| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/93/2011 Rady Gminy Borzęcin

z dnia 22 listopada 2011r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

Na podstawie art. 211, art. 212 z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) - Rada Gminy Borzęcin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Gminy Borzęcin na rok 2011 Nr IV/26/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku dokonuje się następujących zmian:

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 154 502,00 zł. i zwiększa się plan dochodów o kwotę 157 502,00 zł, do kwoty 41 745 733,33 zł. z czego:

1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł. do kwoty 22 803 091,93 zł .

2) plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 154 502,00 zł i zwiększa się o kwotę 154 502,00 zł do kwoty 18 942 641,40 zł. - jak poniżej:

Dochody budżetu na rok 2011

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

154 502,00

Rozdział 01078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

154 502,00

Dochody majątkowe

154 502,00

§6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

154 502,00

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

-154 502,00

Rozdział 60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

-154 502,00

Dochody majatkowe

-154 502,00

§6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

-154 502,00

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

3 000,00

Rozdział 80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

3 000,00

Dochody bieżące

3 000,00

§0830

Wpływy z usług

3 000,00

§ 2. W uchwale budżetowej Gminy Borzęcin na rok 2011 Nr IV/26/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku dokonuje się następujących zmian:

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 876 719,00,00 zł, a zwiększa się plan wydatków o kwotę 873 719,00 zł, do kwoty 48 865 865,09 zł, z czego:

1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 56 717,00 zł. a zmniejsza o kwotę 719,717,00 do kwoty 21 452 008,34 zł .

2) plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 157 002,00 zł a zwiększa o kwotę 817 002,00 zł. Po zmianach plan wydatków majątkowych wynosi 27 413 856,75 zł . ? jak poniżej:

Wydatki budżetu na rok 2011

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

157 002,00

Rozdział 01078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

157 002,00

2. Wydatki majątkowe

157 002,00

§6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

157 002,00

DZIAŁ 400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

25 000,00

Rozdział 40002

Dostarczanie wody

25 000,00

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:

25 000,00

1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

25 000,00

§4260

Zakup energii

22 000,00

§4270

Zakup usług remontowych

3 000,00

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

-157 002,00

Rozdział 60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

-157 002,00

2. Wydatki majątkowe

-157 002,00

§6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-157 002,00

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

2 000,00

Rozdział 75404

Komendy wojewódzkie policji

2 000,00

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:

2 000,00

1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

2 000,00

§3000

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

2 000,00

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

-40 800,00

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe

1 846,00

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:

1 846,00

1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

17 096,00

§4260

Zakup energii

18 000,00

§4280

Zakup usług zdrowotnych

-200,00

§4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

-30,00

§4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

-100,00

§4410

Podróże służbowe krajowe

-274,00

§4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

-300,00

1.2 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-15 250,00

§4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

-10 000,00

§4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

-5 250,00

Rozdział 80104

Przedszkola

0,00

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:

-67,00

1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

600,00

§4260

Zakup energii

600,00

1.2 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-667,00

§4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

-667,00

3. Świadczenia

67,00

§3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

67,00

Rozdział 80110

Gimnazja

-42 646,00

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:

-42 646,00

1.2 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-42 246,00

§4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-39 896,00

§4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

-2 500,00

§4120

Składki na Fundusz Pracy

-100,00

§4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

250,00

3. Świadczenia

-400,00

§3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

-400,00

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

9 800,00

Rozdział 85401

Świetlice szkolne

9 800,00

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:

9 400,00

1.2 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

9 400,00

§4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

6 800,00

§4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2 500,00

§4120

Składki na Fundusz Pracy

100,00

3. Świadczenia

400,00

§3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

400,00

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

0,00

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

0,00

2. Dotacje

-660 000,00

§2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

-660 000,00

2. Wydatki majątkowe

660 000,00

§6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

660 000,00

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA

1 000,00

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

1 000,00

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:

1 000,00

1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

1 000,00

§4270

Zakup usług remontowych

1 000,00

§ 3. W uchwale budżetowej Gminy Borzęcin na rok 2011 Nr IV/26/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie.

1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:

Lp.

Wyszczególnienie

Dział

Rozdział

Dochody

Wydatki

1

DOCHODY OD OSÓB ORAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM

756

51 953,00

1.1

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

75618

51 953,00

1.1.1

1) dochody bieżące

51 953,00

§ 0480 Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

51 953,00

2

OCHRONA ZDROWIA

851

92 876,50

2.1

Zwalczanie narkomanii (razem)

85153

500,00

a) wydatki bieżące

500,00

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

500,00

1.2) wydatki na realizację zadań statutowych

500,00

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia

500,00

2.1.1

Działalność profilaktyczna w zakresie przeciwdzuiałania narkomanii

500,00

2.2

Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)

85154

92 376,50

a) wydatki bieżące

92 376,50

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

60 376,50

2) dotacje

20 000,00

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

12 000,00

2.2.1

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu

50 876,50

1.2) wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych

50 876,50

§4300 Zakup usług pozostałych

50 876,50

2.2.2

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży , w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych

9 000,00

1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

9 000,00

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe

9 000,00

2.2.3

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych

32 000,00

2) dotacje

20 000,00

§2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

20 000,00

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

12 000,00

§3110 Świadczenia społeczne

12 000,00

2.2.4

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego oraz kontrola punktów sprzedaży alkoholu

500,00

1.2) wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych

500,00

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia

500,00

§ 4. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w 2011 r. jak w załączniku Nr 1.

§ 5. W pozostałym zakresie zapisy uchwały budżetowej pozostają bez zmian.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borzęcin

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik do Uchwały Nr XIII/93/2011
Rady Gminy Borzęcin
z dnia 22 listopada 2011 r.
Zalacznik.pdf

Przewodniczący Rady Gminy w Borzęcinie


Czesław Małek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Portal Procesowy

Wydawcą portalu jest kancelaria Wardyński i Wspólnicy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »