095 243,95 -303 923,95 3 791 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4 095 243,95 -303 923,95 3 791 320,00 4 095 243,95 -303 923,95 3 791 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Budowa kanalizacji dla miejscowości Wielogłowy, Wielopole, Dąbrowa, Ubiad 1 300 000,00 -1 300 000,00 0,00 1 300 000,00 -1 300 000,00 0,00
Budowa kanalizacji dla miejscowości Niskowa-Szymanowice 138 923,95 -138 923,95 0,00 138 923,95 -138 923,95 0,00
Rozbudowa wodociągu komunalnego etap III, zakres :Krasne Potockie, Wola Marcinkowska, Chomranice 2 166 320,00 0,00 2 166 320,00 2 166 320,00 0,00 2 166 320,00
Budowa wodociagu Trzetrzewina-Krasne Potockie 490 000,00 550 000,00 1 040 000,00 490 000,00 550 000,00 1 040 000,00
Dokumentacja projektowa dla zadania :Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m.Chełmiec oraz Mała Wieś 0,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 35 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej Piątkowa - etap III 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00
Przebudowa hydroforni w Klęczanach 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00
Rozbudowa wodociagu Kurów 0,00 450 000,00 450 000,00 0,00 450 000,00 450 000,00
600 Transport i łączność 562 219,00 0,00 562 219,00 562 219,00 0,00 562 219,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pomoc finansowa dla Powiatu Nowosądeckiego na zadanie pn. Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00
60016 Drogi publiczne gminne 277 785,00 0,00 277 785,00 277 785,00 0,00 277 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa ul.Magazynowej oraz budowa drogi ul.Magazynowa, Chełmiec 65 000,00 65 000,00 65 000,00 65 000,00
Opracowanie operatu wodno-prawnego dla inwestycji pn.Budowa kładki pieszo- jezdnej na Potoku Łęgówka w m. Piątkowa 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja - zadanie pn. "Modernizacja ciągu komunikacyjnego z poszerzeniem pasa drogowego i zagospodarowaniem poboczy alejki prowadzącej od ulicy Tarnowskiej do centrum wsi Wielopole 49 434,00 49 434,00 49 434,00 49 434,00
Wyłożenie korytek wzdłuż drogi gminnej Koło Cmentarza oraz budowa chodnika- Trzetrzewina 47 000,00 47 000,00 47 000,00 47 000,00
Urządzenie placu zajezdni autobusowej i zakup wiaty przystankowej - Ubiad 5 351,00 5 351,00 5 351,00 5 351,00
Zakup walca 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00
Zakup samochodu 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00
Zakup pompy spalinowej do wody 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00
60017 Drogi wewnetrzne 100 000,00 0,00 100000,00 100 000,00 0,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 145 000,00 145 000,00 145 000,00 145 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej 145 000,00 145 000,00 145 000,00 145 000,00
60095 Pozostała działalność 24 434,00 0,00 24 434,00 24 434,00 0,00 24 434,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Biczyczanki od Państwa Kamińskich do Pani Elżbiety Górczyk-Biczyce Dolne 24 434,00 24 434,00 24 434,00 24 434,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 960 000,00 0,00 960 000,00 960 000,00 0,00 960 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 960 000,00 0,00 960 000,00 960 000,00 0,00 960 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wykup gruntów pod drogi gminne 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Zakup działki położonej w Klęczanach-II rata 750 000,00 750 000,00 750 000,00 750 000,00
Wykup gruntu pod przystanki autobusowe- Ubiad 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
750 Administracja publiczna 40 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 40 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zakup komputerów i licencji 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00
801 Oświata i wychowanie 6 802 792,00 0,00 6 802 792,00 6 802 792,00 0,00 6 802 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80101 Szkoły podstawowe 4 554 792,00 0,00 4 554 792,00 4 554 792,00 0,00 4 554 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Budowa sali gimnastycznej w Marcinkowicach 1 139 292,00 1 139 292,00 1 139 292,00 1 139 292,00
Budowa sali gimnastycznej w Librantowej 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00
Budowa sali gimnastycznej wTrzetrzewinie 1 900 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00
Wykonanie częściowe ogrodzenia boiska sportowego-Krasne Potockie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Zakup kserokopiarki- SP-Klęczany 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00
Zakup Kserokopiarki- SP-Piątkowa 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00
Zakup kserokopiarki- SP- Świniarsko 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00
80110 Gimnazja 2 248 000,00 0,00 2 248 000,00 2 248 000,00 0,00 2 248 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Budowa sali gimnastycznej -ZS-Świniarsko 2 150 000,00 2 150 000,00 2 150 000,00 2 150 000,00
Montaż przepompowni ścieków - ZSChełmiec 58 000,00 58 000,00 58 000,00 58 000,00
Dokumentacja projektowa dla adaptacji budynku na cele dydaktyczne - ZS - Wielogłowy 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00
Budowa drogi wjazdowej i parkingu do szkoły w Świniarsku 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 196 760,00 0,00 196 760,00 196 760,00 0,00 196 760,00 196 760,00 0,00 196 760,00
85395 Pozostała działalność 196 760,00 0,00 196 760,00 196 760,00 0,00 196 760,00 196 760,00 0,00 196 760,00
Zestawy komputerowe 196 760,00 0,00 196 760,00 196 760,00 0,00 196 760,00 196 760,00 0,00 196 760,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 34 434,00 39 000,00 73 434,00 34 434,00 39 000,00 73 434,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0,00 39 000,00 39 000,00 0,00 39 000,00 39 000,00
Dokumentacja dotyczaca kolektorów słonecznych 0,00 39 000,00 39 000,00 0,00 39 000,00 39 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 34 434,00 0,00 34 434,00 34 434,00 0,00 34 434,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wykonanie oświetlenia ulicznego od przystanku autobusowego w kierunku osiedla Podlesie, droga gminna Dąbrowa 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Kontynuacja oświetlenia drogi gminnej Piątkowa-Librantowa w Piątkowej 24 434,00 24 434,00 24 434,00 24 434,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 621 116,00 0,00 621 116,00 621 116,00 0,00 621 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 621 116,00 0,00 621 116,00 621 116,00 0,00 621 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zagospodarowanie placu zabaw i adaptacja świetlicy wiejskiej - Mała Wieś 24 434,00 24 434,00 24 434,00 24 434,00
Dotacja na modernizacje i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowosci: Wielopole, Kurów, Kunów 596 682,00 596 682,00 596 682,00 596 682,00
926 Kultura fizyczna i sport 4 668 169,00 0,00 4 668 169,00 4 668 169,00 0,00 4 668 169,00 555 169,00 0,00 555 169,00 0,00
92601 Obiekty sportowe 4 668 169,00 0,00 4 668 169,00 4 668 169,00 0,00 4 668 169,00 555 169,00 0,00 555 169,00 0,00
Budowa hali w Piątkowej 4 100 000,00 4 100 000,00 4 100 000,00 4 100 000,00
Budowa boiska sportowego w Trzetrzewinie 555 169,00 555 169,00 555 169,00 555 169,00 555 169,00 0,00 555 169,00
Zakup i montaż bramy ogrodzeniowej przesuwnej i furtki- boisko sportowe- Świnarsko 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Zakup kosiarki 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00
Razem 17 980 733,95 -264 923,95 17 715 810,00 17 980 733,95 -264 923,95 17 715 810,00 751 929,00 0,00 751 929,00 0,00
Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec

Jan Bieniek
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XLVI/595/2010
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 23 marca 2010 r.
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY CHEŁMIEC W ROKU 2010 Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN
Plan na 2010 r
dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Dział Rozdz. Nazwa Rodzaj dotacji z budżetu Przed zmianą Zmiana Po zmianie Przed zmianą Zmiana Po zmianie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
600 Transport i łączność 15 000,00 20 000,00 35 000,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 15 000,00 20 000,00 35 000,00
dotacja celowa - inwestycyjna 15 000,00 0,00 15 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną międzyjednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-(pomoc dla Powiatu Nowosądeckiego na zadanie pn."Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza połaczenie m.Brzezna z droga krajową Nr 28) 15 000,00 0,00 15 000,00
dotacja celowa - bieżąca 0,00 20 000,00 20 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną międzyjednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących -(pomoc dla Powiatu Nowosądeckiego na zadanie pn."Remont drogi powiatowej nr 1549 K Biczyce Dolne-Gostwica -zwiazany z chodnikiem i parkingiem" 0,00 20 000,00 20 000,00
801 Oświata i wychowanie 850 000,00 0,00 850 000,00 170 000,00 0,00 170 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 100 000,00 0,00 100 000,00
dotacja celowa - bieżąca 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-(dotacja celowa dla Gminy Nowy Sącz na oddziały przedszkolne za dzieci z terenu Gminy Chełmiec) 100 000,00 0,00 100 000,00
80104 Przedszkola 750 000,00 0,00 750 000,00 170 000,00 0,00 170 000,00
dotacja celowa - bieżąca 750 000,00 0,00 750 000,00 0,00 0,00 0,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-(dotacja celowa dla Gminy Nowy Sącz na przedszkola za dzieci z terenu Gminy Chełmiec) 750 000,00 0,00 750 000,00 0,00 0,00 0,00
dotacja podmiotowa - bieżąca 0,00 0,00 0,00 170 000,00 0,00 170 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- (dotacja dla niepublicznego przedszkoola "Calineczka" w Chełmcu) 0,00 0,00 0,00 170 000,00 0,00 170 000,00
851 Ochrona zdrowia 6 000,00 6 000,00 146 000,00 146 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 6 000,00 6 000,00 126 000,00 126 000,00
dotacja celowa - bieżąca 6 000,00 6 000,00 126 000,00 126 000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -(Umowa z Gminą Nowy Sącz-dotyczy Ośrodka Interwencji Kryzysowej) 2 000,00 2 000,00
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -(Umowa z Powiatem Nowosądeckim - dotacja dla Powiatowego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia) 4 000,00 4 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-(na realizację zadań promujących zdrowy styl życia i wypoczynku) 46 000,00 46 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-(na realizację zadań w zakresie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z programem profilaktyczny-kolonie, oazy, obozy, zielone szkoły) 80 000,00 80 000,00
85195 Pozostała działalność 20 000,00 20 000,00
dotacja celowa - bieżąca 20 000,00 20 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-(na realizację zadań z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz profilaktyki i promocji zdrowia) 20 000,00 20 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 42 000,00 42 000,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 42 000,00 42 000,00
dotacja celowa - bieżąca 42 000,00 42 000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -(Umowa z Gminą Nowy Sącz-dotyczy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka) 42 000,00 42 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 592 682,00 1 592 682,00 40 000,00 40 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 296 682,00 1 296 682,00
dotacja podmiotowa - bieżąca 700 000,00 700 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-(Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu) 700 000,00 700 000,00
dotacja podmiotowa - inwestycyjna 596 682,00 596 682,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych-(Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu -na modernizacje i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowości Wielopole, Kurów, Kunów) 596 682,00 596 682,00
92116 Biblioteki 296 000,00 296 000,00
dotacja podmiotowa - bieżąca 296 000,00 296 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-(Gminna Biblioteka Publicznaw Chełmcu) 296 000,00 296 000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 20 000,00 20 000,00
dotacja celowa - bieżąca 20 000,00 20 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 20 000,00 20 000,00
92195 Pozostała działalność 20 000,00 20 000,00
dotacja celowa - bieżąca 20 000,00 20 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-(na realizację zadań z zakresu kultury, ochrony dóbr kultury i zachowania tradycji regionalnych) 20 000,00 20 000,00
926 Kultura fizyczna i sport 252 000,00 252 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 252 000,00 252 000,00
dotacja celowa - bieżąca 252 000,00 252 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-(na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego) 252 000,00 252 000,00
Razem: 3 133 682,00 2 505 682,00 20 000,00 2 525 682,00 608 000,00 608 000,00
Wyszczególnienie Dotacje bieżące Dotacje majątkowe Razem dotacje
Przed zmiana Zmiana Po zmianie Przed zmiana Zmiana Po zmianie Przed zmiana Zmiana Po zmianie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
w tym:
dotacje celowe 1 336 000,00 20 000,00 1 356 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 1 351 000,00 20 000,00 1 371 000,00
dotacje podmiotowe 1 166 000,00 0,00 1 166 000,00 596 682,00 0,00 596 682,00 1 762 682,00 0,00 1 762 682,00
ogółem dotacje: 2 502 000,00 20 000,00 2 522 000,00 611 682,00 0,00 611 682,00 3 113 682,00 20 000,00 3 133 682,00
Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec

Jan Bieniek
Załącznik nr 5
do uchwały Nr XLVI/595/2010
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 23 marca 2010 r.
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
Lp. Program - jego cel i zadania Jednostka organizacyjna realizująca program Okres realizacji programu Łączne nakłady finansowe Nakłady dotychczas poniesione Wysokość wydatków w roku 2010 Wysokość wydatków w roku 2011 Wysokość wydatków w roku 2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. Rozbudowa wodociągów wiejskichw Gminie Chełmiec -zaopatrzenie wsi w wodę RAZEM 2007-2011 2 157 013,09 1 657 013,09 0,00 500 000,00 0,00
1. Budowa sieci wodociągowejz przyłączami do budynków mieszkalnych, hydrofornie zbiorników wodnych w miejscowościach: Wielogłowy, Wielopole,Dąbrowa, Ubiad-Kurów, Klimkówka ZakładGospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 2007-2011 2 157 013,09 1 657 013,09 0,00 500 000,00 0,00
II. Budowa kanalizacji sanitarnejw Gminie Chełmiec RAZEM 2010-2012 19 736 950,00 0,00 0,00 11 500 000,00 8 236 950,00
1. Budowa kanalizacji sanitarnejw miejscowościach: Wielogłowy, Wielopole,Dąbrowa, Ubiad-Kurów, Klimkówka Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 2010-2012 14 850 000,00 0,00 0,00 8 500 000,00 6 350 000,00
2. Budowa kanalizacji sanitarnejw miejscowości: Niskowa Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 2010-2012 4 886 950,00 0,00 0,00 3 000 000,00 1 886 950,00
Objaśnienia:
1.Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Niskowa zmniejszono wydatki w roku 2010 o kwotę 138 923,95 zł , natomiast zwiększono w roku 2011 o kwotę 138 923,95 zł
2.Budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Wielogłowy,Wielopole,Dąbrowa, Ubiad-Kurów, Klimkówka; zmniejszono wydatki w roku 2010 o kwotę 1 300 000,00zł, natomiast zwiekszono w roku 2011 o kwotę1 300 000,00 zł
Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec

Jan Bieniek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Jankowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »